WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wszystko co musisz wiedzieć, w jednym miejscu

 • Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zakładach wzajemnych - bukmacherskich, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, przyjmowanych przez sieć Internet na stronie internetowej www.betclic.pl (dalej „Strona Internetowa”), urządzanych i prowadzonych przez BEM Operations Limited, spółkę zarejestrowaną na Malcie pod numerem C-70387 z siedzibą pod adresem Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta.

 • Sformułowania użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

  2.1. Regulamin – niniejszy regulamin;

  2.2. Ustawa o grach hazardowych – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

  2.3. BEM - BEM Operations Limited, spółka zarejestrowana na Malcie pod numerem C-70387 z siedzibą pod adresem Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta;

  2.4. Konto – Konto Tymczasowe lub Konto Stałe, które jest założone przez BEM dla Użytkownika w procesie rejestracji, zgodnie z pkt 4 Regulaminu, umożliwiające zawieranie Zakładów urządzanych na Stronie Internetowej;

  2.5. Konto Tymczasowe – Konto, które jest założone przez BEM dla Użytkownika w procesie rejestracji, zgodnie z pkt 4 Regulaminu, które wymaga od Użytkownika uproszczonej wersji rejestracji;

  2.6. Konto Stałe – docelowe Konto Użytkownika, z pełną funkcjonalnością, umożliwiające wypłaty zgromadzonych na Koncie środków (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych). Pełna rejestracja i weryfikacja danych osobowych podanych przez Użytkownika, zgodnie z pkt 4. Regulaminu, jest wymagana do otwarcia Konta Stałego;

  2.7. Rachunek - należący do Użytkownika rachunek bankowy lub inny rachunek prowadzony przez dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

  2.8. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała Konto;

  2.9. Komunikaty – wiążące dla Użytkownika i Spółki komunikaty, zamieszczane na Stronie Internetowej, zawierające szczegółowe informacje dotyczące kwestii, które mogą zostać uregulowane drogą komunikatów zgodnie z treścią Regulaminu;

  2.10. Zakład – zakład wzajemny - bukmacherski, w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych, urządzany przez sieć Internet, którego przedmiotem jest zdarzenie sportowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne lub inne, którego wynik lub możliwość zaistnienia można wytypować za pośrednictwem Strony Internetowej, o ile znajdują się w ofercie BEM;

  2.11. Kupon - oznacza elektroniczny dowód zawarcia Zakładu zapisany na serwerach BEM, zawierający informacje o Zakładzie.

 • 3.1. Zakłady na zdarzenia dostępne w ofercie BEM przyjmowane są za pośrednictwem Strony Internetowej.

  3.2. Obstawiać Zakłady mogą jedynie osoby, które dysponują Rachunkiem, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Konta Tymczasowego i dokonały rejestracji Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz co do których nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych określonych w pkt. 3.3. poniżej.

  3.3. Zakazuje się rejestracji Konta oraz obstawiania Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej:

  3.3.1. osobom, które nie ukończyły 18 lat,​

  3.3.2. podmiotom niebędącym osobami fizycznymi,

  3.3.3. osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych,

  3.3.4. osobom, wobec których sąd prawomocnie orzekł zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

  3.3.5. osobom uczestniczącym w zdarzeniach, których dotyczą Zakłady, ich małżonkom oraz właścicielom drużyn biorących udział w takich zdarzeniach, 

  3.3.6. w przypadku, gdy osoba zainteresowana zarejestrowaniem Konta, Użytkownik lub osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, są obecnie lub były w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnione w BEM lub innym podmiocie będącym spółką powiązaną z BEM w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, na podstawie dowolnego stosunku prawnego lub są obecnie lub były pracownikami, wykonawcami zewnętrznymi, licencjodawcami, dostawcami oprogramowania, twórcami oprogramowania, lub są obecnie lub były w jakikolwiek sposób powiązane, w szczególności kapitałowo lub osobowo, z BEM lub jakimkolwiek podmiotem powiązanym z BEM.


  3.4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do Zakładów, w szczególności przepisów Ustawy o grach hazardowych, jak również przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, a także postanowień Regulaminu i Komunikatów. Regulamin i Komunikaty dostępne są na Stronie Internetowej. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że BEM ma obowiązek poinformować właściwe organy o każdej podejrzanej transakcji a także o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej dokonywane jest bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika.


  3.5. Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie czy zgodnie z prawem lokalnym, tj. prawem obowiązującym w kraju, w którym Użytkownik przebywa, możliwe jest zawieranie Zakładów udostępnionych na Stronie Internetowej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawieranie Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej wbrew przepisom obowiązującego go prawa lokalnego.


  3.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie powinien mieć nierealnych oczekiwań co do możliwości uzyskania wygranych w wyniku obstawiania Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej oraz, że wszelkie formy hazardu wiążą się z ryzykiem utraty środków pieniężnych i że obstawiając Zakłady za pośrednictwem Strony Internetowej staje się odpowiedzialny za wszelkie poniesione straty.


  3.7. W celu zawierania Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz dostępu do urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, np. komputera, laptopa, tabletu lub smartfona z łączem internetowym oraz przeglądarką internetową.


  3.8. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania niżej wskazanych działań:

  3.8.1. korzystania z oprogramowania powodującego zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BEM lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  3.8.2. przekazywania przez Użytkownika do systemów teleinformatycznych BEM treści nielegalnych, naruszających dobra osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzających w błąd lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;

  3.8.3. obchodzenia lub podejmowania przez Użytkownika czynności zmierzających do obejścia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych BEM lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 4.1. BEM, za pośrednictwem Strony Internetowej, umożliwia osobie zainteresowanej założenie jednego z dwóch rodzajów kont, Konta Tymczasowego lub Konta Stałego.

  4.2. Funkcjonalność Konta Tymczasowego obejmuje możliwość logowania się na Konto Tymczasowe, dokonywania wpłat w celu obstawiania zakładów, zawieranie i rozliczanie zakładów zawartych przez Użytkownika. Funkcjonalność Konta Tymczasowego ograniczona jest czasowo do 30 dni od dnia jego aktywacji. Maksymalna kwota zawartych zakładów w tym okresie nie może przekroczyć 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wypłata jakichkolwiek środków zgromadzonych na Koncie Tymczasowym (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych) jest możliwa wyłącznie po zmianie statusu Konta Tymczasowego na Konto Stałe.

  4.3. W celu zarejestrowania Konta, osoba zainteresowana musi wypełnić internetowy formularz wniosku, dostępny na Stronie Internetowej, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer PESEL, dane adresowe, numer telefonu, nazwa użytkownika, hasło i pytanie zabezpieczające.

  4.4. Przed aktywacją Konta, BEM weryfikuje, Użytkownika na podstawie danych osobowych wymaganych zgodnie z pkt 4.3.w przypadku Konta Tymczasowego oraz w sposób określony w pkt 4.6. w przypadku Konta Stałego. Aktywacja Konta jest dowodem pozytywnej weryfikacji Użytkownika.

  4.5.    Konto Tymczasowe może być używane przez Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia aktywacji przez BEM, po tym okresie Konto Tymczasowe zostaje zawieszone, a jego funkcjonalność ogranicza się wyłącznie do możliwości dokonania przez Użytkownika pełnej rejestracji celem założenia Konta Stałego.

   4.6.    BEM umożliwia założenie Konta Stałego w co najmniej jeden z następujących sposobów (katalog zamknięty):

  4.6.1.    zmianę Konta Tymczasowego na Konto Stałe poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych umożliwiających weryfikację tożsamości i obejmujących: skan lub fotokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer Rachunku. Skan lub fotokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość udostępnia się zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie Internetowej;​

  4.6.2.    zmianę Konta Tymczasowego na Konto Stałe poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych w postaci rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru Rachunku, przy wykorzystaniu narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem uwierzytelnienia danych osobowych drogą elektroniczną za pomocą logowania do systemu bankowości internetowej;

  4.6.3.    wypełnienie internetowego formularza wniosku, podanie przez Użytkownika rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru Rachunku, przy wykorzystaniu narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem uwierzytelnienia danych osobowych drogą elektroniczną za pomocą logowania do systemu bankowości internetowej.

  4.7.    Złożenie wniosku o rejestrację Konta wymaga złożenia oświadczenia, że osoba zainteresowana rejestracją Konta zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i Komunikatami oraz że je akceptuje oraz że środki zdeponowane na Koncie nie pochodzą z nielegalnych źródeł.

  4.8. Osoba działająca w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej nie może złożyć wniosku o rejestrację Konta.

  4.9. Za prawdziwość, aktualność i poprawność danych podanych podczas rejestracji Konta, oraz podczas korzystania z Konta, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wskazanych powyżej danych. W celu aktualizacji danych należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie Internetowej lub kontaktować się z działem obsługi klienta.

  4.10. BEM zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przekazanych przez Użytkownika, na etapie rozpatrywania wniosku o rejestrację, jak również przez cały okres posiadania Konta. W celu dokonania weryfikacji, BEM ma prawo żądać od Użytkownika przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowego dowodu potwierdzającego prawdziwość danych i/lub źródło pochodzenia środków Użytkownika, w szczególności do żądania dostarczenia kolorowej fotografii przedstawiającej Użytkownika trzymającego w dłoniach dokument potwierdzający tożsamość lub dostarczenia, na koszt Użytkownika, kopii dokumentów potwierdzających tożsamość, poświadczonych przez notariusza lub osobę posiadającą uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w przypadku negatywnej weryfikacji danych, BEM jest uprawniony do odmowy rejestracji Konta, a w przypadku, gdy Konto zostało już zarejestrowane, do zablokowania Konta i wstrzymania wypłaty środków zgromadzonych na Koncie (do czasu zakończenia czynności wyjaśniających) lub do zamknięcia Konta.

  4.11. Użytkownik w celu rejestracji Konta zobowiązany jest podać dane logowania, tj. nazwę użytkownika i hasło, służące do zalogowania do Konta, które będą przechowywane przez BEM.

  4.12. Wybrana nazwa użytkownika nie może być obsceniczna, nie może zawierać gróźb ani mieć charakteru zastraszającego lub wydźwięku rasistowskiego, a także nie może być obraźliwa, uwłaczająca bądź szkalująca, ani naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez BEM, że wybrana nazwa użytkownika nie spełnia powyższych wymagań, BEM może odmówić rejestracji Konta lub w przypadku, gdy Konto zostało już zarejestrowane, zablokować Konto, wstrzymać wypłaty i dokonać zmiany nazwy użytkownika po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na nowe brzmienie nazwy użytkownika. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zmianę nazwy użytkownika lub nieudzielenia odpowiedzi w wyznaczonym terminie, BEM jest uprawniony do zamknięcia Konta.

  4.13. Użytkownik ma prawo do zmiany hasła do Konta w każdym czasie zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie Internetowej lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

  4.14. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania swoich danych identyfikacyjnych (nazwa użytkownika i hasło) oraz innych danych umożliwiających dostęp do Konta, w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie lub zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z udostępnieniem powyższych informacji lub udostępnieniem Konta osobom trzecim, nawet gdyby udostępnienie to nastąpiło nieumyślnie. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić BEM, w przypadku podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia uzyskała dostęp do jego Konta, oraz współpracować z BEM przy podejmowaniu czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

  4.15. Podczas rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest do ustawienia limitu środków przeznaczonych na Zakłady oraz limitu czasu spędzonego w grze, w okresie jednej doby i jednego miesiąca. Limit środków oraz limit czasu spędzonego w grze ustawiony przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Tymczasowego obowiązuje również po zmianie Konta Tymczasowego na Konto Stałe.

 • 5.1. W celu zawarcia Zakładu za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik zobowiązany jest zalogować się na Konto. Logowanie do Konta następuje po wprowadzeniu danych logowania, tj. nazwy użytkownika i hasła.

  5.2. Po pięciu kolejnych próbach wprowadzenia nieprawidłowej kombinacji nazwy użytkownika i hasła, Konto zostanie tymczasowo zawieszone ze względów bezpieczeństwa, a Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie Internetowej lub skontaktować się z działem obsługi klienta.

  5.3. Jeśli Użytkownik zapomni nazwy użytkownika lub hasła, ma obowiązek postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie Internetowej podczas procesu logowania.

  5.4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno aktywne Konto. Zabronione jest przenoszenie uprawnień do Konta, w tym jego sprzedaż lub kupno.

  5.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że korzystanie z jakichkolwiek środków mających na celu zapewnienie Użytkownikowi nieuczciwej przewagi jest zabronione. Za „nieuczciwą przewagę” uznaje się uzyskiwanie i/lub opracowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które nie zostały jeszcze przekazane do wiadomości publicznej, na przykład informacji o kontuzji głównego zawodnika lub podjęciu przez trenera decyzji o dopuszczeniu do rozgrywki drużyny w osłabionym składzie. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że określone Zakłady zostały obstawione na skutek uzyskania przez Użytkownika nieuczciwej przewagi, BEM uprawniony jest do zablokowania Konta takiego Użytkownika i wstrzymania wypłaty środków z jego Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. BEM uprawniony jest ponadto do unieważnienia Zakładów, co do których stwierdzono, że zostały obstawione na skutek nieuczciwej przewagi, jak również do zamknięcia Konta Użytkownika, co do którego stwierdzono, że korzysta z nieuczciwej przewagi.

  5.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że BEM bezwzględnie zabrania wykorzystywania zrobotyzowanych, automatycznych, mechanicznych, elektronicznych lub innych urządzeń do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do obstawionych Zakładów, bez względu na to, czy korzystania z takich urządzeń dopuścił się lub próbował dopuścić się sam Użytkownik, czy osoby trzecie. W przypadkach, w których BEM poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jakiekolwiek urządzenie wyżej wymienionego rodzaju zostało użyte lub jest używane przez Użytkownika lub osoby trzecie, BEM zastrzega sobie prawo do zablokowania Kont, z których obstawiono Zakłady, co do których istnieje podejrzenie, że zostały dokonane z użyciem takiego urządzenia oraz wstrzymania wypłaty środków z tych Kont do czasu wyjaśnienia sprawy. BEM uprawniony jest ponadto do unieważnienia każdego Zakładu, obstawionego z użyciem takiego urządzenia, jak również do zamknięcia Konta Użytkownika, co do którego stwierdzono, że dopuścił się powyższego naruszenia.

  5.7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności popełnienia przez Użytkownika przestępstwa lub wykroczenia przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów lub obrotowi gospodarczemu, BEM uprawniony jest do zablokowania Konta i wstrzymania wypłat z Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. BEM uprawniony jest ponadto do unieważnienia każdego Zakładu, co do którego stwierdzono, że został dokonany z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również do zamknięcia Konta Użytkownika, co do którego stwierdzono, że dopuścił się naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.

  5.8. W przypadku podejrzenia, że Konto jest wykorzystywane lub kontrolowane przez osobę inną niż Użytkownik będący posiadaczem tego Konta, BEM uprawniony jest do zablokowania Konta i wstrzymania wypłat do czasu wyjaśnienia sprawy. W przypadku, gdy w toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających zostanie stwierdzone, że dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie, BEM uprawniony jest do unieważnienia Zakładów dokonanych przez osoby nieuprawnione, jak również do zamknięcia Konta. W przypadku, gdy uzyskanie dostępu do Konta przez osoby trzecie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od BEM, BEM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z powyższym naruszeniem.

  5.9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub Komunikatów, BEM jest uprawniony do zablokowania Konta i wstrzymania wypłat środków przypisanych do Konta (do czasu zakończenia czynności wyjaśniających), jak również do unieważnienia Zakładów obstawionych z naruszeniem Regulaminu i Komunikatów, jak również do zamknięcia Konta Użytkownika (w razie stwierdzonego naruszenia).

  5.10. W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje periodycznych wpłat i wypłat środków, a kwoty stawek zawartych Zakładów są nieproporcjonalnie niskie w stosunku do dokonywanych wpłat i wypłat środków, BEM uprawniony jest do zablokowania Konta i wstrzymania wypłat z Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, jak również do zamknięcia Konta Użytkownika.

  5.11. BEM może wstrzymać świadczenie usług za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym, przyjmowanie Zakładów, wypłatę wygranych, stawek, lub rozpatrywanie reklamacji, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej (klęski żywiołowej, awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii sieci energetycznej, awarii systemu komputerowego lub ograniczenia jego funkcjonalności, czy też innego zdarzenia niezależnego od BEM), do czasu ustąpienia skutków zdarzenia, którym to wstrzymanie zostało spowodowane. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują wobec BEM jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.

 • 6.1. W związku z brakiem możliwości wypłaty jakichkolwiek środków z Konta Tymczasowego (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych), zamknięcie Konta Tymczasowego, na którym zgromadzono środki, wymaga od Użytkownika uprzedniej zmiany na Konto Stałe. Użytkownik jest uprawniony do zamknięcia Konta Tymczasowego, na którym nie zgromadzono środków oraz Konta Stałego w każdym czasie.

  6.2. BEM uprawniony jest do zamknięcia Konta w przypadkach wskazanych w Regulaminie tj. przypadkach wskazanych w pkt 4.12., 4.14., 5.5. – 5.10.

  6.3. Zamknięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy pomiędzy BEM, a Użytkownikiem.

  6.4. W przypadku zamknięcia Konta Stałego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do wypłacenia wszystkich środków pieniężnych przypisanych do Konta przed jego zamknięciem. W przeciwnym razie BEM dokona wypłaty środków Użytkownika na Rachunek w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym BEM otrzymał dyspozycję zamknięcia Konta.

  6.5. Użytkownik może zamknąć Konto przesyłając BEM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@betclic.pl. prośbę o zamknięcie Konta.

  6.6. Jeżeli zamknięcie Konta Stałego dokonywane jest przez BEM, wypłata środków pieniężnych przypisanych do Konta Stałego nastąpi w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu zamknięcia Konta Stałego na Rachunek.

  6.7. Wypłata jakichkolwiek środków zgromadzonych na Koncie Tymczasowym (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych) możliwa jest jedynie po zmianie Konta Tymczasowego na Konto Stałe.

  6.8. W przypadku zamknięcia przez Użytkownika Konta Stałego, na którym pozostały nierozstrzygnięte Zakłady, nie zostaną one z tego powodu unieważnione, a Użytkownik ma prawo zwrócić się do BEM, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@betclic.pl, z wnioskiem o wypłatę na Rachunek wygranych z Zakładów rozstrzygniętych po zamknięciu Konta Stałego. W takim przypadku, BEM dokona wypłaty wygranych na Rachunek, w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym Zakład został rozstrzygnięty, a w przypadku zwrócenia się przez Użytkownika z wnioskiem o wypłatę środków po tym terminie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku Użytkownika.

 • 7.1 BEM zobowiązany jest przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wynikające z Zakładów wyłącznie za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 tej ustawy.

  7.2 W celu obstawienia Zakładu, Użytkownik musi dokonać wpłaty środków pieniężnych zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie Internetowej, w celu ich przypisania do Konta. Wpłata powinna być dokonana, co najmniej w wysokości pozwalającej na zawarcie Zakładu, nie mniejszej jednak od stawki minimalnej wymaganej przez BEM, o ile została określona w Komunikatach. Niezależnie od powyższego, BEM uprawniony jest do ustalenia w Komunikatach minimalnej wysokości środków pieniężnych, do których wpłaty zobowiązany jest Użytkownik w celu obstawienia pierwszego Zakładu.

  7.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BEM nie jest instytucją finansową, a od środków wpłaconych przez Użytkownika i przypisanych do jego Konta nie są naliczane odsetki.

  7.4 Środki pieniężne przypisane są do Konta Użytkownika i nie mogą zostać przekazane na inne Konto.

  7.5 Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane jedynie w walucie polskiej.

  7.6 Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia działu obsługi klienta BEM, na adres email:kontakt@betclic.pl, w przypadku powzięcia informacji o błędnym przypisaniu środków do jego Konta (np. w nieprawidłowej wysokości, przez omyłkę, przez wprowadzenie nieprawidłowego wyniku, błąd techniczny, błędne rozliczenie Zakładu, etc.). W przypadku błędnego przypisania środków, Użytkownik nie jest uprawniony do ich wykorzystania, a BEM upoważniony jest, bez zgody Użytkownika, do odliczenia z Konta nieprawidłowo przypisanej kwoty, jak również kwoty wygranej uzyskanej w wyniku obstawienia Zakładów przy użyciu tych środków. W sytuacji, gdy przed odliczeniem przez BEM nieprawidłowo przypisanych środków z Konta, Użytkownik dokonał ich wypłaty, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu BEM błędnie przypisanej i wypłaconej kwoty, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wezwania do zwrotu środków. Wszelkie Zakłady zrealizowane przy użyciu błędnie przypisanych środków podlegają unieważnieniu. W takim przypadku stawka w części nieprawidłowo przypisanej do Konta nie podlega zwrotowi na Konto, a zwrot na rzecz BEM kwoty wypłaconej wygranej następuje zgodnie z pkt 11.4 Regulaminu. Jednocześnie BEM uprawniony jest do zablokowania Konta do czasu uregulowania przez Użytkownika należności, jak również dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

  7.7 Z zastrzeżeniem pkt 7.8. Regulaminu, dyspozycja wypłaty środków pochodzących z wygranych i przypisanych do Konta Użytkownika realizowana jest na Rachunek w dniu złożenia przez Użytkownika dyspozycji wypłaty.

  7.8 Kapitał dobowy przeznaczony przez BEM do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Przez dobę rozumie się okres od 12.00 w południe do godziny 11.59 następnego dnia. BEM zrealizuje wypłatę według kolejności otrzymania od Użytkowników dyspozycji wypłat. W przypadku, gdy kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty na daną dobę nie wystarczy na pokrycie wszystkich otrzymanych w danym dniu dyspozycji wypłat, BEM zrealizuje wypłatę w terminie 7 dni, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym BEM otrzymał dyspozycję wypłaty.

  7.9 Z zastrzeżeniem ppkt 5.10. powyżej, Użytkownik uprawniony jest do wypłaty (i) środków posiadanych na Koncie pochodzących z wpłat dokonanych w celu zasilenia Konta, a za które nie zostały zawarte Zakłady oraz (ii) kwot wynikających ze zwrotu stawek przypisanych do Konta w wyniku unieważnienia Zakładów. BEM jest zobowiązany do wypłaty tych środków na Rachunek w terminie 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym BEM otrzymała od Użytkownika dyspozycję wypłaty.

  7.10 Do terminów określonych w pkt 7.7, 7.8. i 7.9. nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dniem realizacji wypłaty środków jest dzień złożenia dyspozycji wypłaty przez BEM.

  7.11 BEM zastrzega sobie prawo do ustalania w treści Komunikatów ograniczeń wpłat, wypłat, wysokości stawek i wygranych, także w odniesieniu do poszczególnych rodzajów Zakładów lub poszczególnych zdarzeń.

 • 8.1. BEM umożliwia zawieranie następujących rodzajów Zakładów:

  8.1.1. Zakłady bukmacherskie, w których Użytkownicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od stosunku wpłaty do wygranej, umówionego między Użytkownikiem, a BEM. W ramach Zakładów bukmacherskich, Użytkownik może obstawić następujące rodzaje Zakładów:

  8.1.1.1. Zakłady pojedyncze, w których Użytkownik może obstawić wynik jednego wybranego zdarzenia. W przypadku obstawienia więcej niż jednego Zakładu pojedynczego, możliwe jest ich zawarcie w ramach jednego Kuponu;

  8.1.1.2. Zakłady wielokrotne, w których Użytkownik może jednocześnie obstawić wynik więcej niż jednego zdarzenia. Zakład wielokrotny uznaje się za wygrany przez Użytkownika pod warunkiem poprawnego wytypowania wyniku wszystkich zdarzeń objętych danym Zakładem wielokrotnym;

  8.1.1.3. Zakłady systemowe, w których Użytkownik może jednocześnie obstawić wynik więcej niż jednego zdarzenia. Zakład systemowy uznaje się za wygrany w przypadku poprawnego wytypowania wyniku określonej liczby zdarzeń objętych danym Zakładem systemowym (np. Zakład systemowy 2/3 to taki, w którym Użytkownik zawarł Zakłady pojedyncze na wyniki trzech zdarzeń. Zakład systemowy zostanie rozliczony jako wygrany przez Użytkownika, w przypadku poprawnego wytypowania wyników co najmniej dwóch zdarzeń).


  8.2. BEM może udostępnić możliwość obstawiania Zakładów bukmacherskich na zdarzenia, które rozpoczęły się zanim Użytkownik obstawi Zakład (Zakłady „na żywo”). Harmonogram Zakładów „na żywo” może zostać w dowolnym czasie zmieniony z powodu zmiany planów transmisyjnych stacji radiowych i telewizyjnych. Jeżeli Zakład zostanie obstawiony po niewłaściwym kursie, na skutek opóźnionej transmisji zdarzenia, a wybrany zespół/zawodnik uzyskał znaczną przewagę, Zakład taki podlega unieważnieniu. Użytkownik może obstawiać Zakłady „na żywo” tylko w odniesieniu do zdarzeń, dla których udostępniono taką możliwość. Kursy na opcje typowania tych zdarzeń są aktualizowane na bieżąco na Stronie Internetowej i są ważne tylko w momencie zawierania Zakładu.

  8.3. BEM może udostępnić możliwość obstawiania zakładów na wyniki zdarzeń w postaci symulowanych gier karcianych, w tym black jack, poker i baccarat, również w ich dowolnych odmianach.

  8.4. Symulowane gry karciane będące przedmiotem zakładów oferowanych przez BEM, są transmitowane za pośrednictwem Strony Internetowej na żywo tj. w czasie rzeczywistym, a ich wyniki ustalane są każdorazowo podczas samej transmisji i nie są nikomu wcześniej znane.

  8.5. Wynik zdarzenia będącego przedmiotem Zakładu na symulowane gry karciane nie jest znany w momencie przyjmowania Zakładu.

  8.6. Użytkownik nie jest uczestnikiem gier, na przebieg lub rezultat których zawarł Zakład.

  8.7. W żadnym przypadku BEM nie będzie oferować Zakładów na wyniki gier liczbowych, w tym symulowanych, oraz symulowanych gier na automatach, gier cylindrycznych (w tym tzw. koła fortuny) oraz gier w kości.

  8.8. Szczegółowe informacje i warunki dotyczące oferty Zakładów, w tym Zakładów „na żywo”, Zakładów na zdarzenia wirtualne, Zakładów na wyniki zdarzeń w postaci symulowanych gier karcianych oraz innych sposobów obstawiania Zakładów, BEM przekaże w drodze Komunikatów.

 • 9.1. BEM może udostępnić możliwość zawierania Zakładów na zdarzenia wirtualne rozumiane jako generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi i zwierząt.

  9.2. Zakłady na zdarzenia wirtualne urządzane są przy pomocy certyfikowanego oprogramowania zainstalowanego na niezależnych serwerach, które zostały zabezpieczone przed możliwością ingerowania w ich pracę oraz funkcjonowanie przez osoby trzecie oraz BEM.

  9.3. Średnia zaprogramowana wartość wygranych dla Zakładów na zdarzenia wirtualne nie może być niższa o więcej niż 5 punktów procentowych niż średnia wygrywalność w zakładach wzajemnych, w przypadku Zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc poprzedzający.

  9.4. Na żądanie Użytkownika, BEM udostępnia informacje na temat wyników dotychczas odbytych zdarzeń wirtualnych.

  9.5. BEM archiwizuje dane na temat wyników Zakładów na zdarzenia wirtualne. Dane te są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego terminu BEM usuwa dane.

  9.6. W ramach oferty na zdarzenia wirtualne, BEM oferuje Użytkownikom możliwość zawierania Zakładów na następujące wydarzenia sportowe: piłka nożna, koszykówka, tenis, wyścigi psów, wyścigi konne oraz baseball.

  9.7. Zakłady bukmacherskie na odgadywanie zdarzeń wirtualnych odbywają się w takiej samej formie dla wszystkich Użytkowników.

  9.8. Rozpoczęcie i zakończenie zdarzenia wirtualnego następują w tym samym momencie dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali zawarcia Zakładu na zdarzenie wirtualne.

  9.9. Użytkownik, który zawarł Zakład na odgadywanie zdarzeń wirtualnych, nie ma możliwości dokonania sprawdzenia wyniku obstawionego zdarzenia przed upływem jego zakończenia, który został określony przez BEM.

  9.10. Rezultat zdarzenia wirtualnego jest udostępniany wszystkim obstawiającym go Użytkownikom w tym samym momencie.

 • 10.1. BEM oferuje opcje obstawiania Zakładów na zdarzenia sportowe, które mają miejsce w Polsce oraz poza terytorium Polski, zgodnie z zasadami organizacji sportowej organizującej dane zdarzenie, oraz na zdarzenia inne niż sportowe. Wszystkie Zakłady będą przyjmowane dopiero po udostępnieniu możliwości obstawiania Zakładów na dane zdarzenie. BEM ustala kursy dla danego zdarzenia, służące do obliczania wygranej i publikuje je na Stronie Internetowej.

  10.2. Użytkownik w celu zawarcia Zakładu dokonuje wyboru zdarzenia i kursu oraz określa rodzaj Zakładu i stawkę za Zakład. Zlecenie zawarcia Zakładu uznaje się za złożone z chwilą potwierdzenia Zakładu przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej. Zakład uważa się za ważny tylko wtedy, gdy zostanie on przyjęty przez serwery BEM, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, a na Koncie Użytkownika zapisany zostanie Kupon zawierający informacje dotyczące Zakładu. Wysokość stawki i kursu wskazana na Kuponie jest wiążąca dla Użytkownika i BEM.

  10.3. Obstawiając Zakład na dane zdarzenie, Użytkownik zapewnia, że zapoznał się z zasadami danej dyscypliny sportowej/zawodów, Komunikatami oraz zasadami obstawiania Zakładów określonymi w Regulaminie. BEM zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kursów dla dowolnego zdarzenia w każdym czasie przed obstawieniem Zakładu. Z uwagi na powyższe, po uprzednim wyborze zdarzenia i rodzaju Zakładu Użytkownik musi ponownie sprawdzić kurs dla danego Zakładu, gdyż może on ulec zmianie od czasu pierwszego wyświetlenia tego kursu na ekranie oraz wyboru zdarzenia i Zakładu. Wszelkie Zakłady będą rozliczane według kursów oferowanych w momencie obstawienia Zakładu.

  10.4. Zakłady, inne niż Zakłady „na żywo”, można obstawiać do godziny podanej na Stronie Internetowej, która niekoniecznie pokrywa się z godziną rozpoczęcia zdarzenia. BEM zastrzega sobie prawo do unieważnienia każdego Zakładu obstawionego po godzinie wskazanej na Stronie Internetowej (w tym również z powodu błędów czasowych) oraz Zakładu obstawionego po rozpoczęciu zdarzenia (z wyłączeniem Zakładów „na żywo”).

  10.5. BEM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zakładu na dane zdarzenie lub jego wynik bez podania przyczyny. BEM może również wstrzymać w każdym czasie świadczenie usług za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności w następstwie awarii technicznej lub błędu, w tym również błędu transmisji.

  10.6. W żadnym przypadku BEM nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji, błędy oprogramowania lub błędne informacje o Zakładach, w szczególności będące następstwem awarii technicznej.

  10.7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nazwiskiem i numerem uczestnika, dla potrzeb ustalenia wyniku Zakładu przyjmuje się nazwisko uczestnika.

  10.8. Zapisy na serwerach BEM będą rozstrzygające dla ustalenia ważności oraz warunków jakichkolwiek Zakładów obstawianych przez Użytkownika oraz okoliczności ich obstawienia.

  10.9. BEM zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zakładu, który został wygrany przez Użytkownika w następstwie awarii technicznej lub błędu, w tym również błędu transmisji. BEM zastrzega sobie prawo do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych BEM lub poniesionych przez BEM w wyniku świadomego wykorzystania błędu technicznego lub administracyjnego przez Użytkownika podczas dokonywania i/lub otrzymywania płatności.

  10.10. Zakłady zawierające ten sam wybór otrzymane od tych samych lub różnych Użytkowników mogą zostać unieważnione, jeśli BEM stwierdzi, że Użytkownicy działali w zmowie lub jako grupa przestępcza, w tym w przypadku, jeśli zlecenia zawarcia tych Zakładów zostały zarejestrowane w krótkich odstępach czasu. BEM zastrzega sobie również prawo do wstrzymania wypłaty związanej z takim Zakładem do czasu wyjaśnienia sprawy.

  10.11. Jakiekolwiek podejrzenia nieprawidłowości w zawodach sportowych lub innych zdarzeniach uprawniają BEM do wstrzymanie wypłat z Konta do momentu wyjaśnienia sprawy. BEM może współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy z właściwymi organami. W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości BEM uprawnione jest do unieważnienia Zakładów.

  10.12. Użytkownik nie jest uczestnikiem zdarzenia, na którego przebieg lub rezultat zawiera Zakład.

  10.13. BEM nie ponosi odpowiedzialności za dokładność opublikowanych przez BEM informacji na temat uczestników lub organizatorów danego zdarzenia. Obstawiając Zakład, Użytkownik oświadcza, że opiera się na własnym doświadczeniu i własnej wiedzy o danym zdarzeniu i jego uczestnikach.

  10.14. Użytkownik jest świadomy, że aktualny wynik transmitowanego zdarzenia, w związku, z którym przyjmowane są Zakłady, wyświetlany informacyjnie za pośrednictwem Strony Internetowej, nie jest oficjalnym ani wiążącym wynikiem i może się różnić od rzeczywistego wyniku danego zdarzenia. Użytkownik ma obowiązek upewnić się we własnym zakresie, jaki jest wynik danego zdarzenia przed obstawieniem Zakładu „na żywo”. BEM nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy wynikiem widocznym na Stronie Internetowej, a rzeczywistym wynikiem.


  10.15. W Zakładach, w których możliwe są dwa wyniki:

  10.15.1. Użytkownik może obstawiać Zakłady na zdarzenia, w których możliwe są dwa wyniki, tj. zwycięstwo pierwszego uczestnika biorącego udział w danym zdarzeniu lub zwycięstwo drugiego uczestnika;

  10.15.2. Użytkownik może obstawiać Zakłady, przewidując zwycięstwo uczestnika wskazanego jako pierwszy (wynik 1) albo uczestnika wskazanego jako drugi (wynik 2);​


  10.16. W Zakładach, w których możliwe są trzy wyniki:

  10.16.1. Użytkownik może obstawiać Zakłady na zdarzenia sportowe, w których możliwe są trzy wyniki, tj. zwycięstwo jednego z dwóch uczestników albo remis;

  10.16.2. Użytkownik obstawia Zakład, przewidując zwycięstwo uczestnika wskazanego jako pierwszy (wynik 1), zwycięstwo uczestnika wskazanego jako drugi (wynik 2) albo remis (wynik Remis);  10.17. W Zakładach na konkretny wynik:

  10.17.1. BEM może udostępnić możliwość obstawiania Zakładów na konkretny wynik zdarzenia sportowego. Przykładowo, Zakłady mogą dotyczyć dokładnego wyniku na koniec meczu (albo w innym momencie zdarzenia, np. w przerwie), całkowitej liczby goli lub punktów zdobytych przez jednego albo obu uczestników itp.;

  10.17.2. W przypadku Zakładów dotyczących konkretnego wyniku BEM może również udostępnić możliwość obstawiania Zakładów, w których Użytkownik obstawia zwycięzcę zawodów sportowych (np. mistrzostw) lub turniejów długoterminowych (np. turniejów w systemie pucharowym).


  10.18. Szczegółowe informacje dotyczące obstawiania Zakładów określone zostaną w Komunikatach.​

 • 11.1. Do rozstrzygnięcia Zakładów będą wykorzystywane oficjalne strony internetowe zdarzenia lub organizatora zdarzenia. Jeżeli dowody w postaci obrazów TV, zrzutów ekranu lub sprawozdań z meczu lub inne dowody wykażą, że oficjalna strona internetowa zawiera błędny wynik, BEM zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia danego Zakładu w oparciu o alternatywne źródła informacji o wyniku. Zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnego wyniku ogłoszonego na koniec zdarzenia. Wszelkie zmiany wyniku po rozstrzygnięciu Zakładu, łącznie z dyskwalifikacjami lub późniejszymi karami, nawet jeśli zostały dokonane w oficjalny sposób przez organizatora, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Zakładu, z wyjątkiem sprzeciwów zgłaszanych przez tenisistów.

  11.2. Zakład pozostaje ważny pod warunkiem, że dane zdarzenie rozpoczęło się w terminie określonym przez jego organizatora, także w przypadku, gdy informacja o terminie rozpoczęcia zdarzenia, przekazana za pośrednictwem Strony Internetowej była błędna.

  11.3. Na potrzeby rozliczenia Zakładu, pod uwagę brany jest wynik na koniec regulaminowego czasu trwania danego zdarzenia sportowego (np. w przypadku meczów piłki nożnej dogrywka i rzuty karne nie będą brane pod uwagę), chyba że określono inaczej w Komunikatach.

  11.4. Jeżeli nie określono inaczej w Komunikatach, Zakłady na zdarzenia, które zostały odwołane lub przedwcześnie zakończone zostaną unieważnione. Jakiekolwiek zdarzenie, którego rozpoczęcie zostało opóźnione lub przełożone musi odbyć się w ciągu 48 godzin od pierwotnie planowanego czasu rozpoczęcia tego zdarzenia. W przeciwnym razie Zakłady zawarte na takie zdarzenia zostaną unieważnione. Zakłady dotyczące zdarzeń, których wynik można określić w przypadku przedwczesnego zakończenia zdarzenia (na przykład wyniki pierwszej połowy meczu), zostaną rozliczone.

  11.5. W odniesieniu do czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz daty zdarzenia obowiązują czas i data strefy czasowej, w której zdarzenie ma miejsce.

  11.6. BEM przekaże w drodze Komunikatów szczegółowe informacje dotyczące opcji wcześniejszej wypłaty, tzw. Cash Out. Cash Out jest funkcją oferowaną w przypadku Zakładów pojedynczych i wielokrotnych. Zapewnia ona Użytkownikowi kontrolę i elastyczność w zakresie wypłaty z tytułu Zakładu przed zakończeniem obstawionego zdarzenia. Pełny Cash Out oznacza rozliczenie Zakładu w całości, natomiast częściowy Cash Out umożliwia Użytkownikowi wypłatę wybranej części wpłaconej stawki i pozostawienie obstawionej pozostałej części. Cash Out jest dostępny wyłącznie wobec tych zdarzeń, w odniesieniu do których BEM udostępnił Użytkownikom możliwość skorzystania z tej opcji.

  11.7. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania Zakładów określone zostaną w Komunikatach.

 • 12.1. BEM zachowuje prawo unieważnienia Zakładu, w następujących przypadkach:

  12.1.1. gdy Zakład został obstawiony na skutek uzyskania nieuczciwej przewagi przez Użytkownika (pkt 5.5);

  12.1.2. w przypadku obstawienia Zakładu z wykorzystaniem urządzenia, o którym mowa w pkt 5.6;

  12.1.3. w przypadku Zakładu, co do którego stwierdzono, że został dokonany z naruszeniem prawa (pkt 5.7);

  12.1.4. gdy Zakład został zawarty przez osobę nieuprawnioną, o której mowa w pkt 5.8;

  12.1.5. w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub Komunikatów (pkt 5.9);

  12.1.6. w odniesieniu do Zakładów zrealizowanych przy użyciu błędnie przypisanych do Konta Użytkownika środków (pkt 7.6)

  12.1.7. jeśli Zakład zostanie obstawiony po niewłaściwym kursie na skutek opóźnionej transmisji zdarzenia „na żywo”, a wybrany zespół/zawodnik uzyskał znaczną przewagę (pkt 8.2);

  12.1.8. gdy dany Zakład został obstawiony po godzinie wskazanej na Stronie Internetowej (pkt 10.4);

  12.1.9. w przypadku awarii technicznej lub błędu, w tym również błędu transmisji (pkt 10.9);

  12.1.10. jeśli BEM będzie mieć uzasadnione podejrzenia, że Użytkownicy działali w zmowie lub jako grupa przestępcza (pkt 10.10)

  12.1.11. w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidłowości w zawodach sportowych lub innych zdarzeniach (pkt 10.11);

  12.1.12. jeśli zdarzenie zostanie odwołane, przełożone na inny termin, wstrzymane przed upływem jego pierwotnego czasu trwania i nie zostanie dokończone tego samego dnia lub gdy jego miejsce zostanie zmienione (pkt 11.4);


  12.2. BEM zachowuje prawo do określenia dodatkowych okoliczności, które mogą stanowić podstawę unieważnienia Zakładów poprzez zamieszczenie informacji o takich okolicznościach w Komunikatach.

  12.3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w pkt 7.6. Regulaminu, w przypadku unieważnienia danego Zakładu, BEM zwróci Użytkownikowi na Konto stawkę wpłaconą na taki Zakład.

  12.4. W przypadku unieważnienia Zakładu BEM uprawniony jest do odliczenia z Konta przypisanej do niego kwoty wygranej uzyskanej w związku z takim Zakładem, a w przypadku wcześniejszej wypłaty kwoty wygranej, Użytkownik zobowiązany jest do jej zwrotu na rzecz BEM, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wezwania do zwrotu środków.

 • 13.1. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników i ich opublikowaniu na Stronie Internetowej wygrana jest automatycznie przypisywana do Konta Użytkownika.

  13.2. Możliwa wygrana w Zakładzie pojedynczym obliczona zostanie jako iloczyn stawki, wskaźnika oraz kursu, zgodnie z poniższym algorytmem:
  MW = (stawka x wskaźnik) x kurs
  Przykład: Zakład pojedynczy za 100 zł z kursem 1,5
  MW: 100 zł x wskaźnik x 1,5


  13.3. Możliwa wygrana w Zakładzie wielokrotnym obliczona zostanie jako iloczyn stawki, wskaźnika oraz kursów, zgodnie z poniższym algorytmem:
  MW = stawka x wskaźnik x iloczyn kursów
  Przykład: Zakład wielokrotny za 100 zł z kursami 1,5 i 2
  MW = 100 zł x wskaźnik x (1,5 x 2)


  13.4. Możliwa wygrana w Zakładzie systemowym (System 2/3) obliczona zostanie jako suma iloczynów kursów dla wszystkich kombinacji zdarzeń, stawki dla jednego Zakładu pojedynczego oraz wskaźnika i oblicza się w następujący sposób:
  MW = [(Kurs 1 x Kurs 2) + (Kurs 1 x Kurs 3) + (Kurs 2 x Kurs 3)] x stawka x wskaźnik
  Przykład: Zakład systemowy (System2/3) za stawkę 10 zł* z kursami 1,5 i 2 i 3
  MW = [(1,5 x 2) + (1,5 x 3) + (2 x 3)] x stawka x wskaźnik

  * Stawka całkowita za Zakład systemowy stanowi iloczyn zaznaczonej na Kuponie stawki i liczby kombinacji odpowiadających danemu systemowi. Dla podanego przykładu stawka całkowita wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).


  13.5. Wartość wskaźnika oraz szczegółowe informacje dotyczące obliczania wygranych dla poszczególnych rodzajów Zakładów zostaną przekazane w drodze Komunikatów.

  13.6. Maksymalna wysokość kursów nie jest niczym ograniczona.

 • 14.1. Kupon jest dowodem zawarcia Zakładu, na podstawie którego wypłacana jest wygrana lub zwrot wpłaconej stawki.

  14.2. Na Kuponie znajdują się, co najmniej następujące informacje:

  14.2.1. Rodzaj Zakładu;​

  14.2.2. Data i czas zawarcia Zakładu;

  14.2.3. Opis zdarzenia (dziedzina sportowa, nazwa współzawodnictwa, zawodnik, nazwa współzawodniczących drużyn, ewentualnie inne szczegóły określające Zakład);​

  14.2.4. Typowany wynik (zwycięstwo, remis, etc.);​

  14.2.5. Kurs;​

  14.2.6. Stawka;​

  14.2.7. Możliwa Wygrana (MW);​

  14.2.8. Numer ewidencyjny Kuponu.​

 • 15.1. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych BEM zobowiązany jest do wystawienia, na żądanie Użytkownika, imiennego zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej. Zasady wystawiania imiennych zaświadczeń będą zgodne z Ustawą o grach hazardowych i przepisami wykonawczymi do niej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o wygranej jest przesłanie, za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika zarejestrowanego na Koncie, wiadomości z prośbą o wystawienie zaświadczenia na adres zaswiadczenia@betclic.pl, nie później niż 12 (dwanaście) godzin od uzyskania wygranej lub wypłaty (wydania) wygranej, wskazując numer Kuponu.

  15.2. Zaświadczenia, o których mowa w pkt 15.1. powyżej, wydawane są nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

  15.3. Z uwagi na konieczność złożenia na zaświadczeniu podpisu Użytkownika, odbiór zaświadczenia o wygranej możliwy jest w miejscach zlokalizowanych na terenie Polski, których lista adresowa jest wskazana na Stronie Internetowej.

  15.4. BEM obowiązany jest prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Ewidencja zaświadczeń jest udostępniana, w celu jej poświadczenia, naczelnikowi urzędu skarbowego.

  15.5. BEM prowadzi ponadto ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).

  15.6. Ewidencje, o których mowa w pkt 15.4. i 15.5. przechowywane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie).

  15.7. Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, organów Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i Policji, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem. Informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane także na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 • Wygrane, których wartość przekracza określony prawem limit, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym na podstawie odrębnych przepisów.

 • 17.1. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności BEM:

  17.1.1. z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego rażącym niedbalstwem BEM lub pracowników BEM;

  17.1.2. z tytułu oszustwa lub złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą;

  17.1.3. z jakiegokolwiek tytułu, którego zgodnie z prawem BEM nie ma prawa wyłączyć.  17.2. Z zastrzeżeniem punktu 17.1 powyżej, BEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  17.2.1. jakiejkolwiek poniesionej straty lub szkody wynikającej z korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej, w tym, w związanej z utratą możliwości prowadzenia działalności, utratą korzyści, przerwą w prowadzeniu działalności gospodarczej lub wszelkich innych strat (nawet jeśli Użytkownik poinformował BEM o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody);

  17.2.2. jakiejkolwiek straty lub szkody wynikającej bezpośrednio lub pośrednio ze skorzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej;

  17.2.3. jakichkolwiek opóźnień lub przerw w świadczeniu usług za pośrednictwem Strony Internetowej, błędów w przekazywanych informacjach lub świadczonych usługach (takich jak transmisja danych), jakiejkolwiek utraty lub uszkodzenia danych lub błędu komunikacyjnego lub awarii linii, jakiejkolwiek przypadkowej transmisji wirusów lub innych czynników szkodliwych, nieupoważnionego korzystania lub niewłaściwego korzystania z Konta Użytkownika;

  17.2.4. jakiegokolwiek błędu oprogramowania lub transmisji;

  17.2.5. straty pośredniej lub bezpośredniej, niezależnie od przyczyny;​

  17.2.6. jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z siły wyższej.

 • 18.1. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozliczenia danego Zakładu, ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przedmiotowego Zakładu. Reklamacje należy składać na piśmie na adres wskazany na Stronie Internetowej lub na adres email: pomoc@betclic.pl w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia oficjalnego wyniku zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

  18.2. Użytkownik zgłasza reklamację z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Użytkownika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.

  18.3. BEM rozpatrzy Reklamację Użytkownika w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Użytkownika. Jeśli BEM uzna reklamację Użytkownika za uzasadnioną, wygrana wypłacona zostanie Użytkownikowi w terminie określonym powyżej. Jeśli BEM uzna reklamację za nieuzasadnioną, Użytkownik zostanie powiadomiony o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji.

  18.4. Użytkownik może również skontaktować się z BEM w dowolnym terminie pod adresem kontakt@betclic.pl, jeśli ma dodatkowe pytania lub potrzebuje pomocy. W celu zapewnienia lepszej obsługi i ochrony Użytkownika, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane lub monitorowane przez wyznaczony personel.

  18.5. Niezależnie od uprawnień Użytkownika do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do wniesienia roszczenia do sądu powszechnego.

  18.6. Roszczenia związane z udziałem w zakładach przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 • 19.1. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 60 Ustawy o grach hazardowych.

  19.2. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu na Stronie Internetowej.

  1. WSTĘP
  W celu zapewnienia ochrony uczestników Zakładów przed negatywnymi skutkami hazardu, BEM niniejszym wprowadza regulamin odpowiedzialnej gry mający zastosowanie do Zakładów urządzanych i prowadzonych przez BEM Operations Limited, Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema SLM 1551, Malta przez sieć Internet na stronie internetowej www.betclic.pl (dalej „Strona Internetowa”).
   


  2. DEFINICJE
  2.1. Regulamin – niniejszy regulamin odpowiedzialnej gry;
  2.2. Ustawa o grach hazardowych – ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
  2.3. BEM – BEM Operations Limited, spółka zarejestrowaną na Malcie pod numerem C-70387 z siedzibą pod adresem Level 3, Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta;
  2.4. Konto – Konto Tymczasowe lub Konto Stałe, które jest założone przez BEM dla Użytkownika w procesie rejestracji, umożliwiające zawieranie Zakładów urządzanych na Stronie Internetowej;
  2.5. Konto Tymczasowe – Konto, które jest założone przez BEM dla Użytkownika w procesie rejestracji, które wymaga od Użytkownika uproszczonej wersji rejestracji;
  2.6. Konto Stałe – docelowe Konto Użytkownika, z pełną funkcjonalnością, umożliwiające wypłaty zgromadzonych na Koncie środków (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych). Pełna rejestracja i weryfikacja danych osobowych podanych przez Użytkownika, jest wymagana do otwarcia Konta Stałego;
  2.7. Rachunek – należący do Użytkownika rachunek bankowy lub inny rachunek prowadzony przez dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
  2.8. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała Konto;
  2.9. Komunikaty – wiążące dla Użytkownika i Spółki komunikaty, zamieszczane na Stronie Internetowej, zawierające szczegółowe informacje dotyczące kwestii, które mogą zostać uregulowane drogą komunikatów zgodnie z treścią Regulaminu urządzania Zakładów;
  2.10. Zakład – zakład wzajemny - bukmacherski, w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych, urządzany przez sieć Internet, którego przedmiotem jest zdarzenie sportowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne lub inne, którego wynik lub możliwość zaistnienia można wytypować za pośrednictwem Strony Internetowej, o ile znajdują się ofercie BEM.
  2.11. Kupon – oznacza elektroniczny dowód zawarcia Zakładu zapisany na serwerach BEM, zawierający informacje o Zakładzie.


  3. INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
  3.1. Na Stronie Internetowej BEM umieszcza:
  3.1.1. informację o BEM i sposobie kontaktu z BEM;
  3.1.2. informację o zezwoleniu na urządzanie Zakładów uzyskanym przez BEM, wskazującą jego zakres przedmiotowy, termin ważności i nazwę organu, który je udzielił;
  3.1.3. regulamin Zakładów urządzanych przez sieć Internet oraz Komunikaty opublikowane na jego podstawie;
  3.1.4. informację o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia;
  3.1.5. informację o ryzyku związanym z hazardem;
  3.1.6. nazwy instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z problemami hazardowymi wraz z linkami do stron tych instytucji.


  4. PROCEDURA WERYFIKACJI UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

  4.1. Zabronione jest otwieranie Konta i obstawianie Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
  4.2. Podczas procesu rejestracji Konta przez sieć Internet osoba rejestrująca Konto zobowiązana jest do wprowadzenia do formularza rejestracyjnego informacji zgodnych z prawdą.
  4.3. Weryfikacja ukończenia 18 roku życia przez Użytkownika Konta Tymczasowego odbywa się za pomocą wymaganej podczas procesu rejestracji daty urodzenia oraz numeru PESEL.
  4.4. Podczas procesu rejestracji Konta Stałego przez sieć Internet, osoba rejestrująca Konto Stałe zobowiązana jest do potwierdzenia swojej tożsamości i wieku poprzez przesłanie BEM skanu lub fotokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), w przypadku zmiany Konta Tymczasowego na Konto Stałe, lub drogą elektroniczną za pomocą logowania do systemu bankowości internetowej.


  5. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA

  5.1. Warunkiem obstawiania Zakładów za pośrednictwem Strony Internetowej jest zarejestrowanie jednego z dwóch rodzajów kont, Konta Tymczasowego lub Konta Stałego.
  5.2. Funkcjonalność Konta Tymczasowego obejmuje możliwość logowania się na Konto Tymczasowe, dokonywania wpłat w celu obstawiania zakładów, zawieranie i rozliczanie zakładów zawartych przez Użytkownika. Funkcjonalność Konta Tymczasowego ograniczona jest czasowo do 30 dni od dnia jego aktywacji. Maksymalna kwota zawartych zakładów w tym okresie nie może przekroczyć 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wypłata jakichkolwiek środków zgromadzonych na Koncie Tymczasowym (tj. dokonanych wpłat i uzyskanych wygranych) jest możliwa wyłącznie po zmianie statusu Konta Tymczasowego na Konto Stałe.
  5.3. Rejestracja Konta odbywa się przez sieć Internet.
  5.4. W celu zarejestrowania Konta, osoba zainteresowana musi wypełnić internetowy formularz wniosku dostępny na Stronie Internetowej podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer PESEL, dane adresowe, numer telefonu, nazwa użytkownika, hasło i pytanie zabezpieczające.
  ​5.5. Przed aktywacją Konta, BEM weryfikuje Użytkownika na podstawie danych osobowych wymaganych zgodnie z pkt 5.4. w przypadku Konta Tymczasowego oraz w sposób określony w pkt 5.7. w przypadku Konta Stałego. Aktywacja Konta jest dowodem pozytywnej weryfikacji Użytkownika.
  5.6. Konto Tymczasowe może być używane przez Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia aktywacji przez BEM, po tym okresie Konto Tymczasowe zostaje zawieszone, a jego funkcjonalność ogranicza się wyłącznie do możliwości dokonania przez Użytkownika pełnej rejestracji celem założenia Konta Stałego.
  5.7. BEM umożliwia założenie Konta Stałego w co najmniej jeden z następujących sposobów (katalog zamknięty):

  5.7.1. zmianę Konta Tymczasowego na Konto Stałe poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych umożliwiających weryfikację tożsamości i obejmujących: skan lub fotokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), rodzaj oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer Rachunku. Skan lub fotokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość udostępnia się zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie Internetowej;

  5.7.2. zmianę Konta Tymczasowego na Konto Stałe poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych w postaci rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru Rachunku, przy wykorzystaniu narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem uwierzytelnienia danych osobowych drogą elektroniczną za pomocą logowania do systemu bankowości internetowej;​

  5.7.3. wypełnienie internetowego formularza wniosku, podanie przez Użytkownika rodzaju oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numeru Rachunku, przy wykorzystaniu narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem uwierzytelnienia danych osobowych drogą elektroniczną za pomocą logowania do systemu bankowości internetowej.​

  5.8. Złożenie wniosku o rejestrację Konta wymaga złożenia oświadczenia, że osoba zainteresowana rejestracją Konta zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i Komunikatami oraz że je akceptuje oraz że środki zdeponowane na Koncie nie pochodzą z nielegalnych źródeł.
  5.9. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik zobowiązany jest do ustawienia limitu środków przeznaczonych na Zakłady oraz limitu czasu spędzonego w grze. Limit środków oraz limit czasu spędzonego w grze ustawiony przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Tymczasowego obowiązuje również po zmianie Konta Tymczasowego na Konto Stałe.
  5.10. Użytkownik ma możliwość zawierania Zakładów na warunkach określonych w regulaminie urządzania Zakładów i Komunikatach opublikowanych na Stronie Internetowej dopiero po ustawieniu limitów, o których mowa w pkt 9.
  5.11. Przez cały okres posiadania Konta, Użytkownik jest uprawniony do zmiany danych zawartych we wniosku o rejestrację Konta zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Stronie Internetowej lub kontaktując się z działem obsługi klienta.
  5.12. BEM zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przekazanych przez Użytkownika w procesie zmiany danych zawartych we wniosku o rejestrację Konta.
  5.13. BEM uprawniona jest w każdym czasie do zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o przedstawienie w wyznaczonym terminie dodatkowego dowodu potwierdzającego prawdziwość przekazanych danych.
  5.14. Zamknięcie lub zawieszenie Konta Tymczasowego jest równoznaczne z zaprzestaniem przez BEM przesyłania Użytkownikowi, w jakikolwiek sposób, materiałów handlowych, promocyjnych, reklamowych oraz pozostałych materiałów o podobnym charakterze.

  6. MECHANIZMY KONTROLI AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I BLOKADY GRY PO WYCZERPANIU ŚRODKÓW
  6.1. Strona Internetowa przeznaczona do zawierania Zakładów BEM daje możliwość Kontroli aktywności Użytkownika, w szczególności w zakresie:
  6.1.1. samowykluczenia z gry (pkt 7);
  6.1.2. zawieszenia Konta (pkt 8);
  6.1.3. wprowadzenia limitu środków przeznaczonych na Zakłady oraz ograniczenia czasu zalogowania (pkt 9).
  6.2. BEM może wprowadzić dodatkowe mechanizmy ułatwiające kontrolę aktywności Użytkownika.


  7. SAMOWYKLUCZENIE

  7.1. Samowykluczenie polega na zablokowaniu przez Użytkownika możliwości obstawiania Zakładów przez okres trwania samowykluczenia określony przez Użytkownika, nie krótszy niż trzy miesiące.
  7.2. Dyspozycja samowykluczenia jest nieodwołalna w okresie samowykluczenia, a możliwość ponownego obstawiania Zakładów zostanie ponownie uruchomiona dopiero po upływie okresu samowykluczenia.
  7.3. Wszelkie Zakłady nierozstrzygnięte przed złożeniem dyspozycji samowykluczenia zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami regulaminu Zakładów i Komunikatów mających zastosowanie do danego Zakładu.


  8. ZAWIESZENIE KONTA
  8.1. Zawieszenie Konta polega na czasowym wstrzymaniu przez Użytkownika możliwości obstawiania Zakładów na okres ustalony przez Użytkownika. Zawieszenie Konta może być dokonane na okres nie krótszy niż 24 godziny.
  8.2. Użytkownik podejmujący decyzje o czasowym wstrzymaniu możliwości obstawiania Zakładów może zawiesić dostęp do Konta poprzez zmianę jego statusu na „czasowo zamknięte”.
  8.3. Dyspozycja zawieszenia aktywności Użytkownika jest nieodwołalna w okresie wskazanym przez Użytkownika, a możliwość ponownego obstawiania Zakładów zostanie ponownie uruchomiona dopiero po upływie okresu zawieszenia.


  9. LIMIT ŚRODKÓW I CZASU

  9.1. Limit środków przeznaczonych na Zakłady oznacza maksymalną kwotę jaką Użytkownik może wykorzystać do obstawiania Zakładów w danym okresie. Limit czasu spędzonego na grze oznacza maksymalny okres zalogowania Użytkownika do Konta w danym okresie. Każdy z limitów jest ustawiany w systemie dobowym oraz miesięcznym.
  9.2. Limit środków przeznaczonych na Zakłady na Koncie Tymczasowym wynosi maksymalnie 5.000,00 PLN. W przypadku ustawienia na Koncie Tymczasowym wyższego limitu środków przeznaczonych na Zakłady, Użytkownikowi automatycznie blokowana jest możliwość zawierania zakładów ponad kwotę 5.000,00 PLN, do czasu rejestracji Konta Stałego.
  9.3. Po osiągnięciu co najmniej jednego z limitów, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2., Użytkownik nie ma możliwości zawierania kolejnych Zakładów lub kontynuowania gry do momentu zakończenia danego okresu dobowego lub miesięcznego, w którym Użytkownik osiągnął limit.
  9.4. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawionego na swoim Koncie limitu środków przeznaczonych na Zakłady oraz limitu czasu spędzonego w grze w danym okresie.
  9.5. Zwiększenie któregokolwiek z limitów nie może nastąpić wcześniej niż:
  9.5.1. po upływie 24 godzin od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika – w przypadku pierwszego zwiększenia przez Użytkownika danego limitu;
  9.5.2. po upływie tygodnia od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika – w przypadku drugiego zwiększenia przez Użytkownika danego limitu;
  9.5.3. po upływie 3 miesięcy od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika – w przypadku trzeciego i każdego kolejnego zwiększenia przez Użytkownika danego limitu.
  9.6. Zmniejszenie któregokolwiek z limitów dokonywane jest niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Użytkownika. Wydanie dyspozycji zmniejszenia limitu nie powoduje naliczenia od nowa terminów określonych w pkt 9.5. powyżej.
  9.7. Użytkownik korzysta z dostępu do wdrożonego na Stronie Internetowej zegara odmierzającego i pokazującego czas jego aktywności od momentu zalogowania, a także do pozostałych informacji umieszczonych na Koncie dotyczących jego aktywności tj. limitów środków i czasu, informacji o stanie Konta, wysokości stawek, kwot wygranych czy też czasu spędzonego na grze.


  10. ŚRODKI NA KONCIE
  10.1. W celu rozpoczęcia pierwszej gry niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika środków w wysokości, która pozwala obstawić najniższą stawkę w grze.
  10.2. Po wyczerpaniu środków na Koncie, Użytkownikowi automatycznie blokowana jest możliwość zawierania Zakładów do czasu wpłacenia środków umożliwiających dalszą grę.


  11. OCHRONA MAŁOLETNICH PRZY SPOSOBIE PREZENTACJI INFORMACJI HANDLOWYCH
  11.1. Prezentacja informacji handlowych na Stronie Internetowej przeznaczonej do zawierania Zakładów przez sieć Internet, zapewnia ochronę małoletnich w następujący sposób:
  11.1.1. reklamy Zakładów widoczne na Stronie Internetowej:
  a. nie są kierowanie do małoletnich;
  b. nie odbywają się przy udziale małoletnich
  c. nie przedstawiają małoletnich;
  d. nie wywołują skojarzeń z nauką lub zabawą.
  11.1.2. informacje handlowe nie zachęcają małoletnich do rejestracji Konta;
  11.1.3. na Stronie Internetowej znajduje się informacja o zakazie korzystania ze Strony Internetowej przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia;
  11.1.4. wszelkie prezentacje informacji handlowych, w tym konkursy i programy lojalnościowe, kierowane są wyłącznie do osób, które ukończyły 18 rok życia.


  12. ZASADY ODPOWIEDZIALNEJ GRY
  12.1. W celu kontroli udziału Użytkowników w grach hazardowych i minimalizacji ryzyka uzależnienia BEM zaleca stosowanie się do następujących zasad odpowiedzialnej gry:
  12.1.1. Kontroluj wydatki przeznaczone na Zakłady;
  12.1.2. traktuj gry hazardowe jako rozrywkę a nie potencjalne źródło zarobków;
  12.1.3. graj rozsądnie;
  12.1.4. licz się z możliwością przegrania Zakładu;
  12.1.5. na zawieranie Zakładów przeznaczaj tylko takie kwoty, na jakie możesz sobie pozwolić, bez narażania na szkodę siebie i swoich bliskich;
  12.1.6. pamiętaj, że przegranie gry nie wiąże się z koniecznością odegrania się, każda gra hazardowa nosi ryzyko uzależnienia a im wyższa możliwa wygrana tym mniejsze prawdopodobieństwo jej uzyskania;
  12.1.7. nie pożyczaj środków pieniężnych w celu przeznaczenia ich na zawieranie Zakładów ani dla siebie, ani dla innej osoby;
  12.1.8. planuj wydatki na gry hazardowe z dużym wyprzedzeniem, w celu uniknięcia wydawania na zawieranie Zakładów nieplanowanych kwot pod wpływem impulsu;
  12.1.9. nie polegaj na szczęściu, gdyż nigdy nie można przewidzieć wygranej ze stuprocentową pewnością;
  12.1.10. rozważnie inwestuj każdą wysoką wygraną oraz ogranicz krąg osób, które wiedzą o wygranej do niezbędnego minimum;
  12.1.11. przestrzegaj obowiązujących przepisów prawa i nie naruszaj dóbr osobistych innych osób;


  13. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  13.1. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 15i ust. 1 i 2 Ustawy o grach hazardowych.
  13.2. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu na Stronie Internetowej.

 • 1. Na podstawie punktu 7.2. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl, minimalną kwotę wpłaty na Konto ustala się na 1 (jeden) złoty.

  2. Komunikat obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

 • 1. Na podstawie punktu 8.4. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl, wartość wskaźnika ustala się na 0.88.

  2. Komunikat obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

 • 1. Na podstawie punktu 10.6. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl (Regulamin Ogólny), ustala się szczegółowe zasady dotyczące opcji wcześniejszej wypłaty (CashOut).

  2. Funkcja CashOut dostępna jest dla Zakładów pojedynczych oraz Zakładów wielokrotnych, dla wybranych dyscyplin sportowych i konkurencji. CashOut dostępny jest zarówno dla Zakładów obstawianych przed rozpoczęciem zdarzenia (Zakład przedmeczowy) jak i dla Zakładów „na żywo”.

  3. Przycisk CashOut zostanie wyświetlony dla Zakładów, dla których funkcja wcześniejszej wypłaty została udostępniona. Jeżeli CashOut zostanie udostępniony jedynie dla Zakładów przedmeczowych, przycisk CashOut zniknie po rozpoczęciu zdarzenia.

  4. Decydując się na CashOut, Użytkownik postanawia o wycofaniu kwoty wskazanej na przycisku CashOut. Rozliczenie zakładu, z tytułu CashOut, jest ustalane jako iloczyn współczynnika, wpłaconej stawki oraz ustalonego przez Betclic kursu CashOut. Jeżeli decyzja o CashOut zostanie przyjęta, Zakład zostanie rozliczony natychmiastowo. Łączna kwota wypłacona Użytkownikowi zostanie wyświetlona na przycisku CashOut.

  5. Decyzja Użytkownika o skorzystaniu z funkcji CashOut może zostać odrzucona na przykład, gdy Zakłady zostaną zawieszone lub kursy zostaną zmienione przed zatwierdzeniem decyzji o CashOut. Akceptacja decyzji o CashOut nie jest natychmiastowa. Jeżeli decyzja Użytkownika o CashOut nie jest pomyślna, na ekranie pojawi się wiadomość z powodem odrzucenia decyzji oraz opcjonalnie nową propozycją CashOut.

  6. CashOut nie może być łączony z jakąkolwiek promocją, a Zakłady rozliczone dzięki CashOut nie są liczone do obrotu jakiejkolwiek z ofert promocyjnych.

  7. Użytkownicy, którzy dokonają pełnego CashOut Zakładu, nie będą uprawnieni do skorzystania z funkcji Multi+.
  8. Zastrzega się prawo do unieważnienia rozliczenia CashOut, jeżeli Zakłady zostaną błędnie rozliczone (w wyniku błędu człowieka lub błędu technicznego). W przypadku unieważnienia rozliczenia CashOut, Zakład zostanie ponownie rozliczony, jak Zakład bez opcji CashOut.

  9. Zastrzega się prawo do zawieszenia lub wyłączenia opcji CashOut. Zawieszenie bądź wyłączenie opcji CashOut następuje poprzez publikację odpowiedniego Komunikatu.

  10. Zastrzega się prawo do przyjęcia lub odrzucenia Zakładu postawionego na dowolny sport, konkurencję lub Zakładu wchodzącego w skład CashOut.

  11. Komunikat obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.

 • ​Na podstawie punktu 8.9 Regulaminu urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl, szczegółowe informacje i warunki dotyczące oferty Zakładów znajdują się w zakładce „Szczegółowe zasady zakładów”.

 • 1. Na podstawie punktu 7.11. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl („Regulamin”), maksymalną kwotę wygranych dla Zakładów zawartych na Kontach Tymczasowych ustala się na 2,279.99 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) („Kwota”).

  2. Zawarcie zakładu na Koncie Tymczasowym możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy kwota potencjalnej wygranej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12 Regulaminu, nie przekracza wartości Kwoty.

  3. Ograniczeń określonych w § 1. oraz § 2. nie stosuje się do Zakładów zawieranych na Kontach Stałych.

  4. Komunikat obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2019 r.

 • 1. Na podstawie punktu 7.2. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl, minimalną kwotę wpłaty na Konto przy pomocy karty kredytowej ustala się na 1 (słownie: jeden) złotych.

  2. Komunikat obowiązuje od dnia 10 lutego 2020 r.

 • ​1.    Na podstawie pkt 8.9. oraz pkt 13.5. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl, niniejszym ustala się szczegółowe zasady dotyczące zakładów wzajemnych dostępnych w ramach oferty MyCombi (dalej „Oferta”).

  2.    Oferta daje użytkownikom możliwość zbudowania spersonalizowanego zakładu wzajemnego na wydarzenie sportowe dostępne w Ofercie, poprzez połączenie do dziesięciu (10) zdarzeń w ramach jednego kuponu.

  3.    Użytkownik ma możliwość aktywowania Oferty bezpośrednio na stronie dotyczącej wydarzenia sportowego objętego Ofertą.

  4.    W przeciwieństwie do zakładów wielokrotnych, w których kurs zakładu wzajemnego stanowi iloczyn kursów poszczególnych wydarzeń objętych tymże zakładem wzajemnym, kurs zakładu wzajemnego dostępnego w ramach Oferty obliczany jest automatycznie za pomocą algorytmu. Użytkownik odpowiedzialny jest za zatwierdzenie kursu proponowanego w ramach Oferty.

  5.    Zasady dotyczące możliwości skorzystania z Oferty oraz jej warunki, w tym te dotyczące sportów, zawodów, zakładów przedmeczowych, zakładów na żywo, stawek i maksymalnych kursów, określane są przez BEM Operations Limited (dalej „Betclic”) dla każdego zakładu wzajemnego dostępnego w ramach Oferty.

  6.    Betclic może zmodyfikować zasady dotyczące możliwości skorzystania z Oferty, zawiesić lub wycofać Ofertę, bez wpływu na zakłady wzajemne, które zostały przyjęte i rozliczone w ramach Oferty.

  7.    Oferta może być łączona z innymi ofertami (Misje, freebety) na zasadach określonych przez Betclic.

  8.    Użytkownik akceptuje, że niektóre zdarzenia nie wchodzą w skład Oferty, w szczególności w przypadku, gdy nie są one kompatybilne z innymi zdarzeniami wybranymi przez użytkownika:
  Przykład
  Użytkownik chce zawrzeć zakład wzajemny w ramach Oferty na następujące zdarzenia:
  Zwycięzca meczu (Manchester City)
  BTTS (Tak)
  Dokładny wynik meczu (2-0)
  Ostatnie dwa zdarzenie nie są kompatybilne.
   
  9.    W przypadku, gdy wszystkie zdarzenia objęte kuponem zostaną wytypowane trafnie, zakład wzajemny zawarty w ramach Oferty zostanie rozliczony jako zwycięski, a wygrana obliczona zgodnie ze spersonalizowanym kursem. W przypadku, gdy jedno ze zdarzeń objętych kuponem zostanie wytypowane nietrafnie, zakład wzajemny zawarty w ramach Oferty zostanie rozliczony jako przegrany. W przypadku, gdy jedno ze zdarzeń objętych kuponem zostanie anulowane, z jakiejkolwiek przyczyny, zakład wzajemny zawarty w ramach Oferty zostanie anulowany, bez względu na wynik pozostałych zdarzeń objętych kuponem.

  10.    Zakłady wzajemne w ramach Oferty traktowane są jak zakłady pojedyncze.

  11.    Zakłady wzajemne zawierane w ramach Oferty mogą być łączone z innymi zdarzeniami. Do zakładów tych stosuje się zasady zakładów wielokrotnych. W przypadku, gdy zdarzenie na zawartym kuponie wchodzące w skład Oferty zostanie anulowane, kurs zakładu wielokrotnego wyniesie 1.00, tak jak ma to miejsce w przypadku zakładów wielokrotnych.
   
  Przykład:
  Użytkownik zawiera zakład wzajemny o stawce 10 zł na zakład łączony zawierający trzy (3) zdarzenia:
  Mecz A o kursie 2.00
  Mecz B o kursie 1.5
  Mecz C (w ramach Oferty) o kursie 4.00
  Wygrana to 10 zł x (2.00 x 1.5 x 4.00) = 120 zł.
   
  Jedno ze zdarzeń w ramach Meczu C zostaje anulowane, cały zakład w ramach Oferty zostaje anulowany. Kurs końcowy obliczony zostanie w następujący sposób:
  Mecz A o kursie 2.00
  Mecz B o kursie 1.5
  Mecz C (w ramach Oferty) uznany po kursie 1.00
  Wygrana to 10 zł x (2.00 x 1.5 x 1.00) = 30 zł.
   
  12.    Oferta nie łączy się z zakładami systemowymi.

  13.    Opcja Cash Out nie ma zastosowania do Oferty. Możliwość aktywowania opcji Cash Out jest tym samym niedostępna w ramach Oferty, jak również w ramach zakładów łączonych, w których skład wchodzą zakłady wzajemne dostępne w ramach Oferty.

  14.    Opcja Multi+ nie ma zastosowania do Oferty, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

  15.    Komunikat obowiązuje od dnia 5 września 2022 r. 


  Aneks do Komunikatu nr 01/2022

  Na podstawie pkt 8.9. oraz pkt 13.5. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl zmianie, celem doprecyzowania, ulegają szczegółowe zasady dotyczące zakładów wzajemnych dostępnych w ramach oferty MyCombi. Tym samym z dniem 14/10/2022 października 2022 r. Komunikat nr 01/2022 obowiązuje w kształcie określonym poniżej.

  1. Na podstawie pkt 8.9. oraz pkt 13.5. Regulaminu urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl, niniejszym ustala się szczegółowe zasady dotyczące zakładów wzajemnych dostępnych w ramach oferty MyCombi (dalej „Oferta”).

  2. Oferta daje użytkownikom możliwość zbudowania spersonalizowanego zakładu wzajemnego na wydarzenie sportowe dostępne w Ofercie, poprzez połączenie do dziesięciu (10) zdarzeń w ramach jednego kuponu.

  3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Oferty bezpośrednio na podstronie dotyczącej wydarzenia sportowego objętego Ofertą.

  4. W przeciwieństwie do zakładów wielokrotnych, w których kurs zakładu wzajemnego stanowi iloczyn kursów poszczególnych wydarzeń objętych tymże zakładem wzajemnym, kurs zakładu wzajemnego dostępnego w ramach Oferty obliczany jest automatycznie za pomocą algorytmu. Użytkownik odpowiedzialny jest za zatwierdzenie kursu proponowanego w ramach Oferty.

  5. Dostępność oraz zakres zdarzeń objętych Ofertą oraz jej warunki, w tym te dotyczące sportów, zawodów, zakładów przedmeczowych, zakładów na żywo, stawek i maksymalnych kursów, określane są przez BEM Operations Limited (dalej „Betclic”).

  6. Betclic może zmodyfikować zakres zdarzeń sportowych objętych Ofertą, zawiesić lub wycofać Ofertę, bez wpływu na zakłady wzajemne, które zostały uprzednio przyjęte w ramach Oferty.

  7. Oferta może być łączona z innymi ofertami (Misje, freebety) na zasadach określonych przez Betclic.

  8. Użytkownik akceptuje, że niektóre zdarzenia nie wchodzą w skład Oferty, w szczególności w przypadku, gdy nie są one kompatybilne z innymi zdarzeniami wybranymi przez użytkownika:
  Przykład
  Użytkownik chce zawrzeć zakład wzajemny w ramach Oferty na następujące zdarzenia:
  Zwycięzca meczu (Manchester City)
  Obie drużyny strzelą bramkę (Tak)
  Dokładny wynik meczu (2-0)
  Ostatnie dwa zdarzenie nie są kompatybilne.
   

  9. W przypadku, gdy wszystkie zdarzenia objęte kuponem zostaną wytypowane trafnie, zakład wzajemny zawarty w ramach Oferty zostanie rozliczony jako zwycięski, a wygrana obliczona zgodnie ze spersonalizowanym kursem. W przypadku, gdy co najmniej jedno ze zdarzeń objętych kuponem zostanie wytypowane nietrafnie, zakład wzajemny zawarty w ramach Oferty zostanie rozliczony jako przegrany. W przypadku, gdy co najmniej jedno ze zdarzeń objętych kuponem zostanie anulowane, z jakiejkolwiek przyczyny, zakład wzajemny zawarty w ramach Oferty zostanie anulowany, bez względu na wynik pozostałych zdarzeń objętych kuponem.

  10. Zakłady wzajemne zawierane w ramach Oferty mogą być łączone z innymi zdarzeniami. Do zakładów tych stosuje się zasady zakładów wielokrotnych. W przypadku, gdy zdarzenie na zawartym kuponie wchodzące w skład Oferty zostanie anulowane, kurs części składowej kuponu zawartej w ramach Oferty wyniesie 1.00.
   
  Przykład:
  Użytkownik zawiera zakład wzajemny o stawce 10 zł na zakład łączony zawierający trzy (3) zdarzenia:
  Mecz A o kursie 2.00
  Mecz B o kursie 1.5
  Mecz C (w ramach Oferty) o kursie 4.00
  Wygrana to (10 zł x wskaźnik) x (2.00 x 1.5 x 4.00) = 105,60 zł.
   
  Jedno ze zdarzeń w ramach Meczu C zostaje anulowane, cały zakład w ramach Oferty zostaje anulowany. Kurs końcowy obliczony zostanie w następujący sposób:
  Mecz A o kursie 2.00
  Mecz B o kursie 1.5
  Mecz C (w ramach Oferty) uznany po kursie 1.00
  Wygrana to (10 zł x wskaźnik) x (2.00 x 1.5 x 1.00) = 26,40 zł.

   
  11. Oferta nie łączy się z zakładami systemowymi.

  12. Opcja Cash Out nie ma zastosowania do Oferty. Możliwość aktywowania opcji Cash Out jest tym samym niedostępna w ramach Oferty, jak również w ramach zakładów łączonych, w których skład wchodzą zakłady wzajemne dostępne w ramach Oferty.

  13. Opcja Multi+ nie ma zastosowania do Oferty. Możliwość aktywowania opcji Multi+ jest tym samym niedostępna w ramach Oferty, jak również w ramach zakładów łączonych, w których skład wchodzą zakłady wzajemne dostępne w ramach Oferty.

  Informacja na podstawie ustawy PPPiFT
  Informacja dla klientów BEM OPERATIONS LIMITED

  Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa”), niniejszym informujemy o obowiązkach BEM Operations Limited jako instytucji obowiązanej prowadzącej działalność w zakresie zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych („BEM”) oraz przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

  Niniejsza informacja udzielona została niezależne od obowiązku informacyjnego, do którego zrealizowania zobowiązany jest BEM jako administrator danych osobowych klientów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).

  Środki bezpieczeństwa finansowego

  BEM jako instytucja obowiązana stosuje wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, rozpoznaje ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz ocenia i dokumentuje poziom rozpoznanego ryzyka.

  Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez BEM, na podstawie art. 34 ustawy, obejmują w szczególności identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości, ocenę stosunków gospodarczych oraz bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.

  BEM dokumentuje zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji. Na żądanie uprawnionych organów, BEM zobowiązany jest wykazać, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.

  Na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego BEM przetwarza informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządza ich kopie.

  Identyfikacja klienta polega na ustaleniu następujących danych w przypadku osoby fizycznej:

  1. imienia i nazwiska;

  2. obywatelstwa;

  3. numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia;

  4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;

  5. adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez BEM;

  6. nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

  Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie danych, o których mowa w pkt 1 - 4 powyżej.


  Weryfikacja tożsamości klienta oraz osoby upoważnionej do działania w jego imieniu następuje przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej i polega na potwierdzeniu posiadanych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość osoby fizycznej oraz informacji pochodzących z innego wiarygodnego i niezależnego źródła.

  Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

  BEM wdraża procedury oparte na analizie ryzyka, w celu ustalenia czy klient nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

  W przypadku ustalenia, że dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, BEM stosuje wobec takich osób odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego oraz uzyskuje akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuacje stosunków gospodarczych z takim klientem, stosuje odpowiednie środki w celu ustalenia źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w jego dyspozycji oraz intensyfikuje stosowanie środków bezpieczeństwa obejmujących bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.

  W okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, BEM stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to ryzyko.

 • 1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej „Multi+” (Regulamin) powinien być stosowany w połączeniu z Regulaminem urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej www.betclic.pl (Strona), Komunikatami publikowanym przez Betclic oraz Ogólnymi Warunkami.


  2. Promocja kierowana jest do Użytkowników, którzy posiadają aktywne Konto na Stronie.


  3. Multi+ jest rodzajem bonusu, który dodawany jest do wygranych w zakładach wielokrotnych składających się z minimum 5 zakładów składowych postawionych w wybranych wydarzeniach sportowych. Bonus przyznawany jest jako procentowa część wygranych netto w zakładzie wielokrotnym w stosunku do liczby kwalifikujących się wyborów w tym zakładzie. Bonus przyznawany jest w formie środków przypisywanych do Konta Użytkownika i nie podlega dodatkowym warunkom obrotu. Bonus Multi+ przyznawany jest przy obstawianiu wybranych zakładów/zdarzeń, przy których pojawia się opcja Multi+. Wysokość przyznanego bonusu ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą.
  Tabela przedstawia procentowe wygrane, które Użytkownik może zdobyć korzystając z promocji Multi+.
  4. Do promocji Multi+ wliczają się zakłady przedmeczowe i „na żywo” na wszystkie dyscypliny, zawody i imprezy sportowe, w których minimalne kursy każdego zdarzenia wynoszą: 1,20.


  5. Kupony zakładów objętych promocją Multi+ zawierają wszystkie informacje dotyczące oferowanego bonusu. Zakłady objęte promocją widoczne są także na Stronie po zastosowaniu dostępnej funkcji filtrowania.


  6. Jeżeli wybrane zakłady zostaną anulowane i/lub przełożone, do promocji Multi+ wliczone zostaną pozostałe zakłady rozliczone jako wygrane, do których doliczona zostanie procentowa część tych wygranych netto. Jeżeli pozostałych rozliczonych jako wygranych zakładów będzie mniej niż jest to wymagane do objęcia promocją Multi+ bonus nie zostanie przyznany.
  Na przykład, w przypadku zakładu wielokrotnego składającego się z 6 meczów z 5 zwycięskimi zakładami i 1 przełożonym meczem, funkcja Multi+ zostanie zastosowana dla 5 wygranych meczów. Jeżeli w zakładzie wielokrotnym będzie więcej anulowanych i/lub przełożonych meczów niż jest to wymagane do przyznania bonusu, bonus nie zostanie przyznany.

  7. W przypadku wyboru przez Użytkownika 5 zakładów kwalifikujących się do promocji Multi+ i innych zakładów niekwalifikujących się do promocji Multi+ , bonus zostanie policzony poprzez pomnożenie procentowej części wygranych netto dla 5 zakładów z ich kursami i dodanie tego wyniku do łącznych kursów (wszystkie 5+X kursów pomnożone przez siebie).


  8. Do promocji Multi+ nie wliczają się zakłady systemowe, zakłady z oferty "Super Kursy" oraz zakłady z oferty na mieszane sztuki walk (MMA) w tym wydarzenia federacji FAME MMA.


  9. Użytkownikowi może zostać przyznany bonus Multi+ w wysokości nie wyższej niż 10 000 PLN.


  10. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym objętych promocją Multi+ zakładów i/lub wydarzeń, sposobu oznaczania wydarzeń objętych promocją Multi+ oraz sposobu naliczania bonusu Multi+ w zakładach przedmeczowych i na żywo.


  11. Betclic zastrzega sobie również prawo do limitowania promocji Multi+ w stosunku do poszczególnych Użytkowników, według własnego uznania, w tym prawo do zmiany, anulowania lub odmówienia przyznania bonusu Multi+ . Skorzystanie z przysługujących Betclic praw nie może naruszać uprzednio nabytych przez Użytkownika praw.
  Opcja Multi+ obowiązuje od dnia 01.07.2019 do daty jej zakończenia przez Betclic.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału i przeprowadzania akcji promocyjnych, w których nagrodą są środki bonusowe przyznawane w formie tzw. darmowego zakładu lub inaczej freebet („Promocja”).

  1.2. Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema, SLM1551 Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4,000.000,00 EUR ("Betclic").

  1.3. Promocja odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl, przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych oraz w aplikacji mobilnej Betclic (łącznie „Strona”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz warunkach każdorazowo określonych dla każdej Promocji („Warunki Szczegółowe”), a także w połączeniu z Regulaminem urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”), komunikatami opublikowanymi na podstawie Regulaminu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.


  2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  2.1. W Promocji udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które:

  2.1.1. zarejestrowały konto użytkownika zgodnie z Regulaminem („Konto”);

  2.1.2. spełniły warunki opisane w Warunkach Szczegółowych.


  3. ZASADY ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI

  3.1. Freebet:

  3.1.1. przyznawany jest w wysokości i na zasadach określonych w Warunkach Szczegółowych;

  3.1.2. wypłacany jest na osobne saldo dostępne na Koncie;

  3.1.3. nie podlega wypłacie;

  3.1.4. nie może zostać wykorzystany w celu zawarcia zakładów na symulowane gry karciane dostępne na Stronie.


  3.2. W przypadku braku aktywności, trwałego lub czasowego zawieszenia lub zamknięcia Konta, wszystkie przyznane freebety zostaną usunięte z Konta.

  3.3. Brak aktywności, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, dotyczy sytuacji, w której spełnione zostały następujące warunki:

  3.3.1. użytkownik nie logował się na Konto przez co najmniej 180 kolejnych dni;

  3.3.2. użytkownik nie posiada oczekujących zakładów;

  3.3.3. freebet nie został przyznany użytkownikowi w ciągu ostatnich 30 dni.


  3.4. Do zakładów zawartych przy wykorzystaniu freebetów stosuje się wskaźnik o wartości 0.88, o którym mowa w Komunikacie nr 02/2019 opublikowanym na Stronie („Wskaźnik”).

  3.5. Wszelkie wygrane pochodzące z zakładów zawartych przy wykorzystaniu freebetów zostaną pomniejszone o wysokość stawki. 

  Przykład:
  • stawka: 20,00 zł x Wskaźnik = 17,60 zł;
  • kurs: 3.00;
  • Wygrana: 17,60 zł x 3.00 – 17,60 zł = 35,20 zł.


  3.6. Freebet może zostać wykorzystany wyłącznie do zawarcia zakładów o łącznym kursie nie niższym niż 2.14.

  3.7. Wygrane pochodzące z zakładów zawartych przy wykorzystaniu freebetów mogą zostać wypłacone.

  3.8. Zawieranie zakładów poprzez łączenie środków z salda pieniężnego oraz salda freebetów nie jest dozwolone.

  3.9. Promocja trwa przez okres wskazany w Warunkach Szczegółowych lub do dnia jej wycofania przez Betclic, przy czym Betclic zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania Promocji w dowolnym momencie.

  4. REKLAMACJE
  4.1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@betclic.pl.

  4.2. Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy użytkownika oraz powodu reklamacji.

  4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez użytkownika, a użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

  5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz Warunków Szczegółowych, w szczególności celem przyznania freebetów.

  5.2. Administratorem danych osobowych użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Regulamin wchodzi w życie dnia 07.03.2022 r.

  6.2. Freebetów nie można łączyć z ofertą Multi+, opcją cash-out oraz innymi ofertami i promocjami Betclic, chyba że postanowiono inaczej.

  6.3. Do freebetów oferowanych przez Betclic stosuje się zasady w zakresie określonym w pkt 3 powyżej, o ile Warunki Szczegółowe nie stanowią inaczej.

  6.4. W przypadku nadużycia ze strony użytkownika, freebety oraz wygrane uzyskane przy ich wykorzystania zostaną anulowane. Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta w takich przypadkach.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Organizatorem oferty powitalnej („Oferta Powitalna”, „Promocja”) jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema, SLM1551 Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 euro („Betclic”).

  1.2. Oferta Powitalna odbywa się na stronie internetowej www.betclic.pl oraz przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych, a także w aplikacji mobilnej Betclic (łącznie „Strona”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Prawa i obowiązki użytkowników oraz Betclic określone są również w Regulaminie urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony („Regulamin”) oraz komunikatach publikowanych na Stronie.

  1.3. Oferta Powitalna obowiązuje do dnia jej zakończenia przez Betclic. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Oferty Powitalnej oraz zawieszenia lub wycofania Promocji w dowolnym momencie.

  2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  2.1. Możliwość udziału w Ofercie Powitalnej podlega zapisom pkt 3. Regulaminu.

  2.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych użytkowników, którzy zarejestrowali konto użytkownika na Stronie („Konto”) zgodnie z pkt 4. Regulaminu w czasie obowiązywania Promocji i obstawili pierwszy zakład na Stronie zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

  3. ZASADY OFERTY POWITALNEJ
  3.1. W ramach Promocji, użytkownik uprawniony jest do otrzymania nagrody w postaci jednorazowego bonusu w formie tzw. freebet, w wysokości stawki pierwszego obstawionego zakładu o minimalnym kursie 1.14, o ile zakład ten jest przegrany, pomnożonej przez wartość wskaźnika określonego na 0.88 zgodnie z Komunikatem nr 02/2019 dostępnym na Stronie („Wskaźnik”), przy czym zakład, o którym mowa powyżej, (i) nie może zostać zawarty na zdarzenia związane z symulowanymi grami w karty, (ii) nie może zostać zawarty jako zakład systemowy. Kwota przyznanego bonusu dostępna jest jako osobne saldo na Koncie („Saldo Bonusowe”).

  3.2. Niezależnie od wysokości stawki pierwszego zakładu obstawionego przez użytkownika wysokość przyznawanego bonusu ograniczona jest do maksymalnej kwoty 200.00 złotych.

  3.3. Minimalna kwota wpłaty na Konto została określona w osobnym komunikacie opublikowanym na Stronie.

  3.4. Aby skorzystać z Oferty Powitalnej, użytkownik musi dokonać wpłaty przy użyciu jednej z następujących metod płatności: karta debetowa/kredytowa, przelew bankowy, płatności natychmiastowe (P24), Skrill lub Paysafecard.

  3.5. Przyznany freebet:

  3.5.1. może zostać wykorzystany wyłącznie do zawarcia zakładów o łącznym kursie nie niższym niż 2.14;

  3.5.2. nie może zostać wykorzystany w celu zawarcia zakładów na symulowane gry karciane dostępne na Stronie.


  3.6. Zawieranie zakładów poprzez łączenie środków z salda pieniężnego oraz Salda Bonusowego nie jest dozwolone.

  3.7. Wszelkie wygrane pochodzące z zakładów zawartych przy wykorzystaniu bonusu przyznanego w ramach Promocji zostaną pomniejszone o wysokość stawki. Przykład:
  • stawka: 20,00 zł x Wskaźnik = 17,60 zł;
  • kurs: 3.00;
  • Wygrana: 17,60 zł x 3.00 – 17,60 zł = 35,20 zł.


  3.8. Przyznany bonus:

  3.8.1. nie podlega warunkom obrotu. Oznacza to, że jeżeli użytkownik zawrze zwycięski zakład przy użyciu środków z Salda Bonusowego, wygrana przyznana zostanie na saldo pieniężne i będzie mogła zostać wypłacona;

  3.8.2. może zostać wykorzystany przez użytkownika w dowolnym czasie, przy czym w przypadku braku aktywności, trwałego lub czasowego zawieszenia lub zamknięcia Konta, wszystkie przyznane freebety zostaną usunięte z Konta.


  3.9. Brak aktywności, o której mowa w ppkt 3.8.2 powyżej, dotyczy sytuacji, w której spełnione zostały następujące warunki:

  3.9.1. użytkownik nie logował się na Konto przez co najmniej 180 kolejnych dni;

  3.9.2. użytkownik nie posiada oczekujących zakładów;

  3.9.3. freebet nie został przyznany użytkownikowi w ciągu ostatnich 30 dni.


  4. REKLAMACJE
  4.1. Reklamacje dotyczące Oferty Powitalnej należy składać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@betclic.pl korzystając z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie.

  4.2. Użytkownik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy Użytkownika oraz powodu reklamacji.

  4.3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez użytkownika, a użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

  5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  5.1. Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Ofercie Powitalnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności przyznania jednorazowego bonusu.

  5.2. Administratorem danych osobowych użytkowników biorących udział w Ofercie Powitalnej jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących użytkownikowi dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie oraz w aplikacji mobilnej.

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2022 r.

  6.2. Freebetów nie można łączyć z ofertą Multi+, Super Kursy, opcją cash-out oraz innymi ofertami i promocjami Betclic, chyba że postanowiono inaczej.

  6.3. Oferta Powitalna przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

  6.4. W przypadku podejrzenia nadużycia Oferty Powitalnej przez użytkownika, bonus oraz wygrane uzyskane przy jego użyciu, oraz wygrane z zakładów postawionych za środki z pierwszej wpłaty, zostaną anulowane. W przypadku wykrycia nadużycia, Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta.

 • ​1.    Postanowienia ogólne

  1.1.    Niniejszy regulamin określa warunki udziału oraz przeprowadzenia akcji pod nazwą „Greatest Of All Time - GOAT” (dalej „Akcja”), która organizowana jest w okresie od dnia 16.11.2022 r. do dnia 18.12.2022 r.

  1.2.    Organizatorem Akcji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema, SLM1551 Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4,000.000,00 EUR (dalej "Betclic").

  1.3.    Akcja odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu subdomeny m.betclic.pl oraz w aplikacji mobilnej Betclic dostępnych na urządzenia przenośne (dalej łącznie „Aplikacja”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także w połączeniu z Regulaminem urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem strony internetowej betclic.pl (dalej "Regulamin"), komunikatami opublikowanymi na podstawie Regulaminu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2.    Warunki uczestnictwa

  2.1.    W Akcji udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które:

  2.1.1.    zarejestrowały konto użytkownika zgodnie z Regulaminem (dalej "Konto");

  2.1.2.    potwierdziły chęć udziału poprzez kliknięcie przycisku "Zaczynamy" w opcji "Karta Betclic" znajdującej się w zakładce „Misje” dostępnej w Aplikacji, a następnie utworzyły spersonalizowaną kartę gracza (dalej "Karta GOAT").

  2.2.    Karta GOAT nie podlega modyfikacjom. Użytkownik może utworzyć wyłącznie jedną Kartę GOAT.

  3.    Zasady oraz przebieg akcji

  3.1.    W ramach Akcji użytkownik otrzymuje możliwość uzyskania 22 trofeów (dalej „Trofea”, „Trofeum”), poprzez wykonanie określonych czynności (dalej „Zadanie”, „Zadania”).

  3.2.    Lista Zadań zostanie udostępniona użytkownikom w Aplikacji, w ramach udziału w Akcji i zdobywania kolejnych Trofeów. Trofeum nie zostanie przyznane, jeżeli warunki dotyczące terminu i/lub możliwości jego uzyskania nie zostały spełnione, przykładowo, gdy Zadanie dotyczy meczu, które już się odbył, zespołu, który odpadł z rozgrywek, lub zawodnika, który został wykluczony lub nie wziął udziału w meczu.

  3.3.    Z wykonaniem Zadań wiążą się co najmniej następujące warunki:

  3.3.1.    zawarte zakłady muszą dotyczyć meczów Mistrzostw Świata FIFA 2022 rozgrywanych w terminie od dnia 20.11.2022 r.do dnia 18.12.2022; 

  3.3.2.    zakłady muszą zostać zawarte za minimalną stawkę w wysokości 5,00 zł;

  3.3.3.    zawarte zakłady nie mogą zostać rozliczone jako zwrot (dotyczy również kuponów wielokrotnych, gdzie przynajmniej jedno ze zdarzeń składających się na zawarty zakład zostało rozliczone jako zwrot). 

  3.4.    Niektóre Zadania wymagają udostępnienia treści przez użytkowników. W związku z czym, aby móc uzyskać Trofeum, należy:

  3.4.1.     aktywować pliki cookies (służące do pomiaru liczby odwiedzających);

  3.4.2.     nie uruchamiać przeglądania w trybie prywatnym. 

  3.5.    W chwili utworzenia Karty GOAT użytkownik uzyskuje 55 punktów. Każde Trofeum umożliwia zdobycie od 1 do 4 punktów. Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć na Karcie GOAT, to 99. 

  3.6.    Zadania oraz Trofea do odblokowania w ramach Akcji są jednakowe dla wszystkich użytkowników. 

  3.7.    Trofeum dostępne jest w prawym górnym rogu Karty GOAT i określa liczbę punktów zdobytych przez użytkownika. Możliwe jest odblokowanie pięciu poziomów Trofeów:
  •    od 50 do 64 punktów - brązowe;
  •    od 65 do 74 - srebrne;
  •    od 75 do 94 - złote;
  •    od 95 do 98 - holograficzne;
  •    99 - Greatest of all Time/GOAT.

  4.    Nagrody

  4.1.    Zwycięzcami Akcji zostanie 3 użytkowników, którzy osiągnęli 99 punktów na Karcie GOAT i jednocześnie posiadają na Koncie największą sumę wygranych uzyskanych w ramach Akcji z kuponów kwalifikujących się do Akcji i rozliczonych jako wygrane.

  4.2.    W przypadku, gdy do nagrody kwalifikuje się więcej niż 3 użytkowników (tożsama liczba punktów na Karcie GOAT oraz tożsama suma wygranych), o przyznaniu nagrody decydować będzie większa suma stawek wszystkich zakładów zawartych w ramach Akcji z kuponów kwalifikujących się do Akcji, a w przypadku, gdy powyższe nie przyniesie rozstrzygnięcia, o przyznaniu nagrody zdecyduje Betclic.

  4.3.    Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 26.12.2022 r.

  4.4.    Nagrodami dostępnymi w ramach Akcji są łącznie:

  4.4.1.    nagrody rzeczowe w postaci 3 pakietów na wyjazd na mecz piłki nożnej między drużynami Realu Madryt i FC Barcelony, który rozegrany zostanie w sezonie 2022/23, dla dwóch osób wraz z biletami na mecz, przelotem i noclegiem, przy czym terminy dotyczące wyjazdu wskazane zostaną przez Betclic;

  4.4.2.    nagrody pieniężne, każda w wysokości równej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, który naliczony zostanie od wartości nagrody rzeczowej, o której mowa powyżej i, jeżeli ma to zastosowanie, zryczałtowanego podatku od niej samej.

  4.5.    Zwycięzcy może zostać przyznana wyłącznie jedna nagroda.

  4.6.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail zarejestrowany na Koncie.

  4.7.    Zwycięzca jest zobowiązany do potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 4.6. powyżej, poprzez przesłanie potwierdzenia w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. W innym przypadku Betclic uzna, że użytkownik zrezygnował z nagrody, która pozostanie własnością Betclic.

  4.8.    Przyznana nagroda nie może zostać przekazana osobie trzeciej, nie podlega zmianom ani wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

  4.9.    Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania w przypadku braku możliwości odebrania nagrody.

  4.10.    W przypadku, gdy nagrody okażą się niedostępne, Betclic zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich produktami lub usługami o równej lub większej wartości, bez możliwości wniesienia przez użytkowników jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

  4.11.    Jeżeli przekazanie nagród okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Betclic lub jeżeli nagrody nie zostaną dostarczone przez partnerów Betclic, żadne roszczenia odszkodowawcze i/lub dotyczące przyznania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego nie będą akceptowane przez Betclic.

  4.12.    Zaznacza się, Betclic nie świadczy usług i nie udziela żadnych gwarancji w stosunku do nagród, a przyznanie nagrody polega wyłącznie na jej przekazaniu.

  4.13.    Żadne koszty, w tym za transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenia, które nie zostały ujęte jako część składowa nagrody, nie zostaną zwrócone użytkownikom w przypadku, gdy nagroda wymaga od zwycięzcy podjęcia podróży.

  4.14.    W przypadku gdy ma to zastosowanie, i jeżeli ich charakter na to pozwala, nagrody zostaną wysłane pocztą, na adres użytkownika zarejestrowany na Koncie. 

  4.15.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności za utratę i/lub zniszczenie nagrody przez pocztę lub innego przewoźnika, bądź też w przypadku wadliwego działania usług poczty lub innego przewoźnika. 

  4.16.    W przypadku, gdy nagroda nie może zostać wysłana pocztą, sposób jej odbioru zostanie podany zwycięzcy drogą poczty elektronicznej.

  4.17.    Od momentu wejścia w posiadanie nagrody za jej wykorzystanie wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

  4.18.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania nagrody w sposób niezgodny z warunkami jej użytkowania lub obowiązującymi wymogami prawa.

  4.19.    Nagrody o wartości przekraczającej 2.000,00 zł podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.

  4.20.    Betclic, jako organizator Akcji i płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest do pobrania od użytkownika, który uzyskał nagrodę, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym zwycięzca, przed wydaniem mu nagrody, winien jest wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku. W związku z powyższym, nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 4.4.2., zostaną pobrane przez Betclic w celu pokrycia należnego podatku dochodowego od nagród rzeczowych i, jeżeli ma to zastosowanie, podatku od nich samych.

  5.    Obowiązki użytkowników

  5.1.    Jakiekolwiek uczestnictwo niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym próba lub dokonanie oszustwa w jakiejkolwiek postaci, nie będzie brane pod uwagę, a w konsekwencji ewentualnie przyznana nagroda zostanie anulowana. Betclic może wykluczyć z Akcji każdego użytkownika, który zakłóca lub próbuje zakłócić jej przebieg.

  5.2.    W przypadku wykrycia oszustwa Betclic zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich czynności kontrolnych, które uzna za stosowne oraz podjęcia kroków prawnych przeciwko każdej osobie, która popełniła lub podjęła próbę popełnienia oszustwa lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Akcji.

  5.3.    Zabrania się w jakikolwiek sposób modyfikować lub próbować modyfikować mechanizm Akcji, w szczególności w celu zmiany wyników lub wpłynięcia na wyłonienie zwycięzców w nieuczciwy sposób.

  5.4.    Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie wszelkich czynności kontrolnych, w tym weryfikacji ich tożsamości, w ramach uczestnictwa w Akcji. Wykrycie jakiejkolwiek nieprawidłowości spowoduje natychmiastową dyskwalifikację użytkownika oraz, gdy ma to zastosowanie, odebranie przyznanej nagrody.

  5.5.    Udział w Akcji jest wyłącznie imienny i ograniczony do jednego użytkownika na gospodarstwo domowe (to samo imię i nazwisko, ten sam adres, ten sam adres poczty elektronicznej).

  5.6.    Użytkownicy biorący udział w Akcji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za poprawność danych, w tym danych kontaktowych, przekazanych Betclic, przyjmując jednocześnie, że Betclic nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, niedokładne lub nieprawidłowe dane, w tym dane kontaktowe, przekazane Betclic.

  6.    Odpowiedzialność Betclic

  6.1.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z, ale nie ograniczone do, udziału w Akcji, jakiegokolwiek nieprawidłowego przeprowadzenia Akcji, niezależnie od przyczyny, bądź też wykorzystania wygranej nagrody, co użytkownik niniejszym przyjmuje.

  6.2.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności i nie jest dozwolone wniesienie wobec Betclic żadnych roszczeń w przypadku działania osoby trzeciej, zdarzenia pozostającego poza kontrolą Betclic lub wystąpienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej w rozumieniu prawa i orzecznictwa, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, jeśli zdarzenie to uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie Akcji, wymaga modyfikacji Akcji, częściowo lub całkowicie pozbawia użytkowników korzyści z uzyskanych nagród, wymaga przedłużenia terminu przekazania nagród lub pociąga za sobą utratę lub pogorszenie statusu nagrody.

  6.3.    W przypadku wystąpienia siły wyższej, nieprzewidzianych lub wyjątkowych okoliczności, takich jak pożar, powódź, klęska żywiołowa, włamanie do systemu komputerowego, strajk lub zakłócenie przeprowadzenia Akcji, Betclic może, nawet jeżeli zdarzenie to wynikiem działań Betclic, przerwać prowadzenie Akcji w całości lub w części, przy czym użytkownikom nie przysługuje prawo ubiegania się o jakąkolwiek rekompensatę w takim przypadku.

  6.4.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezadowolenie zwycięzcy z uzyskanej nagrody.

  6.5.    Betclic przypomina o właściwościach i ograniczeniach sieci Internet i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje połączenia użytkowników z tą siecią. 

  6.6.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub więcej użytkowników nie może połączyć się z Aplikacją z powodu jakiejkolwiek usterki technicznej lub problemu, w tym związanego z przeciążeniem sieci.

  6.7.    Betclic może czasowo zawiesić możliwość uczestnictwa w Akcji w przypadku, gdy Betclic lub którykolwiek z jej dostawców usług nie będzie w stanie zapewnić ciągłości usług wymaganych do przeprowadzenia Akcji.

  6.8.    Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez użytkowników przed ich dokonaniem.

  6.9.    Informacje dotyczące powyższych zmian będą uprzednio przekazane za pomocą wszelkich właściwych środków.

  7.    Prawa do wizerunku

  7.1.    Poprzez udział w Akcji, każdy jej zwycięzca upoważnia Betclic do przekazywania i rozpowszechniania wśród jakiejkolwiek publiczności nagrań i reprodukcji jego wizerunku i/lub wypowiedzi, w kontekście rozpowszechniania i/lub promocji Akcji, w całości lub we fragmentach, we wszystkich formatach i językach, z dubbingiem lub bez, z towarzyszącym(i) nagraniem(-ami) dźwiękowym(-ymi) lub bez oraz dźwiękiem(-ami) postsynchronizowanym(-ymi) lub komentarzem(-ami), na wszystkich znanych nośnikach i w środkach masowego przekazu, w szczególności poprzez nadawanie telewizyjne i radiowe oraz publiczne udostępnianie w sieci Internet, niezależnie od zastosowanej technologii.

  7.2.    Upoważnienie jest udzielane przez zwycięzcę Betclic i wszystkim podmiotom przez nią upoważnionym bezpłatnie i nieodwołalnie, na całym świecie, na 10 lat, licząc od momentu pierwszego rozpowszechniania.

  7.3.    Upoważnienie obejmuje prawo do przeniesienia całości lub części niniejszego upoważnienia na dowolną osobę fizyczną i/lub prawną, z zastrzeżeniem, że wszyscy cesjonariusze ponoszą solidarną odpowiedzialność za przestrzeganie jego warunków.

  7.4.    Zwycięzca rezygnuje z możliwości weryfikacji i prawa do wymagania wcześniejszej zgody w odniesieniu do wykorzystania przez Betclic praw przyznanych jej na podstawie niniejszego upoważnienia.

  7.5.    Zwycięzca gwarantuje Betclic, że posiada pełną zdolność prawną i jest należycie uprawniony do udzielenia praw do wykorzystania swojego wizerunku, które są przedmiotem niniejszego upoważnienia.

  7.6.    Każdy ze zwycięzców upoważnia Betclic do wykorzystania jego imienia i nazwiska do celów redakcyjnych i promocyjnych we wszystkich mediach, w tym w sieci Internet oraz telewizji.

  8.    Dane osobowe

  8.1.    Dane osobowe użytkowników uzyskane podczas Akcji wykorzystywane są wyłącznie przez Betclic, działającą jako administrator danych, w celach związanych z zarządzaniem Akcją, a w szczególności realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz przekazania nagród.

  8.2.    Dane, o których mowa w pkt 8.1. powyżej, są przechowywane przez Betclic przez czas trwania Akcji oraz przez okres niezbędny do rozpatrywania reklamacji. Informacje te mogą być przekazywane osobom trzecim powiązanym z Betclic w celu przetwarzania wewnętrznego.

  8.3.    Użytkownikom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu, dostępu, przeniesienia, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, z czego można skorzystać wysyłając odpowiedni wniosek na adres poczty elektronicznej privacy.team@betclicgroup.com.

  8.4.    Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych Betclic można znaleźć pod adresem https://www.betclic.pl/privacypolicy.

  9.    Interpretacja i rozstrzyganie sporów

  9.1.    Reklamacje dotyczące Akcji należy składać drogą elektronicznej na adres poczty elektronicznej pomoc@betclic.pl.

  9.2.    Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy użytkownika oraz powodu reklamacji.

  9.3.    Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez użytkownika, a użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją na adres poczty elektronicznej.

  9.4.    Wszelkie spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Betclic.

 • 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału i przeprowadzania akcji promocyjnych pod nazwą „Misje”, w których nagrodą są środki bonusowe przyznawane w formie tzw. darmowego zakładu lub inaczej freebet (dalej „Promocja”, „Misja”).

  1.2.    Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema, SLM1551 Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 4,000.000,00 EUR (dalej "Betclic").

  1.3.    Promocje odbywają się na stronie internetowej www.betclic.pl, przy użyciu subdomeny m.betclic.pl w przypadku korzystania z urządzeń przenośnych oraz w aplikacji mobilnej Betclic (dalej łącznie „Strona”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz jego załącznikach oraz warunkach każdorazowo określonych dla każdej Misji (dalej „Warunki Szczegółowe”), a także w połączeniu z Regulaminem urządzania zakładów przez sieć Internet za pośrednictwem Strony (dalej „Regulamin”), komunikatami opublikowanymi na podstawie Regulaminu, Regulaminem Ogólnym Freebet oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2.    WARUNKI UCZESTNICTWA

  2.1.    W Misjach udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które:

  2.1.1.    zarejestrowały konto użytkownika zgodnie z Regulaminem (dalej „Konto”);

  2.1.2.    potwierdziły chęć udziału poprzez kliknięcie przycisku „Chcę wziąć udział” w zakładce „Misje” dostępnej na Stronie.

  3.    ZASADY ORAZ PRZEBIEG PROMOCJI

  3.1.    Betclic może oferować użytkownikom spersonalizowane Misje.

  3.2.    Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez użytkowników przed ich dokonaniem. Zmiany zasad zostaną zakomunikowane za pośrednictwem Strony.

  3.3.    Betclic zastrzega sobie prawo do unieważnienia Misji w przypadku awarii technicznej lub błędu, a także do zawieszenia lub wycofania Promocji w dowolnym momencie, bez powiadomienia, podania przyczyny lub uzasadnienia, przy czym zawieszenie lub wycofanie Promocji nie może naruszać praw nabytych przez użytkowników przed ich dokonaniem.

  3.4.    Do Promocji kwalifikują się wyłącznie zakłady:

  3.4.1.    zawarte po kliknięciu na przycisk „Chcę wziąć udział”;

  3.4.2.    zawarte i rozliczone w czasie trwania Misji, przy czym czas pozostały do końca danej Misji dostępny jest dla każdej z nich osobno.

  3.5.    Warunki Szczegółowe dostępne są w zakładce „Misje” po kliknięciu na ikonę „?” przypisaną do każdej z Misji.

  3.6.    Jeżeli Misja dotyczy konkretnego wydarzenia lub dyscypliny sportowej, brane pod uwagę są wyłącznie zakłady zawarte na wskazane wydarzenie lub dyscyplinę sportową.

  3.7.    Zakłady wielokrotne, tzn. dotyczące więcej niż jednego zdarzenia, zaliczane są jako jeden kupon.

  3.8.    Każdy zakład pojedynczy lub wielokrotny może pozwolić na postęp w kilku Misjach jednocześnie, o ile spełnia on Warunki Szczegółowe.

  3.9.    Jeżeli użytkownik zawarł więcej niż jeden kupon spełniający Warunki Szczegółowe, przy rozliczeniu Promocji pod uwagę brany będzie pierwszy z tychże kuponów w kolejności chronologicznej, z zastrzeżeniem pkt 3.4. powyżej.

  3.10.    Zakłady zawarte za pomocą środków z salda freebet, w ramach oferty MULTI+, Super Kursy lub „podwójna szansa”, a także zakłady rozliczone przy wykorzystaniu funkcji cashout, nie kwalifikują się do Promocji.

  3.11.    Jeśli wydarzenie zostanie przełożone i/lub zakład na to wydarzenie zostanie anulowany, zakład nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Misji.

  3.12.    Po spełnieniu wymagań określonych w Warunkach Szczegółowych nagrodę w formie freebet należy odebrać w ciągu 35 dni potwierdzając chęć jej przyjęcia w zakładce „Misje”. W przypadku niedokonania potwierdzenia zgodnie z powyższym przyznana nagroda przepada.

  3.13.    Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

  4.    SPECJALNE KATEGORIE MISJI - BEZPIECZNY ZAKŁAD, EKSTRA BEZPIECZNY ZAKŁAD, RANKING MISTRZÓW

  4.1.    Oferty Bezpieczny Zakład oraz Ekstra Bezpieczny Zakład, dostępne w ramach Promocji, dotyczą wyłącznie zakładów wielokrotnych.

  4.2.    Zasady określone w pkt 2. oraz 3. powyżej mają zastosowanie również do oferty Bezpieczny Zakład, Ekstra Bezpieczny Zakład oraz Ranking Mistrzów.

  4.3.    W ramach oferty Bezpieczny Zakład, użytkownik otrzyma freebet w wysokości określonej w Warunkach Szczegółowych w przypadku, gdy jedno ze zdarzeń objętych kuponem okaże się przegrane.

  4.4.    W ramach oferty Ekstra Bezpieczny Zakład, użytkownik otrzyma freebet w wysokości określonej w Warunkach Szczegółowych w przypadku, gdy kupon zostanie rozliczony jako przegrany, niezależnie od liczby zdarzeń przegranych na kuponie.

  4.5.    W ramach oferty Ranking Mistrzów, użytkownik otrzyma freebet zgodnie z rankingiem, którego punktacja oraz pula nagród zostaną określone w Warunkach Szczegółowych Misji dostępnej w ramach oferty „Ranking Mistrzów”.

  4.6.    Dodatkowe informacje lub zasady dotyczące, w szczególności, nagród oferowanych w ramach specjalnych kategorii Misji mogą być publikowane w formie załączników do niniejszego regulaminu.

  5.    REKLAMACJE
  5.1.    Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@betclic.pl.

  5.2.    Użytkownik składa reklamację korzystając z adresu email zarejestrowanego na Koncie, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy użytkownika oraz powodu reklamacji.

  5.3.    Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez użytkownika, a użytkownik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email.

  6.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  6.1.    Użytkownik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu oraz Warunków Szczegółowych, w szczególności celem przyznania nagród w postaci freebet.

  6.2.    Administratorem danych osobowych użytkowników biorących udział w Promocji jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących użytkownikowi dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na Stronie.

  7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1.    Regulamin wchodzi w życie dnia 18.11.2022 r.

  7.2.    W przypadku nadużycia ze strony użytkownika, nagrody w postaci freebet oraz wygrane uzyskane przy ich wykorzystania zostaną anulowane. Betclic zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta w takich przypadkach.


  ZAŁĄCZNIK NR 1
  DO REGULAMINU PROMOCJI „MISJE”


  1.    Na podstawie pkt 4.6. Regulaminu Promocji „Misje”, niniejszym publikuje się dodatkowe informacje dotyczące specjalnej kategorii Misji – Rankingu Mistrzów, dostępnej na Stronie w dniach od 20.11.2022 r. do 19.12.2022 r.


  2.    Wszelkie zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym załączniku i pisane wielką literą, które nie zostały odmiennie zdefiniowane w załączniku, mają znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Promocji „Misje”.


  3.    W ramach Rankingu Mistrzów, w okresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, dostępne będą 4 osobne rankingi, jeden dla każdego z następujących przedziałów czasowych:


  •    ranking nr 1: 20/11 - 28/11;


  •    ranking nr 2: 28/11 - 05/12;


  •    ranking nr 3: 05/12 - 12/12;


  •    ranking nr 4: 12/12 - 19/12.


  4.    Udział w rankingu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, możliwy jest wyłącznie dla użytkowników, którzy zarejestrowali Konto nie później niż dnia poprzedzającego datę otwarcia rankingu. Przykładowo, użytkownik, który zarejestrował Konto dnia 26/11/2022 nie będzie mógł uczestniczyć w rankingu nr 1, przy czym będzie mógł wziąć udział w rankingach nr 2, 3 oraz 4.


  5.    Użytkownicy, którzy potwierdzili chęć udziału w Rankingu Mistrzów, otrzymają punkty za każdy wygrany zakład wielokrotny. Miejsce w każdym z rankingów zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych przez użytkownika w okresie obowiązywania danego rankingu.


  6.    Do Rankingu Mistrzów kwalifikują się zakłady wielokrotne, tak przedmeczowe jak i te zawarte w trakcie trwania wydarzenia (tzw. zakłady live), na wszystkie zawody sportowe dostępne w ofercie Betclic.


  7.    Liczba punktów zależeć będzie od kursu zwycięskiego zakładu. Przykładowo, w przypadku wygranego zakładu wielokrotnego z kursem 10.00, użytkownik uzyskuje 10 punktów.


  8.    Nagrodami w Rankingu Mistrzów są:


  •    1 miejsce - 2.000 zł w formie freebet oraz wyjazd do Dubaju dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej (szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu zostaną przekazane zwycięzcom w późniejszym terminie) oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej;


  •    2 miejsce - 1.000 zł w formie freebet;


  •    3 miejsce - 900 zł w formie freebet;


  •    4 miejsce - 700 zł w formie freebet;


  •    5 miejsce - 600 zł w formie freebet;


  •    6 miejsce - 500 zł w formie freebet;


  •    7 miejsce - 400 zł w formie freebet;


  •    8 miejsce - 200 zł w formie freebet;


  •    9 miejsce - 150 zł w formie freebet;


  •    10 miejsce - 100 zł w formie freebet;


  •    miejsca 11-25 - 80 zł w formie freebet;


  •    miejsca 26-50 - 70 zł w formie freebet;


  •    miejsca 51-100 - 50 zł w formie freebet;


  •    miejsca 101 - 200 - 30 zł w formie freebet;


  •    miejsca 201 - 300 - 20 zł w formie freebet;


  9.    Dodatkowo, każdy użytkownik biorący udział w Rankingu Mistrzów otrzyma możliwość zdobycia nagrody w wysokości 1.000 zł w formie freebet każdego dnia trwania Rankingu Mistrzów. Nagroda ta zostanie przyznana użytkownikowi z najwyższym dziennym kursem ze zwycięskiego zakładu kwalifikującego się do Rankingu Mistrzów. W przypadku, gdy więcej niż jeden użytkownik uzyska tożsamy wynik, o przyznaniu nagrody decydować będzie stawka zawartego zakładu (wyższa). W przypadku, gdy powyższe nie przyniesie rozstrzygnięcia, o przyznaniu nagrody zdecyduje Betclic. Nagroda zostanie wypłacona dnia następnego. Liczy się data rozliczenia zakładu.


  10.    Wygrane w formie freebet zostaną wypłacone zgodnie z poniższym harmonogramem:


  •    ranking nr 1: 29/11;


  •    ranking nr 2: 06/12;


  •    ranking nr 3: 13/12;


  •    ranking nr 4: 20/12.


  11.    Przyznana nagroda nie może zostać przekazana osobie trzeciej, nie podlega zmianom ani wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.


  12.    Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania w przypadku braku możliwości odebrania nagrody.


  13.    W przypadku, gdy nagrody rzeczowe okażą się niedostępne, Betclic zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich produktami lub usługami o równej lub większej wartości, bez możliwości wniesienia przez użytkowników jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.


  14.    Jeżeli przekazanie nagród rzeczowych okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Betclic lub jeżeli nagrody nie zostaną dostarczone przez partnerów Betclic, żadne roszczenia odszkodowawcze i/lub dotyczące przyznania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego nie będą akceptowane przez Betclic.


  15.    Zaznacza się, Betclic nie świadczy usług i nie udziela żadnych gwarancji w stosunku do nagród rzeczowych, a przyznanie nagrody polega wyłącznie na jej przekazaniu.


  16.    Żadne koszty, które nie stanowią części składowej nagrody rzeczowej, nie zostaną zwrócone użytkownikom.


  17.    Betclic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania nagrody w sposób niezgodny z warunkami jej użytkowania lub obowiązującymi wymogami prawa.


  18.    Nagrody o wartości przekraczającej 2.000,00 zł podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.


  19.    Betclic, jako organizator Rankingu Mistrzów i płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest do pobrania od użytkownika, który uzyskał nagrodę, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym zwycięzca, przed wydaniem mu nagrody, winien jest wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku. W związku z powyższym, nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 8 powyżej, zostaną pobrane przez Betclic w celu pokrycia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród rzeczowych oraz zryczałtowanego podatku od nich samych.


  20.    Pozostałe warunki dotyczące Rankingu Mistrzów udostępnione zostaną w Warunkach Szczegółowych opublikowanych na Stronie. • 1. BEM Operations Limited („Betclic”) zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad w dowolnym momencie, z tym że zmiany Zasad nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany zostaną zakomunikowane za pośrednictwem strony www.betclic.pl („Strona”), z odpowiednim wyprzedzeniem.


  2. Odstępstwa od zasad ogólnych opisane są poniżej dla danego sportu osobno.


  3. Wszystkie Zasady odnoszą się zarówno do zakładów zawartych w trakcie trwania danego zdarzenia („Zakład na żywo”; „Zakład live”) oraz zakładów zawartych przed rozpoczęciem danego zdarzenia („Zakład pre-live”; „Zakłady przedmeczowe”), chyba że zaznaczono inaczej.


  4. Jeżeli jakakolwiek kwestia nie jest objęta niniejszymi Zasadami, Betclic zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie własnych kryteriów i w zgodzie z Regulaminem.


  5. Każdy zakład uważany jest za skuteczny, jeżeli został zatwierdzony przez Użytkownika na Stronie i widnieje w odpowiedniej zakładce na Koncie. Potwierdzonego zakładu nie można anulować ani zmieniać.


  6. Zawierając zakład, Użytkownik gwarantuje, że zna Zasady. Wszystkie zakłady będą rozliczone na podstawie kursów dostępnych w momencie gdy zakład został zawarty. Betclic zastrzega sobie prawo do zmiany kursów w ofercie w dowolnym momencie, a także zawieszenia lub zamknięcia zakładów na wydarzenia przed planowaną godziną rozpoczęcia.


  7. Terminy zakładów – Zakłady przedmeczowe mogą zostać zawarte do momentu określonego na Stronie, który nie musi odpowiadać momentowi rozpoczęcia wydarzenia. Betclic zastrzega sobie prawo do anulowania Zakładów na żywo oraz Zakładów przedmeczowych zawartych po określonym terminie (włącznie z błędami czasowymi i zmienionymi czasami rozpoczęcia).


  8. Zakłady na zwycięzcę - zakłady na zwycięzcę są traktowane jak "all in run or not" i pozostaną ważne, niezależnie od tego czy dany wybór będzie uczestniczył w danym wydarzeniu. Zastosowanie mają także reguły Dead Heat.


  9. Zasady Dead Heat - W przypadku, gdy zawodnicy/drużyny osiągną dokładnie ten sam wynik, kursy zastosowane do tego wyniku zostaną podzielone przez liczbę zawodników/drużyn, którzy osiągnęli ten sam wynik.Wzór na obliczenie kursu w przypadku remisu to zatem:
  Kurs/liczba zawodników/drużyn, którzy osiągnęli ten sam wynik.

  W związku ze zmianą kursu, potencjalna wygrana jest obliczana ponownie zgodnie z powyższymi zasadami.

  Przykład:
  Stawiasz na najlepszego strzelca Ligue 1, Neymar, kurs 1,8.
  Neymar i Mbappé zostają ex-aequo najlepszymi strzelcami Ligue 1.
  Zmieniony kurs wyniesie zatem 1,8/2, czyli 0,9.

  Przykład:
  Stawiasz na najlepszego strzelca Ligue 1, Neymar, kurs 1,65.
  Neymar, Mbappé i Payet zostają ex-aequo najlepszymi strzelcami Ligue 1.
  Zmieniony kurs wyniesie zatem 1,65/3, czyli 0,55.


  W kontekście zakładu wielokrotnego lub zakładu systemowego zasada ta dotyczy każdego wyboru, którego dotyczy remis. Ogólny kurs zawartego zakładu wielokrotnego lub zakładu systemowego zostanie zmieniony w celu aktualizacji kursu zakładu wielokrotnego.

  Przykład:
  Zawierasz następujący potrójny zakład wielokrotny
  składający się z następujących wyborów:
  1. Zwycięzca Ligue 1, Lille, kurs 2.60
  2. Najlepszy strzelec Ligue 1, Payet, kurs 4,80
  3. Zwycięzca UEFA Euro 2020, Francja, kurs 5.
  Kurs na potrójny zakład wynosi 62,40 (2,60 x 4,80 x 5).

  Jeśli Neymar, Mbappé i Payet zakończą sezon ex-aequo jako najlepsi strzelcy Ligue 1, kurs zostanie zmieniony przez podzielenie kursu składowego przez liczbę zawodników, którzy osiągnęli ten sam wynik. Zmieniony kurs wyniesie zatem 20,8 (2,60 x (4,80/3) x 5).

  Miejsca ex-aequo w przypadku zakładów z wielokrotną liczbą „płatnych miejsc”.

  Zakłady z wielokrotną liczbą „płatnych miejsc” to przykładowo zakłady na uplasowanie się zawodnika/drużyny w wyszczególnionym przedziale rankingu/tabeli – TOP 3 (3 „płatne miesjca”)/TOP 6 (6 płatnych miesjc) / TOP 10 (10 płatnych miejsc) etc.

  Przykład:
  Zawierasz zakład na uplasowanie się zawodnika w pierwszej piątce najlepszych strzelców Ligi Mistrzów: Salah, kurs 2.6. W zakładzie obowiązuje 5 „płatnych miejsc”, przy czym na 4 miejscu uplasowało się 3 zawodników ex-aequo.

  Tabela na zakończenie sezonu wygląda następująco:
  1/ Neymar
  2/ Payet
  3/ Mbappe
  4/ ex-aequo
  • Salah
  • Kane
  • Ronaldo

  Salah osiągnął ten sam wynik co Ronaldo i Kane. W zakładzie pozostały tylko 2 „płatne miejsca”.
  Zmieniony kurs wyniesie 1.73 (2.6 x (2/3)).


  10. Zakłady 3-drogowe head to head - jeżeli jeden lub więcej uczestników zawodów nie wystartuje, zakład zostaje unieważniony. Co najmniej jeden uczestnik musi zakończyć zawody, w przeciwnym wypadku zakład zostanie uznany za nieważny. Jeśli wszyscy uczestnicy zawodów zostaną zdyskwalifikowani lub w inny sposób wykluczeni, zakład zostanie unieważniony. Jeżeli uczestnicy zawodów osiągną wynik remisowy, a oferta zakładów nie umożliwia zawarcia zakładu na wynik remisowy, zakład zostanie unieważniony. Gdy w danym zdarzeniu udział bierze minimum 3 (trzech) uczestników, i gdzie minimum 2 (dwóch) uczestników zdarzenia osiągnie ten sam rezultat zastosowanie mają zasady Dead Heat. Powyższe reguły obowiązują, jeżeli nie określono inaczej dla konkretnych dyscyplin sportowych.

  11. Zakład powyżej/poniżej - jeżeli łączna liczba goli/punktów itp. jest równa liczbie stanowiącej podstawę dla rozstrzygnięcia zakładu powyżej/poniżej, a oferta zakładów nie umożliwia zawarcia zakładu przez wytypowanie tejże liczby, zakład zostaje anulowany.

  12. Handicap - jeżeli wynik po uwzględnieniu handicapu będzie remisowy, a opcja na remis w handicapie nie będzie oferowana, zakłady zostaną anulowane.

  13. Anulowane i przełożone wydarzenia - jeżeli nie zaznaczono inaczej w Zasadach, zakłady na dyscypliny i wydarzenia, które zostały odwołane lub w inny sposób nie trwały przez cały wcześniej określony okres, zostaną anulowane. Jakiekolwiek zdarzenie, które zostało opóźnione lub przełożone, musi odbyć się lub zostać wznowione w ciągu 48 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia,. W przeciwnym wypadku zakłady zawarte na takie zdarzenia zostaną anulowane. Zakłady dotyczące zdarzeń, których wynik można określić w momencie zawieszenia zdarzenia (na przykład wyniki pierwszej połowy meczu), zostaną rozliczone.

  14. Wyniki – w celu rozliczenia zakładu wykorzystuje się informacje dostępne na oficjalnych stronach internetowych dedykowanych danemu zdarzeniu bądź podmiotowi, który organizuje dane zdarzenie. Jeżeli dowody z obrazów telewizyjnych, zdjęcia lub raporty meczowe wskażą, że oficjalna strona popełniła błąd, Betclic zastrzega sobie prawo do dokonania rozliczeń z alternatywnych źródeł. Wyniki zakładów są rozliczane zgodnie z oficjalnym wynikiem ogłoszonym po zakończeniu imprezy. Każda zmiana rezultatu lub wyniku, w tym w przypadku dyskwalifikacji lub późniejszych kar, nawet gdy zostały one przyznane przez oficjalny organ, nie będą brane pod uwagę w rozliczaniu zakładów, za wyjątkiem prób sprawdzania wyników uderzeń przez graczy tenisa.

  15. Wyświetlanie zakładów - w wyświetlonym zakładzie drużyna gospodarzy znajduje się po lewej stronie, a drużyna gości po prawej stronie, chyba że stwierdzono inaczej. Jeżeli mecz będzie rozgrywany na neutralnym terenie, lub jeżeli w meczu nie zostanie określony gospodarz, drużyna wyświetlona na Stronie jako pierwsza (po lewej stronie), zostanie uznana za gospodarza w celu rozliczenia zawartego zakładu. Drużyna określona na Stronie jako druga (po prawej stronie), uznana zostanie jako drużyna gości. W przypadku, gdy zdarzenie jest rozgrywane w miejscu innym niż podane na Stronie, wszystkie zakłady zawarte na te zdarzenie zostaną unieważnione, chyba że określono inaczej w zasadach danego sportu . W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między imieniem / nazwiskiem i numerem zawodnika, dla rozliczenia zakładu brane pod uwagę będzie imię / nazwisko zawodnika.

  16. Błędy - zastrzega się prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zakładu bez powiadamiania, usprawiedliwienia lub rekompensaty dla gracza. Betclic w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, wyświetlaniu, publikacji, błędne informacje lub kursy. Jeżeli którykolwiek Zakład pre-live zostanie błędnie zaakceptowany, zastrzega się prawo do unieważnienia zakładu, w którym wystąpiły oczywiste błędy dotyczące wpisanych kursów i/lub rezultatów (np. błędne odwrócenie drużyn, kursy, wyniki, itp.). Jeśli Zakład live zostanie przyjęty w sposób błędny, zakład ten zostanie unieważniony.

  17. Powiadomienie/wcześniejsze informacje - zawierając zakład, Użytkownik potwierdza, że:

  17.1. gdy istnieją powody aby sądzić, że zakład został zawarty na podstawie znanego wyniku zdarzenia (nawet jeśli jest ona znany jedynie osobie zawierającej zakład), Betclic zastrzega sobie prawo do unieważnienia takiego zakładu;

  17.2. nie zawiera się zakładu, bezpośrednio lub pośrednio, na wydarzenie, w którym bierze czynny udział Użytkownik, w jakimkolwiek charakterze, w tym, ale nie wyłącznie, jako urzędnik imprezy, zawodnik, trener, klub / manager drużyny lub pracownik. Jeżeli Użytkownik jest zaangażowany w zdarzenie, Betclic zastrzega sobie prawo do unieważnienia takiego zakładu i przekazanie wszystkich istotnych informacji do odpowiednich organów;

  17.3. w przypadku, gdy dana informacja mogąca przyczynić się do przewidzenia wyniku danego zdarzenia zostanie przekazana do wiadomości publicznej w okresie przyjmowania zakładu i/lub jeśli informacje znajdujące się w domenie publicznej w odniesieniu do zakładu znacząco wpłyną na zmiany kursu jakiegokolwiek zakładu, Betclic ma prawo anulować zakład na dane zdarzenie. W odniesieniu do indywidualnych zakładów, oznacza to zwrot stawki na Konto W odniesieniu do zakładu wielokrotnego, pozostaje on ważny z wyłączeniem kursu zakładu, który został anulowany (np. kursy anulowanego zakładu będą rozliczone po 1,00).


  18. Zakłady na żywo - kalendarz Zakładów na żywo może zostać zmieniony w każdej chwili w wyniku zmian w planach transmisji przez nadawców. Jeśli Zakład live zostanie zawarty w trakcie opóźnionej transmisji na żywo, a w międzyczasie drużyna/zawodnik uzyska znaczącą przewagę, zakład zostanie unieważniony.

  19. Powiązane zdarzenia - akceptuje się zakłady na zdarzenia powiązane w ramach oferty MyCombi. Nie akceptuje się Zakładów wielokrotnych na powiązane zdarzenia i zastrzega się prawo do anulowania zakładów zawartych na powiązane zdarzenia. Zakład wielokrotny na powiązane zdarzenia, to taki w którym wynik jednego typowania może przyczynić się do wyniku innego typowania. Przykładem takiego zakładu jest typowanie Hiszpanii na najlepszy zespół Mistrzostw Świata oraz Hiszpanii jako zdobywcy medalu Mistrzostw Świata. W przypadkach, gdy zakład zawierający powiązane zdarzenia zostanie błędnie zaakceptowany, zawarty zakład wielokrotny zostanie anulowany w całości a stawka zostanie zwrócona Użytkownikowi.

  20. Błędy techniczne - zastrzega się prawo do wstrzymania zakładów w trakcie trwania zdarzenia z powodu problemów z transmisją lub innych kwestii technicznych, lub w przypadku podejrzenia oszustwa. Zastrzega się prawo do anulowania zakładów, w tym zakładów wielokrotnych, jeśli zakład został oznaczony jako wygrany w wyniku awarii technicznej lub błędów.. W każdym takim przypadku postawiona stawka zostanie ponownie zaksięgowana na Koncie. Zastrzega się prawo do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności za szkody spowodowane lub poniesione przez Betclic w wyniku świadomego wykorzystania błędu technicznego lub administracyjnego przy zawieraniu zakładu.

  21. Indywidualne zawieranie zakładów – Użytkownik zawiera zakłady indywidualnie. Powtarzane zakłady zawierające ten sam wybór bądź wybory, zawarte przez tego samego Użytkownika lub różnych Użytkowników mogą zostać unieważnione w przypadku ustalenia, że Użytkownicy działają w zmowie i / lub gdzie zakłady zawarte zostaną w krótkim odstępie czasowym. Zastrzega się prawo do wstrzymania transakcji związanych z podejrzanym zakładem do czasu wyjaśnienia sprawy. Betclic może współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy z właściwymi organami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Betclic uprawniony jest do unieważnienia zawartych zakładów.

  22. Nieprawidłowości - wszelkie podejrzenia nieprawidłowości w stosunku do zdarzenia, na które przyjmowane są zakłady, może prowadzić do wstrzymania transakcji przez Betclic do momentu zakończenia przeprowadzonego w tej sprawie dochodzenia. Każde dochodzenie zostanie przeprowadzone przez Betclic we współpracy z odpowiednim organem władzy i / lub organem niezależnym. Wszelkie działania podjęte w następstwie dochodzenia mogą obejmować anulowanie poszczególnych zakładów i/lub wstrzymanie środków. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych osobom trzecim, takim jak instytucje rządowe, organy zarządzające lub inne organy, które zajmują się przestępstwami.

  23. Zakłady wielokrotne - jeżeli jakikolwiek z zakładów w zakładzie wielokrotnym zostanie anulowany, zakład wielokrotny zostanie rozliczony z pominięciem zakładu anulowanego. Kursy na anulowany zakład zostanie rozliczony jako 1.00.

  24. Zasada Tattersall 4 - zasada pozwala na odliczenia od wygranych w przypadku, gdy uczestnik zdarzenia wycofa się z konkurencji. Jako że wycofanie się uczestnika z konkurencji, ułatwia pozostałym zawodnikom wygranie wyścigu, odliczenia od wygranych uwzględniają dodatkową przewagę pozostałych zawodników. Odliczenia od wygranych są obliczane w następujący sposób:
  1.11 lub mniej 90%
  1.12 do 1.18 85%
  1.19 do 1.25 80%
  1.26 do 1.30 75%
  1.31 do 1.40 70%
  1.41 do 1.55 65%
  1.56 do 1.60 60%
  1.61 do 1.80 55%
  1.81 do 1.95 50%
  1.96 do 2.20 45%
  2.21 do 2.50 40%
  2.51 do 2.75 35%
  2.76 do 3.30 30%
  3.31 do 4.00 25%
  4.01 do 5.00 20%
  5.01 do 6.50 15%
  6.51 do 10.00 10%
  10.01 – 15.00 5%
  Powyżej 15.00 – bez potrąceń

  25. Tablica wyników- tablica wyników (pokazująca wyniki i/lub ranking) dostępna na Stronie dla Zakładów na żywo jest przeznaczona wyłącznie dla celów informacyjnych i powinna być rozumiana jedynie jako przewodnik. Betclic nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się na tablicy wyników na żywo i w gestii Użytkownika leży sprawdzanie poprawności stanu zdarzenia przed zawarciem zakładu. Betclic dołoży wszelkich starań aby informacje oraz dostarczone dane były prawdziwe i dokładne.. Zawarty zakład nie zostanie anulowany w przypadku umieszczenia nieprawdziwych informacji na tablicy wyników.

  26. Statystyczne, kontekstowe informacje udostępniane na Stronie, podawane są wyłącznie do celów informacyjnych i powinny być stosowane jedynie jako wskazówka. Betclic nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tychże statystykach.
  Wygrane sportowe

  27. Wygrane będą automatycznie wpłacane na Konto Użytkownika, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników zdarzenia i mogą być natychmiast wykorzystane w celu obstawiania dalszych zakładów.

  28. Zastrzega się prawo do korekty potencjalnych błędów w obliczeniach stanu konta Użytkownika w dowolnym momencie, włącznie z zakładami, za które wygrana została przyznana.

  29. Maksymalna kwota wygranej, jaka może być wypłacona Użytkownikowi jest ograniczona do 800,000.00 złotych na Użytkownika oraz na zakład, jeśli dotyczy zakładu pojedynczego lub wielokrotnego. Zastrzega się prawo do ustalenia ograniczeń wygranych innych od podanych w tym paragrafie oraz/lub do ustalenia innych specyficznych limitów wygranych w odniesieniu do indywidualnych Użytkowników.

  30. Wysokość wygranych, jakie Użytkownik może zakumulować na swoim koncie w okresie jednego tygodnia (od poniedziałku o godz. 24:00 do niedzieli o 24:00 czasu środkowoeuropejskiego) to 1,000,000.00 złotych . Zastrzega się prawo do ustalenia ograniczeń tygodniowych wygranych innych od podanych w tym paragrafie oraz/lub do ustalenia innych specyficznych limitów wygranych w odniesieniu do indywidualnych Użytkowników. Minimalna stawka każdego zakładu wynosi 0,50 PLN Maksymalna kwota zakładu nie jest określona. Zastrzega się prawo do ustalenia maksymalnych kwot stawek dla zakładów poprzez poinformowania o tym na Stronie. W przypadku sytuacji, gdy stawka wniesiona przez Użytkownika przewyższać będzie maksymalną określoną przez Betclic kwotę, system zaakceptuje zakład w formie niższej kwoty (kwoty maksymalnej) informując o tym Użytkownika. Jeśli Użytkownik wniósł kilka identycznych zakładów (pojedynczych lub wielokrotnych), których kwota wygranej przewyższa ustalony limit, zastrzega się prawo do ograniczenia kwot stawek wnoszonych przez Użytkownika tak, aby wygrana pozostała w określonym dozwolonym limicie wygranych.

 • Zasady Ogólne

  Zakłady przedmeczowe i na żywo rozliczane są na podstawie wyników w momencie zakończenia regulaminowego czasu 90 minut gry, z uwzględnieniem przerw i czasu doliczonego przez sędziego z wyłączeniem czasu dodatkowego przeznaczonego na dogrywki lub rzuty karne, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. Jeżeli czas regulaminowy w meczu jest inny niż standardowy czas 90 minut gry, zastosowanie znajdzie przyjęty czas gry. Jeżeli czas przewidziany na mecz piłkarski będzie inny niż czas 90 minut gry, ale nie mniej niż pełne80 minut gry zostanie rozegrane, wszystkie zakłady zostaną rozliczone i przyjęty czas gry będzie obowiązywał. Na przykład 80 minutowy mecz będzie uwzględniał także przerwy i czas doliczony przez sędziego, z wyłączeniem czasu dodatkowego przeznaczonego na dogrywki lub rzuty karne, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Jeżeli format rozgrywania spotkania będzie inny od wymienionych powyżej i łącznie w meczu nie zostanie rozegrane co najmniej 80 minut gry lub rozegrane w nim zostaną więcej niż 2 połowy meczu, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną anulowane.

  Zakłady na żywo mogą być obstawiane z chwilą ich udostępnienia na Stronie. Zakłady na mecze towarzyskie, rozliczone zostaną na podstawie oficjalnego wyniku opublikowanego po końcowym gwizdku lub po rozegraniu czasu 90 minut gry.

  Miejsce rozgrywania spotkania
  Jeżeli obiekt, na którym rozgrywany jest mecz zostanie zmieniony, postawione już zakłady pozostaną ważne jeżeli gospodarze będą wciąż określani jako grający u siebie. Jeżeli gospodarze i goście w danym meczu zostaną zamienieni miejscami, wszelkie zakłady zawarte na błędnie określone zdarzenie zostaną anulowane. Betclic dołoży wszelkich starań, w celu określenia na stronie wszystkich meczów granych na neutralnych obiektach, a zakłady na takie mecze (określone na stronie lub nie) pozostaną ważne niezależnie od tego, który zespół zostanie wyświetlony jako gospodarz. 


  Kategoria zespołu
  Jeśli dane drużyn wyświetlane w oficjalnym terminarzu danych zawodów, różnią się od tych wyświetlanych na Stronie (np. poniżej 21 lat, mężczyźni / kobiety, itp.), wszystkie zakłady zostaną zwrócone. We wszystkich innych przypadkach zakłady pozostają ważne, nawet jeśli domyślne oznaczenie „na 11” nie jest określone w nazwach drużyn.

  Interwały
  Zakłady na określone interwały pozostają ważne, chyba że zaznaczono inaczej, jeśli mecz zostanie przerwany po zakończeniu określonego interwału. Koniec interwałów zawiera dodatkowy czas przerwy. Dogrywka i rzuty karne nie są brane pod uwagę.

  10-minutowe interwały
  Zdarzenia meczowe, które mają miejsce między okresem 00:00 (początek meczu) a 09:59 (dziewięć minut i pięćdziesiąt dziewięć sekund) są uważane za należące do pierwszych 10 minut meczu.
  Przedziały będą następujące:
  Interwał 1-10 dotyczy okresu pomiędzy interwałami 00:00 a 09:59,
  Interwał 11-20 dotyczy okresu pomiędzy interwałami 10:00 a 19:59,
  (…) i tak dalej w kolejnych interwałach.
  Interwały 41-50 i 81-90 obejmują doliczony czas gry na koniec każdej połowy.
  Przykład: Jeżeli postawię, że pierwsza bramka padnie w przedziale „1-10 minut”, a pierwsza bramka w meczu padnie dokładnie w 10:08 minucie, zakład jest przegrany.

  15-minutowe interwały
  Zdarzenia meczowe, które mają miejsce między okresem 00:00 a 14:59 (czternaście minut i pięćdziesiąt dziewięć sekund), uważa się za należące do pierwszych 15 minut gry.
  Przedziały będą następujące:
  Interwał 1-15 dotyczy okresu 00:00 –14:59,
  Przedział 15-30 dotyczy okresu 15:00–29:59,
  (…) i tak dalej w kolejnych interwałach.
  Interwały 30-45 i 75-90 obejmują doliczony czas gry na koniec każdej połowy
   
  Przykład: Jeśli postawię na mecz zatrzymany w 35. minucie, zakłady między 00:00 –14:59/ 15:00 –29:59 będą ważne; zakłady postawione po godzinie 30:00 są nieważne.

  Zakłady długoterminowe

  Zakłady na ligi, grupy, graczy i rozgrywki dotyczące miejsc końcowych/stadiów eliminacji/rankingów drużyn lub graczy zostaną rozstrzygnięte na podstawie końcowych klasyfikacji (w przypadku remisu pomiędzy dwoma lub więcej zespołami (zgodnie z oficjalnymi regułami) obowiązują zasady Dead-Heat) z wyłączeniem play off lub późniejszych zapytań dotyczących danej konkurencji.

  Niektóre zakłady oferowane w kontekście końcowych etapów głównych rozgrywek, takich jak Mistrzostwa Świata lub Euro, mogą, jako wyjątek od zasad zakładów i o ile nie wskazano inaczej, być zgodne z następującymi zasadami:
  • Pod uwagę brane są gole i ogólnie wszystkie akcje rozgrywane w dogrywce.
  • Bramki zdobyte w serii rzutów karnych nie są brane pod uwagę.

  W kontekście obstawiania zawodów możemy również zaoferować obstawianie ŁĄCZNEJ ILOŚCI TROFEÓW, czyli trofeów, które drużyna zdobędzie w trakcie sezonu. Turnieje towarzyskie, super puchary (np. Trophée des Champions) i Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA nie są uwzględniane.
  Ostateczna klasyfikacja grup/dywizji określa klasyfikacje, które będą wykorzystywane w zakładach dotyczących pozycji, przy czym wszelkie późniejsze decyzje instytucji organizujących zawody nie są brane pod uwagę. Uwzględnione zostaną zakłady na uczestników, którzy nie rozegrali wszystkich swoich meczów.
  W przypadku Mistrzostw Ameryki Południowej, w których zwycięzca mistrzostw jest określany przez mecz play-off w przypadku remisu, zwycięzcą turnieju zostanie zwycięzca play-off.

  Wyniki
  Jeśli materiały wideo lub inne dane pochodzące od oficjalnego nadawcy, który przeprowadza transmisję meczu, nie będą pozwalały na weryfikację poprawności dokonanego rozliczenia zakładu, Betclic dokona rozliczenia na podstawie oficjalnej strony internetowej ligi/zawodów. W przypadku nieprzekazania danych przez oficjalnego nadawcę oraz braku informacji na oficjalnej stronie internetowej ligi/zawodów, Betclic dokona rozliczenia zakładów na podstawie danych przekazanych przez własnych dostawców danych. W przypadku braku odpowiednich danych, zakłady rozliczane będą według decyzji Betclic.​


  Anulowane/Przelożone spotkanie
  Zakłady na mecze, które nie rozpoczną się w ciągu 48 godzin od pierwotnie zaplanowanego czasu rozpoczęcia, zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie rozpoczęty, ale nie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z wyjątkiem, których wynik można określić w momencie zawieszenia zdarzenia (na przykład wyniki pierwszej połowy meczu), zostaną rozliczone.

  Zakłady na graczy / strzelców bramek
  O ile nie zaznaczono inaczej, jeżeli zawodnik weźmie udział w meczu i pojawi się na boisku, zakłady są ważne, nawet jeśli jego czas gry pozostaje krótki.
  Z drugiej strony, jeśli gracz nie weźmie udziału w meczu, zakład zostanie zwrócony. Każdy zakład postawiony w przerwie na zawodnika zmienionego przed rozpoczęciem drugiej połowy będzie ważny i nie zostanie zwrócony.

  Zakłady specjalne na określony czas trwania rozgrywek (np. Daną kolejke)
  Zakłady te dotyczą wszystkich meczów danych rozgrywek rozegranych przez określony czas. Na przykład „Ligue 1 (31/08-01/09)” obejmuje wszystkie mecze Ligue 1 rozegrane między 31.08 a 01-09 (włącznie).
  W przypadku przełożonego meczu, jeśli mecz nie zostanie rozegrany w ciągu 48 godzin od zaplanowanego rozpoczęcia, obowiązują następujące zasady:
  • W przypadku zakładów 2-drogowych na liczbę goli - zostanie uzanane, że w spotkaniu padły 2 bramki
  • W przypadku zakładów na liczbę goli dla drużyny gospodarzy lub gości, uzna się, że dany zespół zdobył 1 gola.
  • W przypadku zakładów na liczbę goli obejmujących więcej niż 2 wybory - zostanie uznane, że w spotkaniu padło 2,5 gola.
  Jeśli 2 lub więcej meczów zostanie przełożonych, wszystkie zakłady na daną kolejke zostaną unieważnione i zwrócone.

  Formy Zakładów

  Wynik meczu - Musisz postawić, która drużyna wygra mecz. Jest to wynik na koniec regulaminowego czasu (90 minut plus czas dodatkowy).
  Dogrywka i rzuty karne nie liczą się.
  Masz 3 możliwości: Drużyna 1 wygrywa / Remis (remis) / Drużyna 2 wygrywa.
  Jeśli na przykład podczas meczu Real Madryt – Liverpool w półfinale Ligi Mistrzów regulaminowy czas gry kończy się 1:1, zakład „Real Madryt” jest przegrany, nawet jeśli drużyna wygra mecz
  po dogrywce.


  Zwycięzca - dla celów rozliczeniowych, w zakładach drużyn/grup, końcowe pozycje drużyn zostaną określone na podstawie ostatecznej pozycji danej drużyny w danych rozgrywkach lub końcowej klasyfikacji grupy.Wszystkie póżniejsze zmiany ze strony odpowiednich lig/organów regulujących nie wpłynie na rozliczenie zakładów. Zakłady pozostaną ważne dla każdego zespołu, który nie wpłyną we wszystkich swoich meczach.
  Dla lig południowo-amerykańskich, w których w celu wyłonienia zwycięzcy ligi, rozgrywane są play-offy, jeżeli dwa zespoły na pierwszym miejscu zdobędą tyle samo punktów, zwycięzcą ligi zostanie ten, kto wygra play off.

  Wynik połowy - wszystkie zakłady na poprawny wynik pierwszej oraz drugiej połowy meczu. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku połowy. Zakłady zostaną anulowane, jeśli mecz zostanie przerwany przed zakończeniem połowy.


  Podwójna szansa – zakład ten umożliwia postawienie na dwa z trzech możliwych wyników w meczu za jednym razem. Dostępne są następujące opcje:
  Możliwość 1-x: wygrana następuje gdy drużyna gospodarzy wygra lub zremisuje w meczu
  Możliwość 2-x: wygrana następuje gdy drużyna gości wygra lub zremisuje w meczu
  Możliwość 1-2: wygrana następuje gdy drużyna gospodarzy lub drużyna gości wygra mecz

  Połowa podwójna szansa - zakład ten umożliwia postawienie na dwa z trzech możliwych wyników połowy w meczu. Dostępne są trzy możliwości do wyboru.

  Druga połowa podwójna szansa - zakład ten umożliwia postawienie na dwa z trzech możliwych wyników drugiej połowy w meczu. Dostępne są trzy możliwości do wyboru.

  Połowa/cały - zakład ten umożliwia postawienie na wynik meczu po zakończeniu pierwszej połowy i całego meczu. Dostępnych jest dziewięć możliwości do wyboru.

  Remis - Zwrot - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wygra mecz. W razie zakończenia meczu remisem, zwraca się postawioną stawkę.

  1 Połowa - Remis Zwrot - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wygra pierwszą połowę. W razie zakończenia pierwszej połowy remisem, zwraca się postawioną stawkę.

  Zawodnik meczu - zakład ten umożliwia wytypowanie zawodnika, który zostanie ogłoszony zawodnikiem meczu. Zakłady rozliczane są na podstawie oficjalnej informacji podanej przez organizatora (np. UEFA dla rozgrywek Ligi Mistrzów lub Ligi Europejskiej). W przypadku braku oficjalnej informacji zakłady zostaną anulowane.


  Rozpoczęcie meczu - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która rozpocznie mecz.

  Wygrana w obu połowach - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która zdobędzie więcej goli w pierwszej i drugiej połowie. Zakład rozliczany jest tylko jako wygrana.

  Wynik po 15 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku meczu po 15 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 15 minut zakłady pozostaną ważne.

  Wynik po 30 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku meczu po 30 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 30 minut zakłady pozostaną ważne.

  Wynik po 60 minutach
  - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku meczu po 60 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 60 minut zakłady pozostaną ważne.

  Wynik po 75 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku meczu po 75 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 75 minut zakłady pozostaną ważne.

  Wynik po X minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku meczu po X minutach gry. Przykład: wytypowanie wyniku na zakończenie 35 minuty gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegranych X minutach, zakłady pozostaną ważne.

  Liczba goli po 15 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie sumy goli po 15 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 15 minut zakłady pozostaną ważne.

  Liczba goli po 30 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie sumy goli po 30 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 30 minut zakłady pozostaną ważne.

  Liczba goli po 60 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie sumy goli 60 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 60 minut zakłady pozostaną ważne.

  Liczba goli po 75 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie sumy goli po 75 minutach gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegraniu 75 minut zakłady pozostaną ważne.

  Liczba goli po X minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie sumy goli po X minutach gry. Przykład: wytypowanie sumy goli na zakończenie 35 minuty gry. Jeżeli mecz zostanie przerwany po rozegranych X minutach, zakłady pozostaną ważne,

  Akcja w meczu - zakład ten umożliwia postawienie na pierwsze, następne lub ostatnie wydarzenie/akcję (strzał na bramkę, wyrzut z autu, rzut rożny itd.) w określonym czasie spośród możliwości podanych na Stronie. Jeżeli na w danym czasie nie będzie miało miejsca żadne wydarzenie, zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca remisu - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która zostanie zwycięzcą po ogłoszeniu remisu i przejdzie do następnej rundy lub wygra daną konkurencję. Zakłady obejmują jeden mecz lub mecz z rewanżem.

  Wygrana w meczu - zakład ten umożliwia postawienie na sposób, w jaki zostanie wyłoniony zwycięzca remisu lub meczu. Przykład: wygrana w dogrywce lub w rzutach karnych.

  Wynik pierwszej połowy - zakład ten umożliwia postawienie na wynik pierwszej połowy meczu.

  Wynik drugiej połowy - zakład ten umożliwia postawienie na wynik drugiej połowy meczu. Do rozliczenia zakładu nie będą wliczane, bramki zdobyte w pierwszej połowie meczu.

  Wynik dogrywki - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wygra dogrywkę. Zakłady postawione na drużynę która wygra dogrywkę, jeżeli w meczu dojdzie do rzutów karnych, rozliczane będą jako przegrane. W zakładzie dostępna jest opcja remisu.

  Wynik okresu 1/ 5 / 10 minut - zakład ten umożliwia wytypowanie jaki będzie wynik 1/5/10 minutowego okresu meczu.

  Liczba goli okresu 1/5/10 minut - zakład ten umożliwia wytypowanie liczby goli w trakcie 1/5/10 minutowego okresu meczu.

  Wynik pierwszej/drugiej połowy - zakład ten umożliwia postawienie na wynik pierwszej i drugiej połowy meczu. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  Zremisować odrabiając straty - zakład ten umożliwia postawienie na zespół który będzie przegrywał w trakcie trwania spotkania a po upływie regulaminowego czasu gry zremisuje.

  Wygrać lub zremisować odrabiając straty - zakład ten umożliwia postawienie na zespół który będzie przegrywał w trakcie trwania spotkania a po upływie regulaminowego czasu gry zremisuje lub wygra.

  Prowadzenie w połowie i brak wygranej - zakład ten umożliwia postawienie na to czy zespół który prowadzi w meczu po pierwszej połowie, nie wygra meczu. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.
  Wygrana LUB Ilosc goli / Wygrana LUB Obie druzyny strzela / Wygrana LUB czyste konto Należy wytypować czy będzie miało miesjce choć jedno z dwóch podanych zdarzeń. W przypadku wybrania opcji ‘NIE’ – zostanie ona rozliczona jako wygrana, jeżeli nie spełni się żadne z dwóch wymienionych zdarzeń


  Wygrać odrabiając straty - zakład ten umożliwia postawienie na zespół który będzie przegrywał w trakcie trwania spotkania a po upływie regulaminowego czasu gry wygra.

  Margines zwycięstwa - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę goli z jaką zwycięska drużyna wygra. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  Wygrana do zera/bez utraty goli - zakład ten umożliwia postawienie na to czy drużyna gospodarzy lub gości wygra mecz bez straty gola. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  Wygrana w pierwszej połowie bez utraty goli - zakład ten umożliwia postawienie na to czy drużyna gospodarzy lub gości straci gola w połowie. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 45 minut gry, w tym przerw i czasu doliczonego.

  Wygrana do zera gospodarzy/gości - zakład ten umożliwia wytypowanie czy drużyna gospodarzy lub gości zdoła wygrać mecz z czystym kontem (bez utraty gola). Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.

  Wygrana w połowach - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która zdobędzie więcej goli niż przeciwnik w pierwszej i drugiej połowie. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  (Określony gracz) otrzyma kartę - zakład ten umożliwia postawienie na to czy dany gracz otrzyma kartkę. Gracz musi rozpocząć mecz inaczej zakłady zostaną unieważnione. Każda kartka (kartki) przyznana zmienionemu graczowi lub graczowi nie biorącemu udziału w grze, przyznana sztabu szkoleniowemu, przyznana w przerwie po połowie lub przyznana po odgwizdaniu przez sędziego zakończenia meczu, nie będzie liczona do rozliczania zakładów.

  (Określony gracz) wyrzucony z boiska (czerwona kartka) - zakład ten umożliwia postawienie na to czy dany gracz otrzyma czerwoną kartkę. Zakłady na gracza, który nie rozpoczął meczu zostaną unieważnione. Każda kartka (kartki) przyznana zmienionemu graczowi lub graczowi nie biorącemu udziału w grze, przyznana sztabu szkoleniowemu, przyznana w przerwie po połowie lub przyznana po odgwizdaniu przez sędziego zakończenia meczu, nie będzie liczona do rozliczania zakładów.

  Wynik w połowie dogrywki - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku połowy w dogrywce meczu. Do rozliczenia zakładu nie jest wliczany czas regulaminowy gry.

  1 połowa dogrywki powyżej/poniżej - zakład ten umożliwia wytypowanie liczby goli zdobytych w pierwszej połowie dogrywki. Do rozliczenia zakładu nie jest wliczany czas regulaminowy gry.

  Wynik meczu i 1. drużyna, która zdobędzie bramkę - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku meczu oraz drużyny która zdobędzie pierwszą bramkę w tym meczu.

  Wynik w pozostałej części meczu - zakład ten umożliwia postawienie na to jaki będzie wynik w pozostałej części meczu.

  Wynik w pozostałej części 1. połowy - zakład ten umożliwia postawienie na to jaki będzie wynik w pozostałej części 1. połowy meczu.


  Zakłady handicap:
  Zakład ten umożliwia postawienie na to kto wygra mecz po uwzględnieniu wyników handicap. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym. W przypadku przerwania meczu przed upływem 90 minut, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.

  Bramki handicap - zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku po uwzględnieniu handicapu. Aby wynik ten mógł być określony, jeden lub więcej goli (lub połówek goli) musi zostać dodane do łącznej liczby goli zdobytych przez jedną z drużyn. Zakłady zostaną anulowane jeżeli po uwzględnieniu handicapu, końcowe wyniki będą równe.
  Przykład: Manchester United -1 3.00 Draw (Manchester United -1) 3.50 Chelsea +1 2.00
  W tej grze Manchester United jest faworytem i rozpocznie mecz z handicapem 1 gola. Aby zakład został rozliczony jako wygrany Man Utd musi wygrać przewagą więcej niż 1 gola.
  Zakład rozliczony zostanie jako wygrany, w razie postawienia zakładu na Man Utd i uzyskania wynik meczu 4:2 dla Man Utd, ponieważ 4 minus 1 to 3, a 3 jest większe od 2.
  Zakład rozliczony zostanie jako przegrany, w razie postawienia zakładu na Man Utd i uzyskania różnicy bramek poniżej 1 (remis lub wygrana Chelsea).
  Zakład rozliczony zostanie jako przegrany, w razie postawienia zakładu na Man Utd, który wygra mecz przewagą 1 gola (na przykład 3-2), ponieważ 3 - 1 jest 2. Zakład zostanie rozliczano jako wygrany, w przypadku postawienia na remis meczu
  .
  Handicap w pierwszej połowie - zakład ten umożliwia postawienie na wynik pierwszej połowy po uwzględnieniu handicapu goli zdobytych przez każdy z zespołów w pierwszej połowie.

  Handicap w drugiej połowie - zakład ten umożliwia postawienie na wynik 45 minut po uwzględnieniu handicapu goli zdobytych przez każdy z zespołów w drugiej połowie.

  Zakłady na strzelca:
  Pierwszy strzelec - zakład ten umożliwia postawienie na zawodnika, który zdobędzie pierwszego gola w meczu. Postawione zakłady zostaną anulowane, jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w meczu lub jeżeli w momencie wejścia zawodnika na boisko, pierwszy gol zostanie zdobyty przez innego gracza (oprócz gola samobójczego). Zakłady zostaną rozliczone na podstawie kolejnego strzelca, jeżeli pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym. Na liście zawodników, uwzględnieni zostaną zawodnicy wybrani jako najbardziej prawdopodobni strzelcy. Zawodnicy początkowo nie uwzględnieni na opublikowanej liście, będą liczeni jako zwycięzcy, jeżeli zdobędą pierwszego gola. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  W razie niejasności w sprawie przyznania gola, dla celów rozliczania zakładów, uwzględniane będą oficjalne źródła wyniku opublikowane po zakończeniu meczu. Na rozliczenie zakładów w meczach już rozstrzygniętych nie będą miały wpływu wszelkie późniejsze zmiany.
  Zakłady na graczy zmienianych/usuwanych zakłady postawione na graczy, którzy zostaną usunięciu z boiska (czerwona kartka) w meczu, przed zdobyciem pierwszego gola, rozliczone zostaną jako przegrane.

  Ostatni strzelec - zakład ten umożliwia postawienie na zawodnika, który zdobędzie ostatniego gola w meczu. Postawione zakłady zostaną anulowane, jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w meczu. Do rozliczenia zakładu uwzględnieni zostaną wszyscy gracze grający w danym meczu. Zakłady postawione na zawodnika jako ostatniego strzelca w meczu, który nie zostanie ukończony, zostaną anulowane. Zakłady rozliczone zostaną na podstawie poprzedniego strzelca, jeżeli ostatni gol w meczu będzie golem samobójczym. Na liście zawodników uwzględnieni zostaną zawodnicy wybrani jako najbardziej prawdopodobni strzelcy. Zawodnicy, początkowo nie uwzględnieni na opublikowanej liście, będą liczeni jako zwycięzcy, jeżeli zdobędą ostatniego gola.
  Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.
  W razie niejasności w sprawie przyznania gola, dla celów rozliczania zakładów, uwzględniane będą oficjalne źródła wyniku opublikowane po zakończeniu meczu. Na rozliczenie zakładów w meczach już rozstrzygniętych nie będą miały wpływu wszelkie późniejsze zmiany.
  Zakłady na graczy zmienianych/usuwanych z boiska (czerwona kartka) w meczu, przed zdobyciem pierwszego gola, zostaną rozliczone jako przegrane.

  Pierwszy strzelec dogrywki - zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych źródeł wyniku dla dogrywki. Do rozliczenia zakładu nie będą wliczane gole zdobyte w regulaminowym czasie gry. Wszystkie zakłady zostaną anulowane, w przypadku przerwania meczu przed zakończeniem dogrywki, chyba że będzie istniała możliwość rozliczenia takich zakładów. Jeżeli pierwszy gol dogrywki będzie golem samobójczym, zakłady zostaną rozliczone na podstawie następnego strzelca.
  Jeżeli jedyne gole w dogrywce będą golami samobójczymi, żaden strzelec nie zostanie uznany zwycięzcą do rozliczenia zakładu. Na liście zawodników uwzględnione zostaną kursy na najbardziej prawdopodobnych zawodników. Zawodnicy pierwotnie nieuwzględnieni na opublikowanej liście będą uznani jako zwycięzcy, jeżeli zdobędą pierwszego gola w dogrywce. Zakłady na graczy niebiorących udziału w dogrywce, oraz zakłady na pierwszego strzelca, postawione po zdobyciu pierwszego gola, zostaną anulowane. Wszystkie zakłady na graczy pozostających na boisku w dogrywce, przed zdobyciem następnego gola, pozostaną ważne.

  Następny strzelec - zakłady dostępne w czasie gry (na żywo). Zakład ten umożliwia postawienie na gracza, który zdobędzie następnego gola w meczu. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.
  Zakłady na poszczególnych graczy do zdobycia następnego gola rozliczone zostaną jako przegrane, jeżeli kursy zostaną podane dla goli samobójczych i następny gol w meczu będzie golem samobójczym. Jeżeli kursy na następnego gola nie zostaną podane (lub nie będzie kolejnego strzelca), a gol nie zostanie zdobyty, zakłady zostaną anulowane.

  Strzelec/strzelec w meczu - zakład ten umożliwia postawienie który z graczy w dowolnym momencie meczu zdobędzie gola. W przypadku postawienia zakładu na graczy, którzy nie wezmą udziału w grze, stawki zostaną zwrócone. Zakłady na zawodnika pozostaną ważne, niezależnie od tego jak długo będzie on znajdował się na boisku. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym


  (Gracz kontra gracz) Lepszy strzelec w meczu - zakład ten umożliwia postawienie na zawodnika, który w meczu zdobędzie więcej goli niż inny określony zawodnik. Gole samobójcze nie są uwzględniane. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym. Aby zakłady pozostały ważne, obaj zawodnicy muszą wziąć udział w meczu od momentu jego rozpoczęcia.

  (Gracz) Strzelec dwóch lub więcej goli - zakład ten umożliwia postawienie na zawodnika, który zdobędzie dwa lub więcej goli. Gole samobójcze nie są uwzględniane. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym. W przypadku postawienia na graczy, którzy nie biorą udziału w zakładzie, stawki zostaną zwrócone. Zakład na gracza pozostanie ważny niezależnie od tego jak długo będzie on przebywał na boisku.

  Zdobywca hat-tricka/(Gracz) Strzelec trzech lub więcej goli - zakład ten umożliwia postawienie na zawodnika, który zdobędzie trzy lub więcej goli. Gole samobójcze nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładu. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym. W przypadku postawienia na graczy, którzy nie biorą udziału w zakładzie, stawki zostaną zwrócone. Zakład na gracza pozostanie ważny niezależnie od tego jak długo będzie on przebywał na boisku.

  Następny strzelec gospodarzy/gości - zakład dostępny w meczu na żywo (live). Zakład ten umożliwia wytypowanie zawodnika, który zdobędzie następnego gola w meczu. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, wliczając przerwy i czas doliczony.
  Jeżeli kursy zostaną podane na gole samobójcze i następny gol w meczu będzie golem samobójczym, zakłady na zawodników, którzy strzelą następnego gola rozliczone zostaną jako przegrane. Jeżeli podane zostaną kursy na brak następnego gola (lub brak następnego strzelca), wtedy jeżeli nie padnie żaden gol, zakłady zostaną anulowane.

  Pierwszy strzelec i Wynik meczu - zakład ten umożliwia postawienie jednocześnie na to kto strzeli pierwszego gola i na wynik meczu. Postawione zakłady zostaną anulowane, jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w meczu lub jeżeli w momencie wejścia zawodnika na boisko, pierwszy gol został już zdobyty (oprócz gola samobójczego). Zakłady rozliczone zostaną na podstawie następnego strzelca, jeżeli pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, łącznie z czasami przerw i czasem doliczonym.

  Strzelec w meczu i Wynik meczu - zakład ten umożliwia postawienie jednocześnie na to kto strzeli gola i na wynik meczu. W przypadku postawienia zakładu na zgłoszonych graczy, którzy nie wezmą udziału w grze, stawki zostaną zwrócone. Tak długo jak gracz pozostaje na boisku, tak długo zakład pozostanie ważny. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, łącznie z czasami przerw i czasem doliczonym.

  Zawodnik strzeli i drużyna wygra mecz - zakład ten umożliwia wytypowanie gracza, który zdobędzie bramkę i drużyna wygra mecz. W przypadku postawienia zakładu na wymienionych graczy, którzy nie wezmą udziału w grze, stawki zostaną zwrócone. Tak długo jak tylko gracz będzie występował na boisku, niezależnie od czasu jego gry, zakład pozostanie ważny. Zakład ten odnosi się do 90 minut gry, włącznie z czasem dodanym za przerwy w grze i czasem doliczonym.

  Łączne minuty goli - zakład ten umożliwia postawienie na łączny czas goli zdobytych w czasie meczu.
  Gol samobójczy w dowolnym momencie - zakład ten umożliwia postawienie na gola zdobytego w regulaminowym czasie gry. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  Pierwszy gol jako gol samobójczy - zakład ten umożliwia postawienie na to czy pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  Gol po zmianie - zakład ten umożliwia postawienie na to czy gol w meczu zostanie zdobyty przez zawodnika ze zmiany. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwani i czasem doliczonym.

  Zakłady na gole:
  Gole samobójcze liczą się do ogółu goli w poniższych zakładach, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
  Dokładny wynik - zakład ten umożliwia postawienie na dokładny wynik meczu na jego zakończenie w regulaminowym czasie. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, łącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Dokładny wynik w dogrywce - zakład ten umożliwia postawienie na dokładny wynik na zakończenie dogrywki. Do rozliczenia zakładów wliczany jest czas regulaminowy.
  Dokładny wynik w dowolnym czasie - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy wynik będzie wyborem w dowolnym momencie meczu.
  Przykład: Manchester United - Arsenal: Wybór "1 - 2".
  Arsenal w pewnym momencie meczu prowadzi z 2 golami do 1. Zakład rozliczony zostanie na podstawie oficjalnego źródła wyniku.


  Dokładny wynik drugiej połowy - zakład ten umożliwia postawienie na dokładny wynik drugiej połowy. Do rozliczenia zakładu wlicza się także przerwy i czas doliczony.


  Dokładny wynik dogrywki - zakład ten umożliwia wytypowanie dokładnego wyniku jaki padnie w dogrywce. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się regulaminowego czasu gry.


  Dokładny wynik 1. połowy dogrywki - zakład ten umożliwia wytypowanie dokładnego wyniku w 1. połowie dogrywki. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się regulaminowego czasu gry.


  Dokładny wynik po połowie w dogrywce - zakład ten umożliwia wytypowanie dokładnego wyniku po zakończeniu połowy w dogrywce. Do rozliczenia zakładu wlicza się czas regulaminowy.


  Czas pierwszego gola - zakład ten umożliwia postawienie na przedział czasu, w którym zostanie zdobyty pierwszy gol. Jeżeli nie zostaną zdobyte żadne gole, wszystkie zakłady na wyznaczone przedziały czasowe zostaną uznane za przegrane.
  Jeżeli po strzeleniu pierwszego gola, mecz zostanie przerwany, zakłady pozostaną ważne.
  Jeżeli mecz zostanie przerwany przed zdobyciem pierwszego gola, wszystkie zakłady zaakceptowane dla zakończonych przedziałów czasowych zostaną uznane za przegrane, a inne przedziały czasowe zawarte w tym przedziale, zostaną anulowane.


  Czas pierwszego gola (15) - zakład ten umożliwia postawienie na to, że gol zostanie zdobyty w danym przedziale czasowym np. 0-15 minut. Każdy gol zdobyty w czasie doliczonym na zakończenie pierwszej połowy będzie liczony jak w 45 minutach, a w czasie doliczonym na zakończenie drugiej połowy, jak w 90 minutach.


  Pierwszy/Następny gol - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która zdobędzie pierwszego/następnego gola w meczu. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną gole samobójcze dla strony, której gol został przyznany. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.


  Pierwszy/Następny gol w dogrywce - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która zdobędzie pierwszego/następnego gola w dogrywce. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie on przyznany.


  Czas następnego gola gospodarzy/gości - zakład ten umożliwia wytypowanie w którym okresie gospodarze/goście zdobędą następnego gola. Jeżeli żaden gol nie zostanie zdobyty, wszystkie zakłady na podane przedziały czasowe zostaną uznane za przegrane.


  Łączne gole w pozostałej części meczu - zakład ten umożliwia wytypowanie ile goli zostanie zdobytych w pozostałej części meczu.


  Łączne gole w pozostałej części 1. połowy - zakład ten umożliwia wytypowanie ile goli zostanie zdobytych w pozostałej części pierwszej połowy.


  Bramki w obu połowach - zakład ten umożliwia postawienie na to, że drużyna gospodarzy lub gości zdobędzie co najmniej jednego gola w każdej połowie meczu. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.


  Obie drużyny zdobędą bramki/Połowa z obiema drużynami zdobywającym bramki - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy obie drużyny zdobędą jakiekolwiek gole w meczu/pierwszej połowie. Dostępne są dwie możliwości do wyboru:
  Tak: obie drużyny muszą zdobyć co najmniej 1 gola w meczu/pierwszej połowie
  Nie: jedna z drużyn lub obie, nie zdobędą goli w meczu/pierwszej połowie.
  Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry (45 minut dla zakładów na połowę), włącznie z przerwami i czasem doliczonym.


  Dokładnie dwa lub trzy gole - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy w meczu padną lub nie, 2 lub 3 gole. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.

  Łączne gole nieparzyste/parzyste - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy łączna liczba goli w meczu będzie nieparzysta lub parzysta. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Wynik 0:0
  (brak goli) w meczu zostanie rozliczony jako numer parzysty. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną gole samobójcze.
  Łączne gole poniżej/powyżej - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy w meczu będzie więcej czy mniej goli. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Łączne gole pierwszej połowy poniżej/powyżej - zakład ten umożliwia postawienie na to, że w pierwszej połowie będzie więcej lub mniej goli. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Łączne gole w dogrywce - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy w dogrywce padnie więcej lub mniej goli. Zakład ten odnosi się tylko do dogrywki. Rzuty karne nie będą liczone.
  Połowa z większą liczbą goli - zakład ten umożliwia postawienie na to w której połowie meczu zostanie zdobytych więcej goli. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Aby zakłady pozostały ważne, obie połowy muszą zostać zakończone.
  Gospodarze poniżej/powyżej/łączne gole - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy drużyna gospodarzy zdobędzie więcej lub mniej goli. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 45 lub 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie on przyznany.
  Goście poniżej/powyżej/łączne gole - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy goście zdobędą więcej lub mniej goli. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie on przyznany. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 45 lub 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  (Gospodarze lub goście) Zdobywca bramki - zakład ten umożliwia obstawienie czy drużyna gospodarzy lub gości zdobędzie bramkę. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie dopisany. Jeżeli mecz rozgrywany będzie na neutralnym obiekcie lub jeżeli nie zostanie ogłoszone, kto jest drużyną gości, drużyna umieszczona na Stronie jako druga, dla rozliczania zakładów uznana zostanie za gości.
  Połowa pierwszego gola - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy pierwszy gol zostanie zdobyty w pierwszej lub drugiej połowie.
  Gole w pierwszej połowie nieparzyste/parzyste - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy gole w pierwszej połowie będą nieparzyste lub parzyste. Aby zakłady pozostały ważne, pierwsza połowa musi zostać zakończona. Jeżeli pierwsza połowa zakończy się wynikiem 0:0, zakłady zostaną rozliczone tak jak dla wyniku parzystego.
  Gole w drugiej połowie nieparzyste/parzyste - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy gole w drugiej połowie będą nieparzyste lub parzyste. Aby zakłady pozostały ważne, druga połowa musi zostać zakończona. Jeżeli druga połowa zakończy się wynikiem 0:0, zakłady zostaną rozliczone tak jak dla wyniku parzystego.
  Gole gospodarzy/gości parzyste/nieparzyste - zakład ten umożliwia wytypowanie czy łączne gole drużyny gospodarzy/gości będą liczbą parzystą lub nieparzystą. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, wliczając przerwy w meczu u czas doliczony.
  Łączne gole po X minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie ile goli padnie w meczu po X minutach. Jeżeli mecz zostanie przerwany po X minutach, zakłady pozostaną ważne.
  Dokładny wynik połowy - zakład ten umożliwia postawienie na dokładny wynik w połowie meczu. Zakłady zostaną anulowane jeżeli mecz zostanie przerwany przed zakończeniem połowy.
  Ostatnia drużyna do zdobycia gola - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która w meczu zdobędzie ostatniego gola. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie przyznany. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Aby zakłady pozostały ważne, obie połowy muszą zostać zakończone.
  Wyścig do 2 (dwóch) goli - zakład ten umożliwia postawienie na pierwszą drużynę, która w meczu zdobędzie dwa gole. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Jeżeli mecz zostanie zakończony przed upływem 90 minut gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zakładów które zostały już rozliczone.
  Wyścig do 3 (trzech) goli - zakład ten umożliwia postawienie na pierwszą drużynę, która w meczu zdobędzie trzy gole. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Jeżeli mecz zostanie zakończony przed upływem 90 minut gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zakładów które zostały już rozliczone.
  Połowa z 1. golem gospodarzy - zakład ten umożliwia wytypowanie połowy, w której gospodarze zdobędą pierwszego gola. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną przerwy.
  Połowa z 1. golem gości - zakład ten umożliwia wytypowanie połowy, w której drużyna gospodarzy zdobędzie pierwszego gola. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną przerwy.
  Połowa gospodarzy z największą liczbą goli - zakład ten umożliwia wytypowanie połowy, w której gospodarze zdobędą najwięcej goli. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Połowa gości z największą liczbą goli - zakład ten umożliwia wytypowanie połowy, w której goście zdobędą najwięcej goli. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Łączne gole w meczu - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę goli w meczu. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Łączne gole w 1. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę goli w 1. połowie. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Łączne gole w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę goli w 2. połowie. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Pierwszy gol w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która w drugiej połowie zdobędzie pierwszego gola. Do rozliczenia zakładu wliczany zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie przyznany. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Czas ostatniego gola - zakład ten umożliwia postawienie na okres w meczu, w którym zostanie zdobyty ostatni gol. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Aby zakłady pozostały ważne, mecz musi zostać w pełni zakończony.
  Czas ostatniego gola (15 minut) - zakład ten umożliwia postawienie na okres 15 minut, w którym zostanie zdobyty ostatni gol. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Aby zakłady pozostały ważne, mecz musi zostać w pełni zakończony.
  Czas następnego gola w dogrywce - zakład ten umożliwia postawienie na okres w meczu, w którym zostanie zdobyty następny gol. Zakłady te odnoszą się do dogrywki, rzuty karne się nie liczą.
  Czas pierwszego gola gospodarzy - zakład ten umożliwia postawienie na przedział czasowy, w którym gospodarze zdobędą pierwszego gola.
  Czas pierwszego gola gości - zakład ten umożliwia postawienie na przedział czasowy, w którym goście zdobędą pierwszego gola.
  Gole drużyn - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy obie drużyny zdobędą bramki, jedna drużyna zdobędzie bramkę lub żadna z drużyn nie zdobędzie bramki. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Podwójna szansa i oba zespoły strzelą - zakład ten umożliwia wytypowanie czy oba zespoły zdobędą bramkę lub jeden zdobędzie/żaden z zespołów nie zdobędzie bramki, w połączeniu z dwoma lub trzema możliwymi wynikami. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, wliczając przerwy w meczu u czas doliczony.
  Podwójna szansa i powyżej/poniżej - zakład ten umożliwia wytypowanie czy oba zespoły zdobędą bramki lub jeden zdobędzie/żaden z zespołów nie zdobędzie bramki, w połączeniu z dwoma lub trzema możliwymi wynikami. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, wliczając przerwy w meczu u czas doliczony.
  Gole gospodarzy/gole gości - zakład ten umożliwia postawienie na łączne sumę goli określonej drużyny. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie przyznany. Zakłady te odnoszą się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Gole gospodarzy (zakłady na pierwszą i drugą połowę) - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę goli zdobytych przez gospodarzy w danej połowie. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie przyznany.
  Gole gości (zakłady na pierwszą i drugą połowę) - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę goli zdobytych przez gości w danej połowie. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie gol samobójczy dla drużyny, której zostanie przyznany.
  Okres pierwszego gola gospodarzy (powyżej/poniżej) - zakład ten umożliwia postawienie na okres, w którym gospodarze zdobędą pierwszego gola.
  Okres pierwszego gola gości (powyżej/poniżej) - zakład ten umożliwia postawienie na okres, w którym goście zdobędą pierwszego gola.
  Następna drużyna, która strzeli w pierwszej połowie - zakład ten umożliwia postawienie na to która z drużyn pierwsza zdobędzie bramkę w pierwszej połowie meczu.
  Gol w określonym czasie - zakład ten umożliwia postawienie na to, że gol zostanie zdobyty w określonym przedziale czasowym.
  Wyniki rozliczone zostaną na podstawie czasu podanego przez oficjalnego nadawcę lub alternatywnie przez oficjalną stronę danej konkurencji. Zdarzenia pozostaną ważne tylko w okresach ich trwania - nie rozstrzygania. W przypadku przerwania jakichkolwiek zdarzeń, zakłady na niezakończone okresy zostaną anulowane.
  Gole gospodarzy w określonym okresie - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy gospodarze zdobędą gola w określonym okresie.
  Wyniki zostaną rozliczone na podstawie czasu podanego przez oficjalnego nadawcę lub alternatywnie przez oficjalną stronę danej konkurencji. Zdarzenia pozostaną ważne tylko w okresach ich trwania - nie rozliczania. W przypadku przerwania jakichkolwiek zdarzeń, zakłady na niezakończone okresy zostaną anulowane.
  Gole gości w określonym okresie - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy goście zdobędą gola w określonym okresie.
  Wyniki zostaną rozliczone na podstawie czasu podanego przez oficjalnego nadawcę lub alternatywnie przez oficjalną stronę danej konkurencji. Zdarzenia pozostaną ważne tylko w okresach ich trwania - nie rozliczania. W przypadku przerwania jakichkolwiek zdarzeń, zakłady na niezakończone okresy zostaną anulowane.
  Metoda pierwszego/następnego gola - zakład ten umożliwia postawienie w jaki sposób będzie zdobyty pierwszy/następny gol. Dostępne są cztery możliwości do wyboru:
  głową: ostatnie dotknięcie gracza nastąpi głową
  rzut wolny: gol zostanie zdobyty bezpośrednio z rzutu wolnego, a jego wykonawca zostanie oficjalnie ogłoszony strzelcem
  rzut karny: gol zostanie zdobyty bezpośrednio z rzutu karnego, a jego wykonawca zostanie oficjalnie ogłoszony strzelcem
  strzał: włącznie z wszystkimi rodzajami goli, nieuwzględnionymi w poprzednich opcjach
  Jeżeli gol zostanie sklasyfikowany jako gol samobójczy lub żaden gol nie zostanie zdobyty, wszystkie zakłady zostaną anulowane.
  Do rozliczenia zakładu uwzględniony zostanie oficjalny wynik opublikowany na stronie turnieju. Chyba, że wyraźnie wskazano inaczej, zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.
  Metoda pierwszego/następnego gola (dogrywka) - zakład ten umożliwia postawienie na metodę za pomocą, której pierwszy/następny gol zostanie zdobyty w dogrywce. Dostępne są cztery możliwości do wyboru:
  głową: ostatnie dotknięcie gracza nastąpi głową
  rzut wolny: gol zostanie zdobyty bezpośrednio z rzutu wolnego, a jego wykonawca zostanie oficjalnie ogłoszony strzelcem
  rzut karny: gol zostanie zdobyty bezpośrednio z rzutu karnego, a jego wykonawca zostanie oficjalnie ogłoszony strzelcem
  strzał: włącznie z wszystkimi rodzajami goli, nieuwzględnionymi w poprzednich opcjach
  Jeżeli gol zostanie sklasyfikowany jako gol samobójczy lub żaden gol nie zostanie zdobyty, wszystkie zakłady zostaną anulowane.
  Do rozliczenia zakładu uwzględniony zostanie oficjalny wynik opublikowany na stronie turnieju. Z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.

  Zakłady na rzuty rożne
  Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone rzuty rożne przyznane, ale niewykonane. Ponownie wykonywane rzuty rożne zostaną wliczone do rozliczenia zakładu tylko jeden raz. Z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Jeżeli mecz będzie rozgrywany na neutralnym terenie lub jeżeli goście nie zostaną określeni, drużyna wyświetlona jako druga na Stronie, dla rozliczania zakładów zostanie uznana za gości.
  Łączne rzuty rożne - zakład ten umożliwia postawienie na przedział łącznych rzutów rożnych w meczu.
  Łączne rzuty rożne (nieparzyste/parzyste) - zakład ten umożliwia wytypowanie czy łącza liczba rzutów rożnych w meczu będzie nieparzysta lub parzysta. Jeżeli w meczu nie padną żadne rzuty rożne, zakłady zostaną rozliczone na podstawie parzystej liczby.
  Rzuty rożne w meczu - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która zdobędzie najwięcej rzutów rożnych.
  Rzuty rożne handicap - zakład ten umożliwia postawienie na wynik po uwzględnieniu handicapu. Początek jednego lub więcej rzutów rożnych (lub pół rzutów rożnych) zostanie przyznany dla jednej z drużyn. W celu wyłonienia wyniku "początek rzutu rożnego" zostanie dodany do rzeczywistej liczby rzutów rożnych przyznanych danej drużynie. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone rzuty rożne przyznane, ale niewykonane. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Ponownie wykonywane rzuty rożne zostaną wliczone do rozliczenia zakładu tylko jeden raz. Jeżeli mecz zostanie przerwany przed upływem 90 minut. wszystkie zakłady zostaną anulowane.
  Drużyna z większą liczbą rzutów rożnych w 1. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wykona więcej rzutów rożnych w pierwszej połowie meczu.
  Drużyna z większą liczbą rzutów rożnych w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wykona więcej rzutów rożnych w drugiej połowie meczu.
  Połowa z większą liczbą rzutów rożnych - postaw na połowę, w której padnie więcej rzutów rożnych. Przerwy są wliczone do zakładu i obie połowy muszą zostać zakończone.
  Pierwszy rzut rożny - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wykona pierwszy rzut rożny w meczu. Jeżeli w meczu nie padnie żaden rzut rożny, wszystkie zakłady zostaną anulowane.
  Przedostatni rzut rożny - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wykona przedostatni rzut rożny lub rzuty rożne nie padną. Do rozliczenia zakładów nie zostaną wliczone rzuty rożne przyznane, ale niewykonane. Zakłady postawione na rzuty rożne już wykonane zostaną anulowane.
  Ostatni rzut rożny - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która wykona ostatni rzut rożny w meczu.
  Rzuty rożne w 1. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych w 1. połowie meczu.
  Rzuty rożne w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych w 2. połowie meczu.
  Łączne rzuty rożne gospodarzy - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych gospodarzy.
  Łączne rzuty rożne gości - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych gości.
  Rzuty rożne gospodarzy w 1. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych gospodarzy w pierwszej połowie.
  Rzuty rożne gości w 1. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych gości w pierwszej połowie.
  Rzuty rożne gospodarzy w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych gospodarzy w drugiej połowie.
  Rzuty rożne gości w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych gości w drugiej połowie.
  Rzuty rożne podwójna szansa - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych lub kto wykona najwięcej rzutów rożnych. Zakład ten umożliwia postawienie dwóch z trzech dostępnych możliwości.
  Rzuty rożne w meczu (okresy 10 minut) - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych wykonanych w danym okresie.
  Rzuty rożne gospodarzy (okresy 10 minut) - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych wykonanych przez gospodarzy w danym okresie.
  Rzuty rożne gości (okresy 10 minut) - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę rzutów rożnych wykonanych przez gości w danym okresie.
  Wyścig do 3 (trzech) rzutów rożnych - zakład ten umożliwia wytypowanie drużyny, która jako pierwsza otrzyma trzy rzuty rożne. Zakład ten odnosi się do 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. W przypadku zakończenia spotkania przed upływem 90 minut gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której możliwe będzie rozliczenie postawionych zakładów na podstawie rozegranego czasu.
  Wyścig do 5 (pięciu) rzutów rożnych - zakład ten umożliwia wytypowanie drużyny, która jako pierwsza otrzyma pięć rzutów rożnych. Zakład ten odnosi się do 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. W przypadku zakończenia spotkania przed upływem 90 minut gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której możliwe będzie rozliczenie postawionych zakładów na podstawie rozegranego czasu.
  Wyścig do 7 (siedmiu) rzutów rożnych - zakład ten umożliwia wytypowanie drużyny, która jako pierwsza otrzyma siedem rzutów rożnych. Zakład ten odnosi się do 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. W przypadku zakończenia spotkania przed upływem 90 minut gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji w której możliwe będzie rozliczenie postawionych zakładów na podstawie rozegranego czasu.
  Wyścig do 9 (dziewięciu) rzutów rożnych - zakład ten umożliwia wytypowanie drużyny, która jako pierwsza otrzyma dziewięć rzutów rożnych. Zakład ten odnosi się do 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. W przypadku zakończenia spotkania przed upływem 90 minut gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji w które możliwe będzie rozliczenie postawionych zakładów na podstawie rozegranego czasu.


  Zakłady na kartki
  Z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Jeżeli zdarzenie zostanie przerwane przed upływem 90 minut, wszystkie zakłady zostaną anulowane z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zakładów. Których wynik jest już znany.
  Żółta kartka=1, Czerwona kartka=2

  Druga żółta kartka, która prowadzi do otrzymania czerwonej kartki nie jest wliczana. (Zółta + Żółta = Czerwona -> 1 + 2 = 3) Dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwona, rozliczone zostaną jako jedna zółta kartka + jedna czerwona.

  Jakiekolwiek kartki przyznane zawodnikowi po jego zmianie, graczowi nie biorącemu udziału w grze, przyznane ekipie trenerskiej lub po odgwizdaniu przez sędziego zakończenia regulaminowego czasu gry, nie zostaną wzięte pod uwagę przy rozliczaniu zakładów.

  Łączne kartki w meczu - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę kartek w meczu. Dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwona, rozliczone zostaną jako dwie kartki.
  Łączne czerwone kartki - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę czerwonych kartek w meczu.
  Łączne żółte kartki - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę żółtych kartek w meczu.
  Punkty za kartki - zakład ten umożliwia postawienie na przedział z dokładną liczbą punktów za kartki. Punkty za kartki to 10 punktów za żółtą kartkę i 25 za czerwoną kartkę. Gracz może otrzymać maksymalnie 35 punktów (25+10) niezależnie od tego czy otrzymał dwie żółte i w konsekwencji czerwoną.
  Punkty za kartki handicap - zakład ten umożliwia wytypowanie, która z drużyn otrzyma najwięcej punktów za kartki w meczu po doliczeniu handicapu.
  Czas 1. kartki/czas 1. kartki (15) - zakład ten umożliwia postawienie na okres, w którym zostanie przyznana pierwsza kartka.
  Pierwsza kartka - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która otrzyma pierwszą kartkę.
  Ostatnia kartka - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która otrzyma ostatnią kartkę.
  Kartki w 1. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę kartek w pierwszej połowie.
  Kartki w 2. połowie - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę kartek w drugiej połowie.
  Czerwone kartki - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy w meczu zostaną przyznane czerwone kartki.
  Kartki w określonym czasie - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy kartka zostanie przyznana w określonym przedziale czasowym. Zakład określa czy odnosi się do obu drużyn, czy tylko do drużyny gospodarzy/gości. Zakład zostanie uznany za przegrany, w przypadku, gdy mecz zostanie przerwany po określonym przedziale czasowym, w którym nie zostanie przyznana żadna kartka.
  Kartki gospodarzy (okresy 10 minut) - zakład ten umożliwia postawienie na to czy gospodarze w określonym czasie otrzymają kartkę.
  Kartki gości (okresy 10 minut) - zakład ten umożliwia postawienie na to czy goście w określonym czasie otrzymają kartkę.
  Łączne kartki gospodarzy/gości - zakład ten umożliwia postawienie na liczbę kartek przyznanych gospodarzom/gościom.
  Najwięcej punktów za kartki/Punkty za kartki - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która otrzyma najwięcej punktów za kartki.
  Łączne kartki nieparzyste/parzyste - zakład ten umożliwia postawienie na to, czy łączna liczba kartek w meczu będzie nieparzysta lub parzysta. Jeżeli w meczu nie zostaną przyznane żadne kartki (zero), zakłady zostaną rozliczone jako liczba parzysta.
  Następna kartka - zakład ten umożliwia postawienie na to która z drużyn otrzyma następną kartkę w meczu.

  Zakłady specjalne
  Wygrane wszystkich drużyn - zakład ten umożliwia postawienie na wygrane wybranych drużyn w określonych meczach w regulaminowym czasie. Do rozliczenia zakładów wliczone zostaną wszystkie wygrane wybranych drużyn. Zakłady zostaną anulowane jeżeli opóźnione lub przełożone mecze nie zostaną rozegrane w ciągu 36 godzin 48 godzin od planowanego rozpoczęcia.

  STATYSTYKI DRUŻYNOWE

  Strzały na bramkę / Faule / Spalone - Obowiązuje 90-minutowy regulaminowy czas gry z uwzględnieniem czasu doliczonego przez sędziego (bez dogrywki i rzutów karnych). Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych danych Opta, dostępnych na stronie internetowej https://optaplayerstats.statsperform.com. 

  W przypadku, gdy wyniki nie zostaną opublikowane na ww. stronie internetowej, zakłady zostaną rozliczone na podstawie danych z oficjalnej strony organizatora rozgrywek. W przypadku braku oficjalnych statystyk na ww. stronach internetowych, obowiązują statystyki opublikowane na stronie internetowej https://www.flashscore.pl.

  Posiadanie piłki - Obowiązuje 90-minutowy regulaminowy czas gry z uwzględnieniem czasu doliczonego przez sędziego oraz ewentualna dogrywka. W celu rozliczenia obowiązują statystyki opublikowane na oficjalnej stronie internetowej organizatora rozgrywek. W przypadku braku oficjalnych statystyk, obowiązują statystyki opublikowane na stronie internetowej https://www.flashscore.pl.

  Rzuty karne: tak/nie - zakład ten umożliwia postawienie na to czy w meczu zostanie przyznany rzut karny.


  Łączne rzuty karne - zakład ten umożliwia postawienie na łączną liczbę rzutów karnych przyznanych w meczu. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut, włącznie z przerwami i czasem doliczonym.

  STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

  Wszystkie zakłady statystyczne na zawodników (strzały celne, strzały zawodnika, podania, celne podania, asysty, faule, kartki, dośrodkowania.) są rozliczane na podstawie oficjalnych danych Opta, dostępnych na stronie internetowej  https://optaplayerstats.statsperform.com. W przypadku, gdy wyniki nie będą dostępne na ww. stronie internetowej, zakłady będą rozliczane na podstawie danych z oficjalnej strony organizatora rozgrywek.

  Aby zakład pozostał ważny, wskazany zawodnik musi wziąć udział w spotkaniu. Jeśli zawodnik nie zagra w meczu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Zawodnik zostaje uznany za uczestnika spotkania, jeśli wejdzie na boisko w dowolnym momencie 90-minutowego regulaminowego czasu gry z uwzględnieniem czasu doliczonego przez sędziego.  

  Strzały celne - Celny strzał oznacza każde uderzenie, które: 

  a. niezależnie od intencji kończy się trafieniem piłki do bramki lub w światło bramki.

  b. jest próbą zdobycia gola, która skończyłaby się trafieniem piłki do siatki, gdyby nie interwencja bramkarza lub ostatniego zawodnika na linii strzału (jeśli bramkarz nie ma szansy zapobiec stracie gola). 


  Bezpośrednie uderzenia w słupek lub poprzeczkę nie są uwzględniane jako celne strzały, chyba że piłka odbita od słupka lub poprzeczki od razu trafi do siatki, skutkując golem. 

  Uderzenia zablokowane przez zawodnika, który nie jest ostatnim na linii strzału, nie liczą się jako celne. 

  Strzały zawodnika - Strzał oznacza wyraźną próbę skierowania piłki do bramki przeciwnika, niezależnie od tego, czy jest to próba celna, niecelna czy zablokowana.

  Asysty zawodnika - Asysta to ostatnie dotknięcie piłki (podanie, strzał czy jakiekolwiek inne dotknięcie), po którym jej odbiorca zdobywa bramkę. W przypadku odbicia się piłki od zawodnika drużyny przeciwnej asysta będzie zaliczona tylko wtedy, jeśli bez rykoszetu piłka i tak prawdopodobnie dotarłaby do strzelca bramki. 

  Gole samobójcze, bezpośrednie rzuty wolne, gole zdobyte bezpośrednio z rzutu rożnego, z wyrzutu autowego i rzuty karne nie są uwzględniane w rozliczeniach zakładów na asysty. 

  Podania zawodnika  - Podanie oznacza celowe zagranie piłki przez jednego zawodnika do innego zawodnika. Uwzględniane są podania z gry, wznowienia od bramki, rzutu rożnego i rzutu wolnego. Nie liczą się dośrodkowania, wyrzuty bramkarza i wyrzuty z autu.

  Celne podania zawodnika  - Podanie celne oznacza celowe zagranie piłki przez jednego zawodnika do innego zawodnika, które dotrze do danego zawodnika. Podania, które nie dotrą do drugiego zawodnika nie są uznawane jako podanie celne.

  Faule zawodnika   - Faul definiowany jest jako każde przewinienie uznane przez sędziego jako faul. Wyjątkiem jest sygnalizacja pozycji spalonej zawodnika, która nie jest uznawana jako faul.

  Dośrodkowania zawodnika - Dośrodkowanie oznacza każde celowe zagranie piłki z bocznego sektora pola gry do zawodnika tej samej drużyny znajdującego się w strefie przed bramką.


  Zakłady specjalne na zawodników

  Zawodnik strzeli gola w pierwszej połowie – Zakład rozliczony zostanie jako wygrany, jeżeli zawodnik strzeli gola w pierwszej połowie. Jeżeli zawodnik wejdzie na boisko podczas trwania pierwszej połowy (wraz z doliczonym czasem) zakłady pozostaną ważne. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone gole samobójcze. Jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w pierwszej połowie zakłady zostaną anulowane.
  Zawodnik strzeli gola w drugiej połowie - Zakład rozliczony zostanie jako wygrany, jeżeli zawodnik strzeli gola w drugiej połowie. Jeżeli zawodnik wejdzie na boisko podczas trwania drugiej połowy (wraz z doliczonym czasem) zakłady pozostaną ważne. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone gole samobójcze. Jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w drugiej połowie zakłady zostaną anulowane.
  Zawodnik strzeli gola w obu połowach - Zakład rozliczony zostanie jako wygrany, jeżeli zawodnik strzeli gole w obu połowach. Zakład pozostanie ważny jeżeli zawodnik brał udział w jakimkolwiek wymiarze czasowym pierwszej oraz drugiej połowy (w przeciwnym razie zakłady zostaną anulowane). Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone gole samobójcze.
  Zawodnik strzeli gola bezpośrednio z rzutu wolnego - Zakład rozliczony zostanie jako wygrany jeżeli zawodnik strzeli gola z bezpośredniego rzutu wolnego. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną gole strzelone w regulaminowych 90 minutach gry (łącznie z doliczonym czasem). Jeżeli zawodnik weźmie udział w meczu w jakimkolwiek wymiarze czasowym zakłady pozostaną ważne. Jeżeli zawodnik nie zagra w meczu w regulaminowym czasie (łącznie z doliczonym czasem) zakłady zostaną anulowane.
  Zawodnik strzeli goła głową - Zakład rozliczony zostanie jako wygrany jeżeli zawodnik strzeli gola głową. Jeżeli zawodnik weźmie udział w meczu w jakimkolwiek wymiarze czasowym zakłady pozostaną ważne (łącznie z doliczonym czasem). Jeżeli zawodnik nie zagra w meczu w regulaminowym czasie (łącznie z doliczonym czasem) zakłady zostaną anulowane.
  Zawodnik strzeli gola z rzutu karnego - Zakład rozliczony zostanie jako wygrany jeżeli zawodnik strzeli gola z rzutu karnego. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną tylko zakłady postawione w regulaminowych 90 minutach (łącznie z doliczonym czasem). Jeżeli zawodnik weźmie udział w meczu w jakimkolwiek wymiarze czasowym zakłady pozostaną ważne (łącznie z doliczonym czasem). Jeżeli zawodnik nie zagra w meczu w regulaminowym czasie (łącznie z doliczonym czasem) zakłady zostaną anulowane. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone dobitki.
  Strzelec w meczu (zawodnik vs drużyna) – zakład ten umożliwia wytypowanie, kto zdobędzie więcej goli, wskazany zawodnik czy drużyna lub obstawienie remisu. Do rozliczenia zakładu nie będą wliczane gole samobójcze liczone dla zawodnika. Zakład ten odnosi się do regulaminowych 90 minut gry, włącznie z przerwami i czasem doliczonym. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli zawodnik zagra w meczu od jego początku.
  Wszyscy strzelą – zakład ten umożliwia postawienie na wszystkich graczy, którzy zdobędą co najmniej jednego gola w czasie regularnym. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone gole samobójcze i rzuty karne.
  Jeden z zawodników strzeli gola – zakład ten umożliwia postawienie na to, że jeden z zawodników strzeli bramkę. Do rozliczenia zakładów nie zostaną wliczone gole samobójcze i konkurs rzutów karnych. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli przynajmniej jeden zawodnik weźmie udział w grze. Jeżeli obaj zawodnicy nie wezmą udziału w grze zakłady zostaną anulowane.
  Zawodnik strzeli oraz obie drużyny strzelą – Zakład rozliczony zostanie jako wygrany w momencie kiedy zawodnik zdobędzie gola oraz oba zespoły zdobędą bramki.
  Zawodnik strzeli oraz przeciwnik nie strzeli – Zakład rozliczony zostanie jako wygrany w momencie kiedy zawodnik zdobędzie gola a przeciwny zespół nie zdobędzie bramki.
  Strzelec oraz powyżej 2.5 gola w meczu – Zakład rozliczony zostanie jako wygrany kiedy zawodnik zdobędzie gola oraz w meczu będą przynajmniej 3 bramki.
  Strzelec oraz poniżej 2.5 gola w meczu – Zakład rozliczony zostanie jako wygrany kiedy zawodnik zdobędzie gola oraz w meczu będą maksymalnie 2 bramki.
  Najlepsza obrona - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która straci najmniej goli (włącznie z dogrywką). Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone rzuty karne.
  Ostateczny zwycięzca - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę lub zawodnika, który wygra dane zawody/konkurencję.
  Zwycięzca bez faworyta - zakład ten umożliwia postawienie na dane wydarzenie bez wyboru faworyta na zwycięzcę. Dla rozliczania zakładów końcowa pozycja bez opcji "bez faworyta" nie zostanie uwzględniona. Zakład rozliczony zostanie jako wygrany, jeżeli wybrany zawodnik ukończy konkurencję na 1. miejscu, lub jeżeli wybrany zawodnik ukończy konkurencję na 2. miejscu, pokonany przez faworyta.
  Najlepszy strzelec ligi - zakład ten umożliwia postawienie na gracza, który w krajowej lidze zostanie wybrany najlepszym strzelcem. Zakłady te odnosić mogą się również do innych lig niż krajowa, jeżeli zostanie to wyraźnie zastrzeżone. Zakłady te odnoszą się do zawodników zarejestrowanych w krajowych ligach, w momencie rozpoczęcia rozgrywek. Do rozliczenia zakładów, zastosowanie znajdą zasady Dead Heat. Do rozliczenia zakładów nie zostaną wliczone gole samobójcze i rzuty karne.
  Klub z największą liczbą goli - zakład ten umożliwia postawienie na klub, którego gracze zdobędą najwięcej goli w turnieju. Zakłady rozliczone zostaną z uwzględnieniem klubów, których zawodnicy będą zarejestrowani od pierwszego dnia turnieju. Do rozliczenia zakładów zastosowanie znajdą zasady dead Heat. Do rozliczenia zakładów nie zostaną wliczone gole samobójcze i rzuty karne.
  Najlepszy strzelec - zakład ten umożliwia postawienie na gracza, który zdobędzie najwięcej goli w turnieju. Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną gole z dogrywki. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone rzuty karne i gole samobójcze. W przypadku gdy dwóch lub więcej graczy zdobędzie taką samą liczbę goli, zastosowanie znajdą zasady Dead Heat.
  Najlepszy strzelec drużyny - zakład ten umożliwia postawienie na gracza, który będzie najlepszym strzelcem drużyny. Zakłady te mogą odnosić się również do innych graczy, jeżeli zostanie to wyraźnie stwierdzone. Do rozliczenia zakładów nie zostaną wliczone gole samobójcze i gole z rzutów karnych. 

  Najlepsza drużyna Afryki - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która będzie najlepsza w turnieju w Afryce. Do rozliczenia zakładów znajdą zastosowanie zasady Dead Heat.
  Najlepsza drużyna Europy - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która będzie najlepsza w turnieju w Europie. Do rozliczenia zakładów znajdują zastosowanie zasady Dead Heat.
  Najlepsza drużyna Ameryki Południowej - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która będzie najlepsza w turnieju w Ameryce Południowej. Do rozliczenia zakładów znajdują zastosowanie zasady Dead Heat.
  Najlepsza drużyna Azji/Oceanii - zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która będzie najlepsza w turnieju w Azji/Oceanii. Do rozliczenia zakładów znajdują zastosowanie zasady Dead Hat.
  Kontynent zwycięzcy - zakład ten umożliwia wytypowanie j kontynent, z którego będzie pochodził zwycięzca.
  Pierwszy zwycięzca - zakład ten umożliwia postawienie czy zwycięzca wygra turniej po raz pierwszy w historii. Do rozliczenia zakładów nie są uwzględniane zmiany nazwy sponsora.
  Podwójna prognoza - zakład ten umożliwia wytypowanie, kto zajmie pierwsze i drugie miejsce w kolejności/bez kolejności.
  Prosta prognoza - zakład ten umożliwia wytypowanie, kto zajmie pierwsze i drugie miejsce w kolejności.
  Finaliści - zakład ten umożliwia wytypowanie uczestników finału danych rozgrywek.
  Drugie miejsce - zakład ten umożliwia wytypowanie uczestnika, który zajmie drugie miejsce.
  Etap eliminacji - zakład ten umożliwia wytypowanie, na jakim etapie konkurencji, uczestnik zostanie wyeliminowany.
  Finałowy ranking grupy - zakład ten umożliwia wytypowanie miejsca w rankingu danego uczestnika po zakończeniu wszystkich zdarzeń.
  Awans/Spadek/Kwalifikacje - zakład ten umożliwia wytypowanie jak wybrany uczestnik wypadnie po zakończeniu wszystkich zdarzeń. Do rozliczenia zakładów zastosowanie znajdą zasady na całkowitego zwycięzcę.
  Zdobyte trofea - zakład ten umożliwia wytypowanie z jakimi trofeami drużyna wygra sezon. Do rozliczenia zakładów nie będą wliczane turnieje towarzyskie, Superpuchary (np. Superpuchar Francji) i Klubowy Puchar Świata FIFA.


  Zakłady specjalne (zakłady na konkurencje):
  Zakłady na wszystkie mecze w określonej konkurencji i przedziale czasowym. Na przykład konkurencja "Angielska Premier League (07.09. - 09.09)" zawiera wszystkie mecze Premier League rozgrywane od 07.09 do 09.09 włącznie.
  Jeżeli mecz zostanie przełożony i zostanie rozegrany w ciągu wyżej określonych dat lub w ciągu 36 godzin 48 godzin od oryginalnego czasu rozpoczęcia, zakłady pozostaną ważne. W przeciwnym razie zakłady zostaną rozliczone według reguły: dla zakładów z określonym dwudrożnym wynikiem, w meczu zostaną uznane dwa gole. W zakładach na łączną liczbę goli gospodarzy lub gości, określona drużyna otrzyma 1 gola. W zakładach na łączną liczbę goli z więcej niż dwoma wynikami, w meczu zostanie przyznane 2,5 gola. Jeżeli dwa lub więcej meczów zostanie przełożonych, wszystkie zakłady zostaną anulowane.
  Łączne gole w meczu dnia - zakład ten umożliwia wytypowanie która drużyna zdobędzie więcej goli (gospodarze lub goście). Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Liczba łącznych goli - zakład ten umożliwia mając podaną liczbę, wytypowanie mniej czy więcej goli zostanie zdobytych. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Łączne gole - zakład ten umożliwia wytypowanie liczbę zdobytych goli. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Łączne gole gospodarzy - zakład ten umożliwia wytypowanie liczby goli zdobytych przez gospodarzy w meczach w określonym okresie. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Łączne gole gości - zakład ten umożliwia wytypowanie liczby goli zdobytych przez gości w meczach w określonym okresie. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Dokładna liczba goli - zakład ten umożliwia wytypowanie liczby goli, która zostanie zdobyta w meczu. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Pierwsza drużyna, która strzeli - zakład ten umożliwia wytypowanie drużyny, która zdobędzie pierwszego gola w odniesieniu do czasu rozpoczęcia każdej z drużyn. Wynik (określony na podstawie minut i sekund) zostanie określony na podstawie czasu ogłoszonego przez oficjalnego organizatora lub alternatywnie przez oficjalną stronę wydarzenia, dyscypliny. W przypadku, gdy gole zostaną zdobyte w tym samym czasie, zastosowanie znajdą zasady Dead Heat. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Gole w pierwszych 5 minutach - zakład ten umożliwia wytypowanie czy w okresie od 00:00 do 04:59 zostanie zdobyty gol (w odniesieniu do czasu rozpoczęcia przez każdą z drużyn).
  Drużyna, która zdobędzie najwięcej goli - zakład ten umożliwia wytypowanie, która drużyna zdobędzie najwięcej goli. W przypadku remisu, wyższą pozycję zajmie drużyna, która wcześniej zdobędzie gole. Wynik zostanie określony na podstawie czasu (w minutach i sekundach), który zostanie ogłoszony przez oficjalne źródło lub oficjalną stronę dyscypliny. W przypadku remisu zdobytych goli i czasu pierwszego gola, zastosowanie znajdą zasady Dead Heat. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.
  Gra z najwyższą liczbą goli - zakład ten umożliwia wytypowanie, w której grze zostanie zdobytych najwięcej goli. W przypadku remisu, zwycięska okaże się gra z wcześniej zdobytym golem. Wynik zostanie określony na podstawie czasu (w minutach i sekundach), który zostanie ogłoszony przez oficjalne źródło lub oficjalną stronę dyscypliny. W przypadku remisu zdobytych goli i czasu pierwszego gola, zastosowanie znajdą zasady Dead Heat. Do rozliczenia zakładów wliczony zostanie tylko czas regulaminowy.

  Zakłady specjalne (zakłady na menedżera):
  Następny manager klubu piłkarskiego - z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, rozliczenie zakładu nastąpi na podstawie oficjalnego komunikatu klubu, oficjalnej strony klubu. Komunikat musi zawierać informację, że dana osoba została powołana na stanowisko managera pierwszej drużyny na jeden rok lub dłużej, nawet jeżeli opuści klub w ciągu roku. Jeżeli oficjalny komunikat nie zostanie wydany, osoba odpowiedzialna za prowadzenie drużyny przez okres 1 roku dla celów rozliczania zakładów, będzie uznana za managera pierwszej drużyny. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone stawki na inne opcje.. Wszystkie zakłady dokonane po oficjalnym oświadczeniu zostaną anulowane.
  Zwolnienie managera - zakład ten umożliwia postawienie na następnego managera, który straci swoją pozycję. Z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, rozliczenie zakładu nastąpi na podstawie oficjalnego komunikatu klubu, oficjalnej strony klubu, która będzie zawierać informację, że manager został zwolniony z pełnienia swojej funkcji. Jeżeli żaden manager nie zostanie zwolniony ze swojej funkcji przez zakończeniem ostatniego, zaplanowanego meczu ligowego (włącznie z meczami play off) i opcja "Zwolnienia managera" nie zostanie zastosowana, wtedy takie zakłady zostaną anulowane. Jeżeli opcja "Zwolnienie managera" zostanie wprowadzona zakłady zostaną rozliczone na podstawie zwycięzcy opcji.

  Zakłady turniejowe:
  Zakłady na wyniki w turnieju, na przykład mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy itd., w tym obejmują zakłady na łączne gole, czerwone kartki, najlepszego strzelca itd.
  Do rozliczenia zakładu wliczone zostaną gole samobójcze i zdarzenia w doliczonym czasie. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone gole zdobyte w rzutach karnych.
  Drużyna, która najdalej dojdzie w head to head. Zakład ten umożliwia wytypowanie drużyny, która w turnieju zajdzie najdalej. Jeżeli drużyny zostaną wyeliminowane na tym samym etapie, zakłady zostaną anulowane.
  Drużyna, która zdobędzie najwięcej goli w head to head. Zakład ten umożliwia postawienie na drużynę, która w turnieju zdobędzie najwięcej goli. Jeżeli dwie drużyny zdobędą po tyle samo goli i zakład na remis nie będzie oferowany, zakłady zostaną anulowane

 • Zakłady H2H na daną kolejkę Fantasy Premier League zostaną rozliczone jako zwrot jeżeli zawodnik nie wyjdzie w podstawowym składzie bądź obaj wymienieni zawodnicy zdobędą taką samą liczbę punktów. W przypadku zawodników biorących udział w podwójnych kolejkach zakłady pozostają ważne jeśli w choć jednym z nich zawodnik zagra od 1. minuty.

  Zakłady są rozliczane na podstawie premierleague.com.

  Regulamin punktowania Fantasy Premier League

  Zawodnik rozegra do 60 minut – 1 pkt.
  Zawodnik rozegra powyżej 60 minut (bez doliczonego czasu gry) – 2 pkt.
  Gol zdobyty przez bramkarza lub obrońcę – 6 pkt.
  Gol zdobyty przez pomocnika – 5 pkt.
  Gol zdobyty przez napastnika – 4 pkt.
  Asysta (niezależnie od pozycji na boisku) – 3 pkt.
  Czyste konto bramkarza lub obrońcy – 4 pkt.
  Czyste konto – pomocnik – 1 pkt.
  Każde 3 strzały obronione przez bramkarza – 1 pkt.
  Każdy obroniony rzut karny – 5 pkt.
  Każdy spudłowany rzut karny – (-2 pkt. )
  Punkty bonusowe za tytuł najlepszego zawodnika meczu – 1-3 pkt. (na podstawie premierleague.com)
  Każde 2 bramki stracone przez obrońcę lub bramkarza – (-1 pkt.)
  Żółta kartka – (-1 pkt.)
  Czerwona kartka lub dwie żółte – (-3 pkt.)
  Gol samobójczy – (-2 pkt.)

 • ​Zasady ogólne:
  W przypadku zastąpienia danego zawodnika, wszystkie zakłady na walkę zostaną unieważnione.

  W przypadku zmiany wyraźnie wyszczególnionej formuły walki (np. z K1 na MMA) zakłady zostaną unieważnione. Zmiana limitu wagowego, rozmiaru rękawic czy miejsca walki nie wpływa na rozliczenie.

  W przypadku remisu, zakłady na zwycięzcę walki oraz zwycięstwo zawodnika przez decyzję zostaną anulowane. Reszta zakładów pozostaje ważna, jeżeli ich wynik został określony w trakcie walki.

  Zakłady na walki zakończone jako „no-contest” i remis techniczny zostaną rozliczone jako nieważne z wyjątkiem zakładów, których wynik został określony w trakcie walki.

  Gong oznacza koniec rundy. W przypadku gdy jeden z zawodników nie wyjdzie do następnej rundy, jego przeciwnik zostanie uznany za zwycięzcę, a walka zakończona w poprzedniej zakończonej rundzie. Przykład: Zawodnik nie wychodzi do 2. rundy. Jego przeciwnik zostaje uznany za zwycięzcę. Zwycięstwo przed czasem w 1. rundzie.

  Zakłady rozliczone zostaną na podstawie werdyktu w ringu/klatce. Późniejsza zmiana wyniku nie będzie miała wpływu na rozliczenie zakładów.

  Jeśli werdykt punktowy zapadnie przed ukończeniem pełnej liczby zaplanowanych rund, zakłady zostaną rozliczone na podstawie rundy, w której pojedynek został przerwany.
  Jeżeli liczba rund zostanie zmieniona, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Jeżeli miejsce odbywania się walki zostanie zmienione, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Formy Zakładów

  Zwycięzca walki - odnosi się do oficjalnego werdyktu sędziów po zakończeniu wszystkich rund walki, lub w czasie walki, jeśli dojdzie do KO (Knockout), TKO (Techniczny Knockout), dyskwalifikacji (DSQ) lub poddania (Submission) zawodnika. Do rozliczenia zakładu wliczony zostanie remis.

  Metoda Zwycięstwa - “Wygrana przed czasem” oznacza nokaut (KO), techniczny nokaut (TKO), dyskwalifikacja (DQ) lub poddanie (submission). “Wygrana na punkty” oznacza zwycięstwo decyzją sędziów po zakończeniu wszystkich rund walki (jednogłośna decyzja, niejednogłośna decyzja, decyzja większością głosów).

  Zakończenie walki w określonej rundzie - umożliwia zawarcie zakładu na zakończenie walki w określonej rundzie. Jeżeli zawodnik pomiędzy rundami zostanie uznany za niezdolnego do walki, walka zostanie rozstrzygnięta na podstawie ostatniej zakończonej rundy.

  Liczba rund - należy wytypować czy suma rund w walce będzie poniżej, czy powyżej podanej w nazwie zakładu wartości: Poniżej - oznacza, że walka będzie trwała krócej od wartości podanej w zakładzie, Powyżej - oznacza, że walka będzie trwała dłużej od wartości podanej w zakładzie. Aby np. zakład +1,5 rundy był wygrany walka musi potrwać całą pierwszą i ponad połowę drugiej rundy.

  Przykład (rundy 5-cio minutowe):
  +1.5 - 2:31 drugiej rundy, +2.5 2:31 trzeciej rundy

  Przykład (rundy 3 minutowe):
  +1.5 - 1:31 drugiej rundy, +2.5 1:31 trzeciej rundy


  Zawodnik będzie liczony - należy wytypować, czy jeden z wymienionych zawodników będzie liczony.

  Obaj zawodnicy będą liczeni - należy wytypować, czy podczas walki obaj zawodnicy będą liczeni przez sędziego.

  Walka w pełnym dystansie - należy wytypować, czy walka odbędzie się na pełnym dystansie rund.

  Więcej obaleń – należy wytypować który zawodnik będzię miał więcej obaleń w czasie walki. W przypadku takiej samej ilości obaleń zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca turnieju – należy wytypować zawodnika, który wygra turniej. W przypadku przystąpienia do turnieju zawodnika spoza listy wszystkie zakłady pozostają ważne. Zakłady na zawodnika, który nie wystąpił w turnieju zostaną anulowane.

  Wygra przed czasem (Decyzja = Zwrot) – należy wytypować zwycięzce walki przed czasem. W przypadku wygranej przez decyzję sędziów (któregokolwiek z zawodników), zakłady zostaną anulowane.

  Wygra przez decyzję (Przed czasem = Zwrot) – należy wytypować zwycięzce walki przez decyzję. W przypadku wygranej przed czasem (któregokolwiek z zawodników), zakłady zostaną anulowane.


  BOKS:

  W przypadku przekroczenia przez zawodnika dopuszczalnej wagi (status walki zostanie zmieniony z walki tytułowej na walkę zwykłą) wszystkie zakłady na walkę zostaną unieważnione.

 • Zasady ogólne
  Zakłady na tenisa zostaną zwolnione z 48 godzinnej reguły w przypadku anulowanych, przełożonych lub zawieszonych meczy - wszystkie zakłady pozostaną ważne i zostaną rozliczone w oparciu o oficjalny wynik i zgodnie z wskazanymi zasadami zakładów. Żadne zakłady nie zostaną unieważnione z powodu opóźnienia w grze, zmiany harmonogramów i / lub opóźnień pogodowych. Zakłady pozostaną ważne również w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  a. zmiany miejsca

  b. zmiany nawierzchni

  c. zmiany z zawodów wewnątrz na zawody na zewnątrz (lub odwrotnie)

  d. zmiany liczby rozgrywanych setów na przykład, jeżeli mecz zmienia się z wygranych do 3 setów (tzw. Najlepszy z 5 ang. Best of 5) do wygranych 2 setów (tzw. najlepszy z 3 ang. Best of 3) przed rozpoczęciem meczu, tylko zakłady na wynik meczu pozostaną ważne, a wszystkie pozostałe mecze/sety/gemy/punkty/wybrane wydarzenia zostaną anulowane.  Dla celów rozliczania zakładów tie-break zostanie rozliczony jako 1 gem, a super tie-breaki lub mistrzowskie tie-breaki zostaną rozliczone jak 1 set. Zakłady postawione w wyniku błędu na jakiekolwiek obecne lub następne wydarzenie, zostaną anulowane z części meczu super tie-breaka i mistrzowskiego tie-breaka.

  Jeżeli określony punkt/gem/set/tie-break nie zostanie zdobyty, zakłady zostaną anulowane.

  Naruszenie przepisów - dla rozliczania zakładów, pierwszy punkt karny za naruszenie przepisów przyznany dla gracza zostanie uznany za zwykły punkt, a wszelkie zakłady postawione na tej podstawie zostaną rozliczone. Każdy kolejny punkt karny przyznany graczowi będzie skutkował anulowaniem wszystkich zależnych wydarzeń, włącznie z gemem/setem/meczem.

  Wydarzenia określone bezwarunkowo – jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej wszystkie wydarzenia zostaną rozliczone po bezwarunkowym ich określeniu np.: te wydarzenia, dla których wynik jest znany i nie może ulec zmianie niezależnie od tego co wydarzy się w pozostałej części meczu. 

  Przykład: Federer gra z Murrayem i w 1. secie meczu jest 4:3. W tym momencie Murray kończy grę z powodu kontuzji. W takim przypadku poniższe przykłady zostaną rozliczone w następujący sposób:
  powyżej/poniżej 6,5 gema w 1. secie - powyżej 6,5 zakład zostanie rozliczny jako wygrany, poniżej 6,5 zakład rozliczony zostanie jako przegrany
  powyżej /poniżej 7,5 gema w 1. secie -– zakład zostanie anulowany
  wyścig do 4 gemów - Federer uznany zostanie za zwycięzcę, Murray uznany zostanie za przegranego.
  wyścig do 5 gemów -– zakład zostanie anulowany
  Gemy 1. seta handicap - Murray +3,5 gemów zakład zostanie rozliczony jako wygrany, Federer -3,5 gemów zakład rozliczony zostanie jako przegrany


  As w 1. secie - jak tylko as zostanie zarejestrowany, TAK zostanie rozliczony jako zakład wygrany, NIE zostanie rozliczony jako zakład przegrany.
  Treść i informacje w odniesieniu do czasów rozpoczęcia meczów tenisowych na Stronie powinny być używane tylko jako wskazówka. Betclic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w stosunku do treści lub czasów rozpoczęcia meczów wyświetlonych na Stronie i obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzanie odpowiednich informacji przed postawieniem zakładu.
  Niewłaściwy serwujący na Stronie - jeżeli na Stronie zostanie wyświetlony niewłaściwy serwujący, wszelkie zakłady na obecny lub następny punkt/gem zostaną anulowane.


  Zakłady całkowite - Zakłady te zostaną rozliczone w myśl zasady "Non-runner, no bet (NRNB)". Gracz zostanie uznany za biorącego udział w wydarzeniu, jeżeli odda chociażby jedno uderzenie (oprócz rozgrzewki). Zakłady mogą podlegać zasadzie rule 4. Dla celów rozliczania zakładów zespół lub gracz awansujący do kolejnej rundy (lub ogłoszony ostatecznym zwycięzcą) zostanie oznaczony zwycięzcą. Zasady Dead-Heat mogą odnosić się do sytuacji gdzie występuje więcej niż jeden zwycięzca.

  Określ finalistów - Zakład ten umożliwia postawienie na to którzy dwaj zawodnicy zagrają w finale.

  Head to head w turnieju - Aby zakład został rozliczony obaj zawodnicy muszą zagrać przynajmniej jedno uderzenie w turnieju i rozpocząć tę samą liczbę meczów. Gdy zawodnik lub drużyna zagra konkurencyjne uderzenie, zostanie uznany za tego, który rozpoczął turniej. W przypadku remisu, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że "tie" lub "draw" nagroda była oferowana.


  Zakłady meczowe
  Aby poniższe zakłady zostały rozliczone, mecze i sety muszą zostać całkowicie zakończone, chyba że zwycięski wybór zostanie bezwarunkowo określony:
  - zwycięzca meczu - mecz musi zostać zakończony,
  - handicap seta
  - handicap gema
  - zakłady na set
  - łączne sety
  - łączne gemy parzyste/nieparzyste
  - łączne gemy powyżej/poniżej
  - łaczne gemy gracza
  - przegrany 1. set i wygrany mecz
  - pierwszy as
  - wygrana w setach
  - wygrana w secie/brak wygranej w secie
  - łączne tie-breaki w meczu
  - 1. przełamanie serwu
  - tie-break w meczu
  - Najwięcej asów/podwójnych błędów
  - Mecz musi zostać ukończony w całości.

  Zakłady na sety
  Aby poniższe zakłady zostały rozliczone, sety muszą zostać całkowicie zakończone, chyba że zwycięski wybór zostanie bezwarunkowo określony:
  - zwycięzca seta
  - dokładny wynik w secie
  - set do tie-breaka
  - łączne gemy w secie powyżej/poniżej
  - łączne gemy w secie parzyste/nieparzyste
  - set (x) gem pierwszego przełamania
  - set (x) łączne przełamania
  - set (x) wyścig do (y) gemów/set (x) zdobyty po (y) gemach
  - Set (x) łączne gemy gracza

  Zakłady na gemy
  Aby poniższe zakłady zostały rozliczone, gemy muszą zostać całkowicie zakończone, chyba że zwycięski wybór zostanie bezwarunkowo określony:
  - zwycięzca gema
  - dokładny wynik gema
  - punkty gema handicap
  - łączne punkty gema
  - równowaga w gemie
  - podwójny błąd w gemie
  - as w gemie
  Gra łączona (liczba równowag/wygranych w obu gemach/łącznych punktów)
  Wybierz zwycięski wybór z listy dostępnych. Określone gry muszą być ukończone, chyba że nagradzany wybór jest już bezwarunkowo określony.

  Wygrana gema po równowadze - Wybierz gracza 1. lub 2. lub żadnego z nich, którzy wygrają gema po równowadze. Gem musi zostać zakończony.


  Zakłady na punkty
  Zdobywca następnego punktu - Wygrane zakłady muszą przewidzieć zwycięzcę nominowanego punktu. Jeśli określony punkt nie zostanie zdobyty, zakłady zostaną uznane za nieważne. W odniesieniu do punktów rozliczonych przed sprawdzeniem i porażką Betclic ma prawo, dokonać zmiany rozliczenia i w razie potrzeby pozostawić ujemne salda na kontach graczy.

  Zakłady na tie-break - Aby poniższe zakłady zostały rozliczone, tie-breaki muszą zostać całkowicie zakończone, chyba że zwycięski wybór zostanie bezwarunkowo określony:
  - wynik tie-breaka po (x) punktach
  - łączne punkty tie-breaka
  - dokładny wynik tie-breaka/zwycięzca tie-breaka

  Zakłady specjalne

  Zakłady na mecz sezonu - Przeciwnik lub drużyna muszą wziąć udział w co najmniej jednym wydarzeniu danego sezonu.

  Wygrane wszystkich określonych graczy/drużyn - Zakład na "Zwiększone zakłady wielokrotne": wszyscy gracze muszą wygrać (z określonym wynikiem, jeśli został podany). Mecze w zakładzie wielokrotnym muszą zostać zakończone.
   
  Więcej obaleń – należy wytypować który zawodnik będzię miał więcej obaleń w czasie walki. W przypadku remisu/takiej samej ilości obaleń zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca turnieju – należy wytypować zawodnika który wygra turniej. W przypadku przystąpienia do turnieju zawodnika spoza listy - wszystkie zaklady pozostają ważne. Zaklady na zawodnika który nie wystąpił w turnieju zostaną anulowane.


 • Zakłady na zwycięzcę - wszystkie możliwe do postawienia zakłady obejmują fazę play-off, jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej. Zakłady na dywizje zostaną rozliczone na zakończenie sezonu regularnego. Aby zakłady zostały uznane za ważne, sezon musi być zakończony w pełni. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane.

  Wszystkie mecze muszą odbyć się w pełnym wymiarze czasowym, w przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane. Jeżeli mecz zostanie przełożony na inny dzień, wszystkie zakłady pozostaną ważne pod warunkiem, że mecz zostanie wznowiony w tym samym tygodniu kalendarzowym rozgrywek NFL np.: przed pierwszym meczem następnego tygodnia.
  Wszystkie zakłady obejmują czas doliczony, jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej.

  Wynik meczu z handicapem - Zakład ten umożliwia wytypowanie zwycięzcy meczu po wliczeniu handicapu.

  Połowa / Cały. Zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku 1. połowy i całego meczu. Do rozliczenia zakładu nie zostanie wliczona dogrywka.

  Wynik 2. połowy. Do rozliczenia zakładu wliczona zostanie dogrywka z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej.

  Wyścig do 10. Zakład ten umożliwia wytypowanie zespołu, który pierwszy zdobędzie 10 punktów. Jeśli żadna z drużyn nie osiągnie 10 punktów, zakłady zostaną anulowane.

  Kwarta (Zwycięzca, Zwycięzca z handicapem, Suma punktów, Wyścig do 10). Zakład ten umożliwia wytypowanie wyniku tylko danej kwarty, nie wyniku kumulowanego. W przypadku remisu zakłady zostaną anulowane. Jeśli żaden zespół nie zdobędzie 10 punktów, zakłady zostaną anulowane.

  4. kwarta (Zwycięzca, Zwycięzca z handicapem, Suma punktów, Wyścig do 10). Zakład zostanie rozliczony na podstawie tylko 4. kwarty. Do rozliczenia zakładu nie zostanie wliczona dogrywka.

  Zdobywca pierwszego przyłożenia. Zakład ten umożliwia wytypowanie gracza, który zdobędzie pierwsze przyłożenie w meczu. Liczą się tylko zawodnicy z aktywnego składu (active roster). Zakłady na zawodników, którzy nie znajdą się w składzie, zostaną anulowane.
  MVP. Zakład ten umożliwia wytypowanie gracza, który otrzyma nagrodę Most Valuable Player. Zakład zostanie rozliczany na podstawie NFL.com

  Zakłady na graczy. Zakład ten umożliwia wytypowanie zawodnika, który będzie prowadził w odpowiednim rankingu. Zakłady te nie obejmują statystyk play-off.


  Zakłady na graczy w poszczególnych meczach. Gracz musi zagrać w meczu, aby zakład pozostał ważny. Jeśli zawodnicy zdobyli tę samą ilość punktów, zakłady zostaną anulowane.

 • Rezultaty stają się oficjalnymi w momencie dekoracji na podium. Jakiekolwiek późniejsze zmiany nie mają wpływu na zmianę rozliczenia zakładów.

  W wypadku braku ceremonii wręczenia medalów, zostaną uznane oficjalne wyniki z dnia zakończenia zawodów.

  Zakłady pozostaną ważne, nawet jeśli zostały przełożone na dłużej niż 48 godzin, chyba, że zdarzenie zostało całkowicie odwołane.

  Medale zdobyte w wydarzeniach drużynowych zostaną policzone jak 1 medal.

  Ostateczny zwycięzca. Wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zakłady head-to-head na dwóch zawodników – Dwóch zawodników musi wystartować aby zakłady pozostały ważne. Jeżeli jeden z zawodników z jakiegokolwiek powodu wycofa się jego rywal zostanie uznany zwycięzcą. Jeżeli żaden z wymienionych zawodników nie weźmie udziału, zakłady zostaną anulowane. W celu określenia zwycięzcy zostaną uwzględnione oficjalne rezultaty.

 • Jeśli dojdzie do zmiany miejsca rozgrywania spotkania, ale drużyna, która była gospodarzem pozostaje nim nadal i nowe miejsce nie znajduje się na terenie przeciwnika, zakłady postawione na to spotkanie pozostaną ważne.

  Czas trwania meczu musi wynosić pełne 80 minut.

  Zakłady rozliczone zostaną zgodnie z oficjalnymi wynikami AFL.

  Zwycięzca meczu. Każdy mecz zakończony remisem zostanie anulowany, a stawki zwrócone na konta graczy, chyba że w losowaniu zostanie przyznana nagroda.

  Wynik meczu. Zakłady zostaną rozliczone na koniec regulaminowego czasu gry, wliczając remis.

  Zwycięzca Grand Final. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyników Grand Final, wliczając play-offy.

  Parzyste / Nieparzyste. Zakłady na sumę punktów w danym okresie. Dla potrzeb zakładów „0” (zero) zostanie uznane za liczbę parzystą.

  Wynik kwarty. Wynik tylko danej kwarty. Gospodarze, goście lub remis. Do rozliczenia 4. kwarty nie zostanie wliczony czas doliczony.

 • Wszystkie zasady mają zastosowanie również do Zakładów "przedmeczowych" i "na żywo".

  W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczów, zakłady pozostaną ważne.

  Zwycięzca meczu. Mecz zostanie uznany rozpoczęty po zdobyciu pierwszego punktu. W przypadku nie rozpoczęcia meczu wszystkie zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca seta. Cały set musi zostać rozegrany, aby zakład pozostał ważny.

  Handicap setowy – Cały set musi zostać rozegrany aby zakład pozostał ważny

  Liczba setów – Cały mecz musi zostać rozegrany aby zakład pozostał ważny

  Liczba punktów
  – Cały mecz musi zostać rozegrany aby zakład pozostał ważny

  Wyścigi punktów – W razie niedokończenia spotkania, wszystkie zakłady zostaną anulowane. W razie osiągnięcia założonej w zakładzie liczby punktów przez jednego z graczy, zakłady zostaną rozliczone, mimo niedokończenia spotkania.

  Dokładny wynik – Cały mecz musi zostać rozegrany aby zakład pozostał ważny.

  Ostateczny zwycięzca. Wszystkie zakłady pozostaną ważne oprócz zakładów postawionych na uczestników, nie biorących udziału w pierwszej rundzie rozgrzewki/kwalifikacji.

 • Mecze Bandy, muszą trwać co najmniej 80 minut, aby zostały pozostały ważne. Jeżeli spotkanie nie będzie rozegrane w dwóch połówkach trwających po 45 minut każda - wszystkie zakłady na total i handicap zostaną unieważnione. Jeśli mecz zostanie odwołany lub przełożony na inną datę, w ciągu 48 godzin od oryginalnie wyznaczonego terminu, wszystkie zakłady pozostają ważne.


  Zakłady na zwycięzcę – z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej zakłady obejmują playoffy.

 • Wyniki
  Do rozliczenia zakładów wliczane są ‘extra-innings’, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
  ‘Extra-innings’ mają zastosowanie, gdy po regulaminowej liczbie ‘inningów’ wynik jest nierostrzygnięty i konieczne jest rozegranie dodatkowych ‘inningów’ by wyłonić zwycięzce meczu.

  Wyniki wykorzystywane do rozliczenia zakładów pochodzą z oficjalnej strony danej ligi.
  Jeżeli zaistnieje rozbieżność w wynikach pomiędzy oficjalną stroną danej ligi, a wynikiem uzyskanym z transmisji online/tv, Betclic rozliczy zakłady na podstawie wyników z oficjalnej strony danej ligi.
  W przypadku braku oficjalnych wyników, Betclic rozliczy zakłady bazując na dostępnych źródłach danych.

  W przypadku meczów tzw. ‘double-header’, czyli meczów, w których te same zespoły rozgrywają dwa spotkania tego samego dnia, Betclic nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnie zidentyfikowanego spotkania przez klienta. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie dokładnej godziny i daty poszczególnego meczu. Zakłady na błędnie zidentyfikowany mecz nie będą anulowane.

  Betclic może oferować zakłady ‘Combo’. Są to zakłady łączące kilka indywidulanych selekcji. Jeżeli jedna z indywidualnych selekcji zakładu ‘Combo’ okaże się nietrafiona, wówczas cały zawarty zakład uznaje się za przegrany.

  Anulowane/przełożone spotkania
  Jeżeli mecz rozpocznie się w innym niż pierwotnie zaplanowanym dniu (czasu lokalnego dla danego meczu), wówczas zakłady zostaną anulowane.
  W przypadku, kiedy mecz rozpocznie się w pierwotnie zaplanowanym terminie, lecz jest opóźniony lub nie został rozegrany w całości z jakiegokolwiek powodu (np. złych warunków pogodowych), zakłady pozostaną ważne i zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez daną ligę, nawet w przypadku zmiany formatu spotkania (np. Ilości ‘inningów’).
  W każdym innym wypadku, kiedy mecz bądź poszczególne ‘inningi’ zostaną anulowane, zawarte zakłady również zostaną anulowane, z wyjątkiem zakładów na ‘inningi’, których wynik jest już znany.

  Lokalizacja spotkania
  W przypadku zmiany ogłoszonej lokalizacji meczu zakłady będą ważne, o ile gospodarze nadal będą figurować jako gospodarze, a mecz nie zostanie rozegrany na boisku przeciwnika. W przypadku zmiany lokalizacji na neutralną, zawarte zakłady pozostaną ważne.

  Zakłady długoterminowe
  Zakłady długoterminowe zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych źródeł, nawet w przypadku zmiany formatu poszczególnych rozgrywek.
  Zakłady na zwycięzce danej ligi obejmują rozgrywki ‘play-offs’, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.
  Zakłady na zwycięzców poszczególnych dywizji obejmują tylko sezon regularny.

 • Oficjalne rezultaty - z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, do rozliczenia zakładów uwzględnia się dogrywkę tylko w przypadku remisu po regulaminowym czasie gry. Do rozliczenia zakładu nie uwzględnia się dogrywki w przypadku:: zakładów na wynik meczu (z kursami na remis), zakładów na połowę/cały mecz, zakładów na kwartę z najwyższą liczbą punktów, zakładów na4-tą kwartę.

  Zakłady na ilość punktów, zostaną uznane za nieważne i kurs dla takich zakładów ustalony zostanie do 1.00, jeżeli zespoły osiągną wynik remisowy a zakłady na remis nie były oferowane.

  Zakłady na powyżej/poniżej, zostaną uznane za nieważne jeżeli wynik finałowy będzie dokładnie odpowiadał liczbie punktów określonej w postawionym zakładzie.

  Zakłady na kwarty i połowy - aby zakłady pozostały ważne, podany okres musi zostać zakończony. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane, za wyjątkiem zakładów, które w danej chwili będą mogły być rozliczone.

  Zakłady na 4-tą kwartę, chyba, że wyraźnie określono inaczej, nie uwzględniają dogrywki.

  Wyścig do X - jeżeli wynik nie zostanie określony, zakłady zostaną anulowane.


  NBA: Co najmniej 43 minuty spotkania muszą być rozegrane, aby mecz został uznany za ważny. Jeżeli nie zostaną rozegrane co najmniej 43 minuty spotkanie, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne poza tymi, przy których wyraźnie wskazano inaczej.

  Koszykówka europejska: jeśli mecz rozpocznie się ale nie zostanie ukończony wszystkie zakłady pozostaną nieważne oprócz tych, przy których wyraźnie wskazano inaczej.

  Zakłady specjalne na zawodników - Aby zakłady pozostały ważne zawodnik musi wziąć udział w meczu. Nie musi grać od początku spotkania. W zakładach tych obowiązuje regulamin Dead-Heat.

  Zakłady na zwycięzcę - z zastrzeżeniem, że nie stwierdzono wyraźnie inaczej, rozliczenie zakładów obejmuje playoffy. Zakłady na dywizje rozliczone zostaną na zakończenie sezonu regularnego.

  Zakłady na serie - serie muszą zostać ukończone, aby zakłady pozostały ważne. W przypadku nieukończenia serii, zakłady na serie zostaną anulowane.

  Koszykówka na żywo

  Zakłady dot. kwarty (Pierwszy zdobywca punktów, Wyścig do X punktów, Handicap, Ostatni zdobywca punktów, Parzyste / Nieparzyste) zakłady te dotyczą tylko danej, konkretnej kwarty i nie obejmują punktów zdobytych w innych kwartach. Do rozliczenia zakładów na 4. kwartę nie zostaną wliczone dogrywki.

  Zakłady, do których rozliczenia uwzględnia się dogrywki, obejmują: zakłady na zwycięzcę meczu, Handicap, Różnicę punktów, Sumę punktów, Parzyste / nieparzyste.

 • Wszystkie zakłady na mecze piłki nożnej plażowej odnoszą się do regulaminowego czasu gry 36 minut (3 x 12 minut) uwzględniając doliczone dodatkowe minuty. Dogrywka, a także rzuty karne, nie są uwzględniane e do rozliczenia danego zakładu, jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej (na przykład w przypadku kwalifikacji do następnej rundy).

  Wszystkie zakłady na mecz, który rozpoczął się, ale został przerwany przed upływem 36 minut, zostaną anulowane, za wyjątkiem zakładów na zdarzenie, które miały miejsce przed przerwaniem meczu (np. strzelec pierwszego gola, wynik po pierwszej połowie). Jednakże, jeżeli mecz zostanie wznowiony w ciągu 48 godzin od jego planowanego rozpoczęcia, zakłady zostaną rozliczone. W przypadku gdy mecz zostanie przerwany przed jego zakończeniem i zostanie wznowiony od początku w ciągu 48 godzin od jego oryginalnego czasu rozpoczęcia, wszystkie postawione zakłady na oryginalny mecz zostaną anulowane.

 • Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku końcowego opublikowanego przez organizatora gier lub powszechnie uznawanego za wiarygodne źródło informacji w terenie w wyniku wydarzenia stron (HLTV.org, liquipedia.net).

  Wszystkie zakłady obejmują dodatkowy czas i dodatkowe rundy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli wydarzenie zakończy się remisem i nie zaoferowano żadnych kursów na remis, zakłady zostaną unieważnione.
  Jeśli gracz/drużyna zostanie zdyskwalifikowany przed rozpoczęciem wydarzenia, wszystkie zakłady na tego gracza/drużynę zostaną unieważnione.

  W przypadku, gdy mecz lub mapa zostaną powtórzone z powodu problemów z połączeniem, zakłady zostaną unieważnione, chyba że w momencie przerwania zakładu jest już definitywnie rozstrzygnięty. Powtórzenie meczu lub mapy uznawane jest za kolejne zdarzenie, które nie jest uwzględniane dla celów rozliczeń zakładów.

  W przypadku zakładów powyżej / poniżej / handicapów wydarzenie musi zostać rozegrane w całości, chyba że wybór został już rozstrzygnięty.

  W przypadku zakładów długoterminowych, jeśli gracz / drużyna nie bierze udziału w zawodach z jakiegokolwiek powodu, zakłady pozostaną ważne i rozliczone jako przegrane. Graczom / drużynom, które nie brały udziału w zawodach, nie przysługuje zwrot pieniędzy.

  W przypadku, gdy mecz został rozegrany w innym formacie mapy, niż został pierwotnie zaprezentowany - Betclic zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów na takie wydarzenia.

  W przypadku, gdy drużyna będzie grała pod inną nazwą (np. z powodu zmiany sponsora lub zmiany organizacji) - zakłady zostaną rozliczone normalnie, pomimo jakichkolwiek zmian w składzie.

  Zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnym wynikiem przedstawionym przez organizatora po imprezie. Wszelkie późniejsze zmiany wyniku nie mają wpływu na rozliczenie.

  Jeżeli dojdzie do zmiany zawodnika/zawodników w trakcie meczu, a mecz zostanie dograny do końca to zakłady na spotkanie zostają ważne, oprócz zakładów które dotyczyły bezpośrednio danego zawodnika - takie jak np.: ilość zabójstw zawodnika mapa (1&2) / head-to-head zabójstwa.

  W wypadku kiedy zawodnik rozegra jedną z map w pełnym wymiarze rundowym - zakłady na jego zabójstwa na poszczególnej mapie zostaną rozliczone normalnie.

  W formacie BO5, gdy nie rozgrywana jest pierwsza mapa i mecz zaczyna się wynikiem 1-0 zakłady na: zwycięzcę, handicap map, ilość map i dokłady wynik uwzględniają z góry dopisaną mapę.

  W meczu gdy nie rozgrywana jest pierwsza mapa i mecz zaczyna się wynikiem 1-0, zakłady na pierwszą mapę rozumie się dla pierwszej mapy wybranej, rozegranej mapy. Czyli z pominięciem mapy która została z góry dopisana do wyniku meczu. Przykład – rozgrywany jest finał rozgrywek gdzie zwycięzca wyższej drabinki rozpoczyna spotkanie z wynikiem 1:0. Zakład Zwycięzca Mapy 1 odnosi się do mapy która zostanie wybrana i rozegrana jako pierwsza. Analogiczna sytuacja do reszty zakładów odnoszących się do konkretnych map.

 • Zakłady długoterminowe. Do rozliczenia wliczają się wszystkie wyniki zakładów. Aby zakłady zostały rozliczone musi odbyć się cały konkurs lub musi zostać ogłoszony oficjalny wynik przez właściwy organ. W przeciwnym razie zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca etapu. Do rozliczenia wliczają się wszystkie wyniki zakładów. Aby zakłady zostały rozliczone musi odbyć się cały konkurs lub musi zostać ogłoszony oficjalny wynik przez właściwy organ. W przeciwnym razie zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca z listy. Zakład ten umożliwia wytypowanie kolarza z listy, który będzie najlepszy/wygra etap, wyścig lub klasyfikację. Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, wydanej przez właściwy organ w momencie ogłoszenia składu podium. Późniejsze dyskwalifikacje i/lub odwołania nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładu.

  Zakłady etapowe head-to-head. Zakład ten umożliwia wytypowanie kolarza, który ukończy wyścig na wyższym miejscu na koniec etapu. Aby zakład został rozliczony obaj kolarze muszą rozpocząć etap. Jeśli tylko jeden kolarz ukończy wyścig, zostanie on uznany za zwycięzcę w rozliczeniu zakładu. Jeśli obaj kolarze wycofają się z etapu, zakłady zostaną anulowane bez względu na ich miejsce przed wycofaniem się.

  Zakłady na zwycięzcę / Zakłady na etap / Zdobywcy koszulki - Do rozliczenia wliczają się wszystkie wyniki zakładów. Aby zakłady zostały rozliczone wyścig musi zostać zakończony w całości (jak zostanie to postanowione przez organizatorów) lub oficjalny wynik musi zostać ogłoszony przez właściwy organ. W przeciwnym razie, zakłady zostaną anulowane. Zakłady na zawodników, którzy wycofają się z wyścigu lub zostaną z niego wycofani, przed rozpoczęciem wyścigu lub w jego trakcie, zostaną rozliczone jako przegrane z brakiem możliwości wypłacenia zwrotu.

  Zakłady długoterminowe head-to-head. Zakład ten umożliwia wytypowanie kolarza, który ukończy wyścig na wyższym miejscu na koniec konkursu. Obaj kolarze muszą rozpocząć wyścig i jeden z nich musi ukończyć wyścig w przeciwnym razie zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięska cyfra. Zakłady na ostatnią cyfrę oficjalnego czasu zwycięzcy. 10 możliwych wyników to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przykład: jeśli czas zwycięzcy to 01:20:123 (1 minuta, 20 sekund, 1 dziesiąta, 2 setne, 3 tysiączne sekundy), zwycięski typ to 3. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych na stronie właściwej instytucji.

 • Zwycięzca następnego sprintu / zwycięzca następnego sprintu górskiego - Zakład ten umożliwia postawienie na zawodnika, który wygra dany sprint. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni w tym zakładzie muszą rozpocząć wyścig i go przejechać, aby zakłady pozostały ważne.

  Żółta koszulka na zakończenie etapu. Zakład ten umożliwia wytypowanie zawodnika, który na zakończenie etapu założy żółtą koszulkę. Aby zakład został rozliczony zawodnicy muszą rozpocząć etap. W przypadku dyskwalifikacji, zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyników w czasie prezentacji na podium.

 • Jeśli gracz nie rozpocznie gry, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Jeżeli miejsce odbywania meczu zostanie zmienione, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zakłady na zwycięzcę - do rozliczenia wliczają się wszystkie wyniki zakładów. Jeżeli mecz zostanie rozpoczęty, ale nie zostanie zakończony, gracz przechodzący do kolejnej rundy lub uznany za zwycięzcę, zostanie ogłoszony zwycięzcą w rozliczaniu zakładu.
  Turniejowe zakłady specjalne - Aby zakłady zostały rozliczone ponad 90% meczów musi zostać zakończone. Zasada 4's może tutaj obowiązywać.

  Tygodniowe/dzienne/rundy specjalne - wszystkie zaplanowane na określony okres mecze muszą być zakończone lub zakłady zostaną anulowane, chyba, że wynik będzie już ostatecznie ustalony. Zasada 4's może zostać zastosowana.

  Zwycięzca meczu (2-drożny)/ Wynik meczu (3-drożny) - mecz musi zostać całkowicie zakończony, za wyjątkiem zakładów przedmeczowych (nie "zakładów na żywo"), gdzie mecz musi się rozpocząć i jeżeli nie zostanie zakończony, gracz przechodzący do kolejnej rundy lub uznany za zwycięzcę, zostanie ogłoszony zwycięzcą w rozliczaniu zakładu. W przypadku meczów w Premier League, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników, po zakończeniu meczu.

  Zakłady handicap/Łączne sety i rundy meczów/Dokładny wynik/180/Przeciętne/Checkout - chyba że wynik został już rozstrzygnięty, określona liczba setów/meczów musi zostać zakończona lub zakłady zostaną anulowane.

  Zwycięzca meczu/seta - aby zakład został rozliczony dany mecz lub set musi zostać zakończony.
  Jeżeli na dane wydarzenie oferowany jest zakład 2-drożny i padnie remis, zakłady zostaną anulowane.

 • Wszystkie wyniki zostaną przedstawione na podstawie oficjalnej strony zawodów. Zakłady zostaną anulowane, jeżeli zawody nie zostaną zakończone, lub odpowiedni organ nie poda oficjalnych wyników. W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu, wszystkie zakłady pozostaną ważne.


  Tylko zakłady przedmeczowe:

  Zwycięzca: Zakład na zwycięską drużynę lub zwycięskiego zawodnika. Zakłady na indywidualnego zawodnika/indywidualną drużynę zostaną anulowane, jeżeli zawodnik/drużyna nie weźmie udziału w zawodach. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli zawodnik/drużyna weźmie udział w zawodach, ale ich nie ukończy.

  Miejsca na podium (1-3): Zakład na drużynę lub zawodnika, który zakończy zawody na miejscu 1, 2 lub 3. Zakłady na indywidualnego zawodnika/indywidualną drużynę zostaną anulowane, jeżeli zawodnik/drużyna nie weźmie udziału w zawodach. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli zawodnik/drużyna weźmie udział w zawodach, ale ich nie ukończy. Miejsce na podium będzie traktowane, jako ostateczny rezultat, niezależnie od dalszych dyskwalifikacji lub zmian wyników.

  Dogrywka nie zostanie wliczona do rozliczenia zakładów

  Jeżeli gra zostanie rozpoczęta, ale nie zostanie zakończona, wszystkie zakłady zostaną anulowane, oprócz zakładów bezwarunkowo rozstrzygniętych.

 • Aby zakład został pozostał ważny, musi być rozegrany co najmniej w pełnym czasie minus 5 minut. W przeciwnym razie wszystkie zakłady zostaną anulowane. Dogrywka i rzuty karne nie są wliczane do rozliczenia zakładu.

  Zakłady na zwycięzcę – z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie stwierdzono inaczej zakłady obejmują playoffy.

 • Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na koniec regulaminowego czasu gry. Do rozliczenia zakładów nie wlicza się dogrywek, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.


 • W turniejach dotkniętych niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub gdy liczba rund zaplanowanych do rozegrania zmniejsza się z jakiegokolwiek innego powodu, zakłady na zwycięzcę zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

  Wszystkie turnieje, które zostaną anulowane lub przełożone muszą zostać wznowione w ciągu 4 dni od oryginalnego czasu ich rozpoczęcia aby zakład został rozliczony. W przeciwnym razie zakłady zostaną anulowane, za wyjątkiem już rozliczonych zakładów.

  Zakłady na zwycięzcę turnieju – zakłady na zwycięzcę będą traktowane jak Non-runner, brak zakładu (NRNB). Zakłady mogą podlegać zasadzie 4 redukcji. Gracz wycofany po jego pierwszym zagraniu uznany zostanie za przegranego.
  Zwycięzcą określany jest gracz, który zajmie najwyższe miejsce na koniec turnieju.

  Faza play-off wyłoni zwycięzcę. Zastosowanie ma zasada dead heat.

  W zakładach na mecz, jeśli jeden gracz zostanie wyeliminowany z dalszych rozgrywek z powodu zbyt wysokiej ilości uderzeń (cut), drugi gracz zostanie uznany za zwycięzcę przy rozliczeniu zakładu. Jeśli obaj gracze zostaną wyeliminowani z tego powodu, do rozliczenia zakładu za zwycięzcę zostanie uznany gracz z mniejszą ilością punktów. Jeśli obaj gracze nie zakończą danej rundy, za zwycięzcę zostanie ten, który posiada mniejszą ilość punktów z poprzedniej rundy.

  Jeśli gracz zostanie zdyskwalifikowany, drugi gracz zostanie uznany za zwycięzcę do rozliczenia zakładu. Jeśli obaj gracze zostaną zdyskwalifikowani, za zwycięzcę zostanie uznany ten, który dalej zaszedł w danym turnieju. Jeśli gracz zostanie zdyskwalifikowany w 3. lub 4. rundzie, gdy przeciwnik odpadł z powodu zbyt wysokiej ilości uderzeń, za zwycięzcę zostanie uznany zdyskwalifikowany gracz.
  Jeżeli za remis oferowana jest nagroda, zakłady na wygrane któregokolwiek z graczy zostaną rozliczone jako przegrane w przypadku wystąpienia remisu. Jeśli zakład obejmuje trzech graczy, zastosowanie znajdą powyższe zasady, jednak w przypadku remisu zastosowana zostanie zasada dead heat.


  Jeżeli grupy będą się składać z czterech lub więcej graczy, za zwycięzcę uznany zostanie gracz, który osiągnie najwyższe miejsce na koniec turnieju. Każdy gracz, który odpadnie z powodu zbyt wysokiej ilości uderzeń zostanie uznany przegranym. Jeśli wszyscy gracze odpadną z tego powodu, za zwycięzcę zostanie uznany ten zawodnik, który będzie miał najmniejszą ilość uderzeń. Jeśli gracz zostanie zdyskwalifikowany, zakład zostanie rozliczony na tych samych zasadach, co zakłady head-to-head. Gracze zostaną pogrupowani tylko dla potrzeb rozliczenia zakładów. Jeśli gracz nie weźmie udziału w turnieju, zakład zostanie anulowany. Zastosowanie ma zasada dead heat, poza przypadkiem gdy zwycięzca zostaje wyłoniony w wyniku play-off.

  Zakłady na 18 dołków : Za zwycięzcę zostanie uznany gracz, który zdobędzie najmniej punktów na 18 dołkach. W przypadku, gdy grupy 2 lub 3 zawodników zostaną przemieszane, zakłady będą oparte na oryginalnych grupach. W przypadku, gdy któryś z graczy nie weźmie udziału zakłady zostaną anulowane. W przypadku „Końcowej klasyfikacji 2 zawodników" oferowany zostanie także remis. Zasada dead heat obowiązywać będzie dla „Końcowej klasyfikacji 3 zawodników".

  Mythical 2 ball – wynik prawdopodobnego meczu pomiędzy dwoma graczami na 18 dołkach. Remisy oferowane w zakładach na 2 dołki.

  Mythical 3 ball – wynik prawdopodobnego meczu pomiędzy trzema graczami na 18 dołkach. Reguły dead-heat obowiązują również w przypadku remisu.

  Jeśli, gracz zostanie zdyskwalifikowany, jego przeciwnik zostanie uznany za zwycięzcę pod warunkiem, że nie zostanie rozpoczęta kolejna runda. W przeciwnym razie zakład zostanie rozliczony na podstawie wyników z poprzedniej rundy. Jeśli obaj / wszyscy zawodnicy zostają zdyskwalifikowani zakład zostanie anulowany, jeśli nie zostanie rozpoczęta następna runda. W przeciwnym razie zakład zostanie rozliczony na podstawie wyników z poprzedniej rundy.

  Rozgrywanie meczu - jeśli mecz się rozpoczął, ale nie został zakończony z jakiegokolwiek powodu, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

  Zakłady na puchary Rydera/Walkera/Solheim/Presidents Cup – wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Zakłady na dokładny wynik zostaną anulowane, jeżeli wszystkie mecze nie zostaną zakończone w całości. Zakłady na dzień/sesję (zwycięzcę, wyniki itd.) zostaną rozliczone niezależnie od tego czy mecze zostaną przełożone na następny dzień.

  Wyścig do Dubaju jest tabelą z nagrodami pieniężnymi zgromadzonymi w European Tour i innych wybranych turniejach w sezonie. US Money jest tabelą z nagrodami pieniężnymi zgromadzonymi w US Tour i innych wybranych turniejach w sezonie.

  Zakłady w turniejach:

  Zakłady turniejowe (np: Lider po pierwszej rundzie, Najlepszy gracz z danego regionu, Top 5, Gracz z największą liczbą punktów, Wykonanie/Niewykonanie cut, itd.) mogą podlegać zasadzie Dead-Heat, jeżeli dojdzie do remisu.

  Dołek za jednym uderzeniem - zakład ten umożliwia postawienie na to czy gracz zdobędzie w turnieju dołek za jednym uderzeniem.
  Narodowość zwycięzcy - zakład ten umożliwia postawienie na to jakiej narodowości będzie zwycięzca turnieju.
  Play off - zakład ten umożliwia postawienie na to czy play off wyłoni zwycięzcę.
  Zakłady na następny dołek - zakład ten umożliwia postawienie na to jaki wynik osiągnie gracz na określonym dołku.

 • Wszystkie zakłady odnoszą się do 60-minutowego spotkania. Dogrywki / Konkursy rzutów karnych nie wliczają się do rozliczenia zakładów chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

  Zakłady na zwycięzcę – z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie stwierdzono inaczej, zakłady na zwycięzcę obejmują także playoffy.

  Zakłady na wydarzenia, których wyniku nie można określić, zostaną anulowane (np. w przypadku zakładu „zespół pierwszego gola”, gdy w meczu nie padną żadne gole).

  Zakłady specjalne na graczy

  Aby zakłady pozostały ważne, gracze muszą wziąć udział w meczu.

 • Oficjalne wyniki - czas doliczony i rzuty karne nie sa uwzględniane do rozliczenia zakładu, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

  Mecz musi zostać rozegrany w pełnym czasie minus 5 minut, aby pozostał ważny. W przeciwnym razie wszystkie zakłady pozostaną nieważne z wyjątkiem tych, przy których wyraźnie określono inaczej. Jeżeli mecz zostanie przełożony i ponownie zaplanowany do rozegrania w ciągu 48 godzin od momentu oryginalnego rozpoczęcia, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zakłady specjalne na graczy - wszystkie zakłady pozostaną ważne pod warunkiem, że gracze wezmą udział w meczu. Aby zakład został rozliczony gracze nie muszą rozpocząć meczu.

  Pesapallo
  Wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyniku po 2 okresach gry. Punkty w dodatkowych okresach nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładu, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

  Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany w planowanym czasie, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

  Zakłady na zwycięzcę – z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie stwierdzono inaczej, zakłady na zwycięzcę obejmują także playoffy.

  Polityka
  Przy rozliczaniu zakładów uwzględniane są oficjalne wyniki wyborów, które zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku jeżeli będzie to konieczne. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów osiągnie dokładnie ten sam wynik, ogłoszony zostanie remis, bez względu na liczbę oddanych głosów i zakłady zostaną rozliczone na podstawie head to head, 3 drożnego zakładu lub zakładu na zwycięzcę.

 • W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczów, zakłady zachowają ważność pod warunkiem, że drużyny gospodarzy i gości zachowają swoje statusy i oznaczenia. Jeżeli gospodarze zostaną oficjalnie zmienieni lub zamienieni, zakłady zostaną anulowane.

 • Zakłady na zwycięzcę pozostaną ważne, niezależnie od tego czy drużyna lub zawodnik weźmie udział w zawodach czy też nie. Wszystkie zakłady uwzględniają rozgrywki playoff, chyba że podane zostanie określenie ‘tylko sezon regularny’.

  Wszystkie zakłady na Rugby odnoszą się do regulaminowych 80 minut gry (12 lub 20 minut w przypadku Rugby 7’), wliczając czas doliczony przez sędziego, jednak za wyjątkiem dogrywki oraz rzutów karnych, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

  Wszystkie zasady odnoszą się do zakładów "przedmeczowych" i "na żywo".

  W zakładach z dogrywką wliczany będzie golden point.


  Zakłady zawierające dogrywkę rozliczone zostaną na podstawie wyniku dogrywki, bez rzutów karnych.

  Suma punktów parzysta / nieparzysta. Zakład ten umożliwia wytypowanie czy suma punktów w całym meczu będzie parzysta czy nieparzysta. Do rozliczenia zakładu zostanie przyjęte, że zero jest parzyste.

  Przyłożenia zostaną rozliczone dla wszystkich zakładów oprócz indywidualnych zakładów na zdobywców przyłożenia.
  Wynik meczu - zakład ten umożliwia postawienie na metodę za pomocą której mecz zostanie wygrany. Opcje: 80 minutach gry; w dogrywce; w rzutach karnych.

  Pierwsze punkty. Zakład ten umożliwia wytypowanie metody, jaką zostaną zdobyte pierwsze punkty w meczu. Karne przyłożenie (karna piątka / penalty try) zostanie liczone jak normalne przyłożenie. Jeśli w meczu nie zostaną zdobyte żadne punkty, zakłady zostaną anulowane.

  Awans. Zakład ten umożliwia wytypowanie zespołu, który wygra rywalizację i awansuje do następnej rundy lub wygra turniej. Zakład może dotyczyć rywalizacji jedno- lub dwumeczowej.

  Zdobywca 1. przyłożenia. Zakład ten umożliwia wytypowanie gracza, który zdobędzie pierwsze przyłożenie w meczu. Zakłady zostaną anulowane, jeśli zawodnik nie weźmie udziału w meczu lub wejdzie na boisko po zdobyciu pierwszego przyłożenia. Betclic dokłada wszelkich starań, aby oferowane zakłady obejmowały jak największą liczbę zawodników. Zawodnicy, którzy zdobędą pierwsze przyłożenie, a którzy nie zostali uwzględnieni na publikowanej liście, zostaną uznawani za zwycięzców do rozliczenia zakładu. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się karnych przyłożeń.

  Zdobywca przyłożenia. Zakład ten umożliwia wytypowanie zawodnika, który zdobędzie przyłożenie w jakimkolwiek momencie trwania meczu. Wybrany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład pozostał ważny. Zakłady postawione na zawodników rezerwowych lub niewystępujących w składzie, zostaną anulowane.

  Najlepszy przykładający. Zakład ten umożliwia wytypowanie zawodnika, który zdobędzie najwięcej przyłożeń w turnieju. Do rozliczenia zakładu nie wliczają się karne przyłożenia. W przypadku gdy w turnieju nie zostaną zdobyte żadne przyłożenia, wszystkie zakłady zostaną anulowane.

  Pierwsze przyłożenie z tyłu lub przodu pola
  Zakład ten umożliwia wytypowanie czy pierwsze przyłożenie zostanie zdobyte przez zawodnika z tyłu lub z przodu pola. Przodem pola określa się 8 graczy, tworzących młyn (1-8 lub ich bezpośredni zmiennicy). Tyłem pola określanych jest 7 graczy, tworzących tylną linię (9-15 lub ich bezpośredni zmiennicy). Pozycje zostaną określone na podstawie oficjalnych danych drużyny. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się karnych przyłożeń, co powoduje, że wynik rozstrzygany jest na podstawie następnego przyłożenia.

  Zdobywca ostatniego przyłożenia - zakład ten umożliwia wytypowanie gracza, który zdobędzie ostatnie przyłożenie w meczu. Zakłady zostaną anulowane, jeśli zawodnik nie weźmie udziału w meczu. Wszyscy zawodnicy biorący udział w meczu uwzględniani są do rozliczenia zakładu. Do rozliczenia zakładów nie wlicza się karnych przyłożeń.

  Naród z największą liczbą przyłożeń - zakład ten umożliwia wytypowanie narodu, który zdobędzie najwięcej przyłożeń w turnieju. Do rozliczenia zakładu wlicza się przyłożenia zdobyte w dogrywce oraz karne przyłożenia. W przypadku gdy w turnieju nie zostaną zdobyte żadne przyłożenia, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Do zakładu zastosowanie ma zasada Dead heat.

  Następny karny - zakład ten umożliwia wytypowanie czy następny rzut karny zostanie trafiony czy nie. W przypadku powtórzenia karnego, wliczona zostanie ostatnia powtórka. Do rozliczenia zakładu nie zostaną wliczone rzuty karne. Jeżeli po przyznaniu karnego, nie zostanie on wykonany (np. limit upłynie limit czasu) zakłady zostaną przeniesione na próbę wykonania rzutu karnego.

  Czy zostanie trafiony słupek - zakład ten umożliwia postawienie na to czy w meczu zostanie zdobyty gol od słupka. Gol od słupka może zostać zdobyty w rzucie karnym, conversion lub drop goal. Aby zakład został rozliczony, przed dotknięciem ziemi, piłka musi uderzyć w słupek lub poprzeczkę. Wyniki zostaną rozliczone na podstawie decyzji Betclic.

  Kombinacje zakładów – Cały mecz musi zostać ukończony aby zakłady pozostały ważne, wyjątkiem są kombinacje, których rezultat jest rozstrzygnięty w momencie przerwania meczu.

 • Jeżeli wyścig się rozpocznie, ale nie zostanie zakończony, zwycięski zespół, zostanie uznany zwycięzcą.

  Zakłady pozostaną ważne, jeżeli wyścig zostanie przełożony na dłużej niż 48 godzin, chyba że wyścig zostanie całkowicie anulowany.

 • W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zakłady przedmeczowe

  Zakłady na ostatecznego zwycięzcę i miejsce. Aby zakład pozostał ważny zawodnik musi wziąć udział w meczu. Zakłady obejmujące graczy, którzy nie wzięli udziału zostaną anulowane.

  Zakłady handicap / Dokładny wynik / Suma frejmów. Zakłady pozostaną ważne, gdy odbędzie się regulaminowa liczba frejmów.

  Zwycięzca meczu. Mecz snookera uznany zostanie za rozpoczęty po rozbiciu w pierwszym frejmie. Jeśli mecz się nie rozpocznie, zakłady zostaną anulowane. W przypadku rozpoczętego, ale nie zakończonego meczu, za zwycięzcę zostanie uznany ten zawodnik, który awansuje do następnej rundy lub któremu zostanie przyznane zwycięstwo.

  Zakłady na frejm (Zwycięzca, handicap, suma punktów). W przypadku, gdy frejm nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane. W przypadku gdy w trakcie frejmu będzie miał miejsce „re-rack”, wszystkie zakłady pozostaną ważne, ale zostaną rozliczone w oparciu o wynik i punkty pełnego frejmu po „re-rack”.

  Wyścig we frejmie do 30 punktów. Frejm musi być ukończony, aby zakłady pozostały ważne, chyba że zawodnik osiągnął już cel 30 punktów. W przypadku frejmu re-rack pozostaną ważne tylko zakłady nie rozstrzygnięte i zostaną one rozliczone na podstawie wyniku po re-rack.

  Suma punktów we frejmie. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie łącznej ilości punktów zdobytych przez obu graczy w określonym frejmie. W przypadku frejmu re-rack pozostaną ważne tylko zakłady nie rozstrzygnięte i zostaną one rozliczone na podstawie wyniku po re-rack.

  Najwyższy break. W przypadku remisu, zakłady zostaną unieważnione. W przypadku, gdy mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady pozostaną nieważne.

  Wyścig do 3 frejów. W przypadku gdy nie zostaną ukończone 3 frejmy, wszystkie zakłady pozostaną nieważne. W przypadku, gdy mecz nie zostanie zakończony, ale dla jeden gracz, osiągnie 3 frejmy, zakłady pozostaną ważne.

  Całkowita liczba frejmów. W przypadku, gdy mecz nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady pozostaną nieważne. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku.

  Zakłady na żywo
  Zakłady pozostaną ważne jeżeli wyścig zostanie przełożony na dłużej niż 48 godzin, chyba że wyścig zostanie anulowany na stałe.

  Zwycięzca meczu. Mecz snookera zostanie uznany za rozpoczęty po rozbiciu w pierwszym frejme (frame). Jeśli mecz nie zostanie rozpoczęty, zakłady zostaną anulowane. W przypadku rozpoczętego, ale nie zakończonego meczu, za zwycięzcę uznawany jest ten zawodnik, który awansuje do następnej rundy lub któremu zostanie przyznane zwycięstwo.

  Zakłady handicapowe, Dokładny wynik, Suma frejmów. Pełna liczba frejmów musi się odbyć, aby wyłonić zwycięzcę lub zakłady zostaną anulowane.

  Zakłady na frejm. W przypadku, gdy frejm nie zostanie zakończony, wszystkie zakłady zostaną anulowane. W przypadku gdy w trakcie frejmu będzie miał miejsce „re-rack”, wszystkie zakłady pozostaną ważne, ale zostaną rozliczone w oparciu o wynik i punkty pełnego frejmu po „re-rack”.

  Wyścig we frejmie do 30 punktów. Frejm musi być ukończony, aby zakłady pozostały ważne, chyba że zawodnik osiągnął już cel 30 punktów. W przypadku frejmu re-rack pozostaną ważne tylko zakłady nie rozstrzygnięte i zostaną one rozliczone na podstawie wyniku po re-rack.

  Suma punktów we frejmie. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie łącznej ilości punktów zdobytych przez obu graczy w określonym frejmie. W przypadku frejmu re-rack pozostaną ważne tylko zakłady nie rozstrzygnięte i zostaną one rozliczone na podstawie wyniku po re-rack.

 • W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zakład na squasha są wyłączone z reguły 48 godzinnej odnośnie odwołanych lub przełożonych gier. Wszystkie zakłady pozostaną ważne i zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników

  Zwycięzca meczu – mecz rozpoczyna się wraz z pierwszym rozegranym punktem. W wypadku nierozpoczęcia spotkania wszystkie zakłady zostaną anulowane. Aby zakłady zostały rozliczone mecz musi zostać rozegrany w całości.

  Zwycięzca seta – Aby zakłady pozostały ważne, cały set musi zostać rozegrany.

  Handicap/Dokładny Wynik/ Liczba gemów – pełna liczba regulaminowych gemów potrzebna do określenia zwycięzcy musi zostać rozegrana, inaczej zakłady zostaną anulowane.

 • Rezultaty stają się oficjalnymi w momencie dekoracji na podium. Jakiekolwiek późniejsze zmiany nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów. W wypadku braku ceremonii wręczenia medalów, do rozliczenia zakładów uwzględnione zostaną oficjalne wyniki z dnia zakończenia zawodów.

  Liczba medali – medale zdobyte w zawodach drużynowych liczą się jako 1.

  Zakłady na zwycięzcę – zakłady pozostaną ważne bez znaczenia czy zespół / zawodnik wziął udział lub nie.

  Zakłady head-to-head na dwóch zawodników – Dwóch zawodników musi wystartować aby zakłady pozostały ważne. Jeżeli jeden z zawodników z jakiegokolwiek powodu wycofa się, jego rywal zostanie uznany za zwycięzcę do rozliczenia zakładów. Jeżeli żaden ze wskazanych zawodników nie weźmie udziału, zakłady zostaną anulowane. W celu określenia zwycięzcy uwzględnione zostaną oficjalne wyniki.

 • Wszystkie zasady odnoszą się do Zakładów pre-live i zakładów na żywo.

  W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zwycięzca meczu. Mecz będzie uważany za rozpoczęty po zdobyciu pierwszego punktu. W przypadku nie rozpoczęcia meczu wszystkie zakłady zostaną anulowane. Mecz musi zostać rozegrany w całości, aby zakład pozostał ważny.
  Zwycięzca seta. Cały set musi zostać rozegrany, aby zakład pozostał ważny.

  Ostateczny zwycięzca. Wszyscy wymienieni zawodnicy muszą wziąć udział w turnieju.

  Handicap/Dokładny Wynik/ Liczba gemów - pełna liczba regulaminowych gemów potrzebna do określenia zwycięzcy musi zostać rozegrana, inaczej zakłady zostaną anulowane.

  Wyścigi punktowe - W razie niedokończenia spotkania, wszystkie zakłady zostaną anulowane. W razie osiągnięcia założonej w zakładzie liczby punktów przez jednego z graczy, zakłady zostaną rozliczone, mimo niedokończenia spotkania.

  Liczba punktów – Cały mecz musi zostać rozegrany aby zakłady pozostały ważne

 • Generalne zasady zawierania i rozliczania zakładów sportów motorowych odnoszą się do Formuły 1, Moto GP, World Superbikes, NASCAR, Rally, Speedway, Endurance Racing, żużlu oraz Indy Car i dotyczą zakładów prelive i live.
  Zakłady pozostaną ważne jeżeli wyścig nie odbędzie się o określonej dacie, chyba, że wyścig zostanie przerwany.
  Zakłady na zwycięzcę sezonu (Kierowcy/uczestnicy/konstruktorzy) - niezależnie od wycofania się z wydarzenia. Zakłady na kierowcę/uczestnika i konstruktora dla wszystkich sportów motorowych zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji, zaraz po prezentacji miejsc na podium finałowego wyścigu sezonu. Wszelkie późniejsze dyskwalifikacje lub dodawane punkty nie zostaną wliczone do rozliczenia zakładu.
  Zakłady na wyścig z zastrzeżeniem , że nie zostało wyraźnie wskazane inaczej, zakłady pozostaną ważne, jeżeli zawodnik zostanie uznany za biorącego udział w wyścigu (sprawdź zasady sportów motorowych). Zakłady mogą podlegać zasadzie 4.
  Sezon specjalne/Punkty sezonu/Wygrane sezonu - w przypadku skróconego lub przedłużonego sezonu zakłady pozostaną ważne i zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji na podium w ostatnim wyścigu, włącznie z dyskwalifikacjami zespołu/kierowcy w trakcie sezonu i wyłączając wszelkie późniejsze dyskwalifikacje lub zmiany punktów.
  Z zastrzeżeniem, że wyraźnie nie wskazano inaczej, wszystkie zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji w momencie prezentacji na podium.
  Wyścig zostanie uznany za rozpoczęty po sygnale rozpoczynającym okrążenie rozgrzewające (ang. warm-up lap).
  Lider pierwszego okrążenia - zakłady zostaną rozliczone na podstawie pierwszego okrążenia po rozpoczęciu wyścigu. Jakiekolwiek oficjalne powtórne starty nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładu, jeśli pierwsze okrążenie zostało ukończone. W przeciwnym razie zakłady zostaną rozliczone na podstawie pierwszego okrążenia, które zostanie ukończone. Zwycięzcą zostanie kierowca, który pierwszy przekroczy linię mety po pierwszym sklasyfikowanym okrążeniu (okrążenie rozgrzewające nie liczy się). W przypadku, gdy pierwsze okrążenie nie zostanie ukończone, wszystkie zakłady zostaną anulowane.


  Zakłady Head-to-Head


  Wszyscy zawodnicy muszą wziąć udział w danej sesji. Jeśli kierowcy/drużyny nie ukończą wyścigu, kierowca/drużyna z najwyższą oficjalną klasyfikacją zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli żaden kierowca/drużyna nie zostanie sklasyfikowany, kierowca/drużyna, który ukończył najwięcej okrążeń zostanie uznany za zwycięzcę. Jeżeli żaden z kierowców/drużyn nie zostanie sklasyfikowany i obaj ukończą tyle samo okrążeń, wszystkie zakłady zostaną anulowane.
  Drużyna / Naród / Kontynent z największą liczbą punktów - zakłady zostaną rozliczone na podstawie połączonych punktów z danych wyborów.
  Zwycięska drużyna / Naród / Kontynent - zakłady zostaną rozliczone na podstawie zwycięskiego kierowcy.

  Kto zdobędzie największą ilość miejsc w trakcie wyścigu - Zakład ten umożliwia postawienie na kierowcę, który zdobędzie największą ilość miejsc w stosunku do miejsca startowego. Aby zakłady zostały rozliczone kierowca musi ukończyć wyścig.

  Hattrick. Zakład ten umożliwia wytypowanie kierowcy, który wygra kwalifikacje, wyścig oraz osiągnie najlepszy czas okrążenia.
  Liczba wygranych i punktów - sezon lub wyścig musi zostać w zakończony co najmniej w 90%. Zakłady zostaną anulowane, jeżeli wyścig zostanie skrócony.
  Oprócz ogólnych zasad sportów motorowych, obowiązują dodatkowo poniższe zasady • Zakłady specjalne na sezon/punkty sezonowe/wygrane w sezonie - oprócz regulaminu ogólnego, co najmniej 16 wyścigów musi zostać zakończone.
  Kierowcy biorący udział w dowolnej sesji (trening, kwalifikacje, wyścig) zostaną zaliczeniu do zawodników biorących udział w GP. Zakłady na zawodników niebiorących udziału w żadnej z tych sesji zostaną anulowane.
  Wyścig, który rozpocznie się z udziałem samochodu bezpieczeństwa, nie zostanie zaliczony jako wyścig w którym pojawi się samochód bezpieczeństwa.
  Zakłady na kontynent. Dla celów rozliczania zakładów, w skład Europy zostanie wliczona także Rosja.

  Zakłady na sezon/ punkty w wyścigu - zakłady zostaną rozliczone zgodnie z systemem ‘ostatni wyścig, podwójne punkty’ i nie będą one zawierały zmian w systemie punktowym w trakcie sezonu. • Zawodnik, który weźmie udział w sesji Superpole zostanie uznany za uczestnika zarówno „Wyścigu 1.” jak i „Wyścigu 2.”.


 • Kierowca biorący udział w kwalifikacjach zostanie zaliczony do udziału w wyścigu.
  NASCAR
  Kierowca biorący udział w kwalifikacjach zostanie zaliczony do udziału w wyścigu.
  Rajdy
  Zakłady na kierowców, którzy nie wezmą udziału w pierwszym etapie rajdu zostaną anulowane. Każdy kierowca, który weźmie udział w pierwszym etapie rajdu, zostanie uznany za uczestnika rajdu, bez względu na późniejsze wycofanie.
  Endurance Racing
  Zakłady na uczestników/drużyny, które nie rozpoczną udziału w pierwszej fazie lub na początku wyścigu, zostaną anulowane. Uczestnicy/drużyny, które rozpoczną pierwszą fazę wyścigu zostaną rozstrzygnięte bez uwzględnienia kolejnych wycofań.

  Żużel
  Wszystkie rezultaty zostaną rozliczone po zakończonym meczu. Późniejsze zażalenia / dyskwalifikacje / kary punktowe nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów.

  Jeżeli termin zawodów zostanie przesunięta na inny dzień, zakłady zostaną ważne w sytuacji ustalenia nowej data w terminie do 48 godzin od pierwotnej daty zawodów. W innym wypadku wszystkie zakłady zostaną anulowane. Mistrzostwa Świata / Zawody Grand Prix zostaną ważne, chyba że zawody zostaną anulowane lub nastąpi zmiana lokalizacji.

  Zwycięzca / head-to-head Grand Prix lub innych indywidualnych zawodów zostanie rozliczony według oficjalnych wyników oraz zasad organizatora zawodów. Liczba punktów żużlowca zostanie rozliczona na podstawie punktów osiągniętych w głównej rundzie zawodów (20 biegów) – półfinały oraz finały nie zostaną wliczone do punktacji.

  W przypadku zaliczenia zawodów przed zakończeniem pełnej fazy zasadniczej (20 biegów), wszystkie zakłady zostaną zwrócone, za wyjątkiem zakładów, których wynik został już matematycznie określony.

  Pojedynki H2H: Zakład na zawodnika, który zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. W przypadku równej liczby punktów decyduje regulamin turnieju.

  Zawody ligowe

  Finalna klasyfikacja – wszystkie zakłady związane z klasyfikacją zostaną rozliczone wliczając fazę play-off.

  Przynajmniej 12 biegów musi zostac ukończonych podczas spotkania aby zaklady na zwycięstwo w meczu pozostały ważne.

  H2H / Liczba punktów: maksymalnie 5 pierwszych biegów zostanie wliczone do punktacji head-to-head oraz całkowitej liczby punktów. Do rozliczenia zakładów nie uwzględnia się punkty bonusowych. Aby zakłady pozostały ważne obaj żużlowcy muszą ukończyć przynajmniej jeden bieg. Jeżeli oboje zawodników uzyskają taką samą ilość punktów, zakłady zostaną anulowane.
  Dla zakładów Liczba Punktów, zawodnik musi rozpocząć przynajmniej 1 bieg (wszystkie wykluczenia / dotknięcie taśmy startowej / wypadki liczą się jako rozpoczęty bieg).

  Wszystkie biegi muszą zostać ukończone aby zakłady head-to-head, liczba punktó zawodnika oraz handicap, zostały rozliczone, chyba że wynik zakładu został już ustalony z chwilą przerwania spotkania i inne biegi nie miałyby wpływu na zmianę wyniku.

  Najwięcej punktów w zawodach – jeżeli dwóch lub więcej zawodników osiągnęło identyczną liczbę punktów, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie mniejszej ilości rozpoczętych biegów. Jeżeli na tej podstawie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, wówczas zostanie zastosowana zasada większej ilości wygranych biegów. Jeżeli na tej podstawienie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, wówczas zaklad zostanie zwrócony.
  W wypadku kiedy zawodnik z listy nie rozpocznie zawodów, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zwycięzca biegu – zakłady pozostaną ważne jedynie jeżeli lista zawodników nie ulegnie zmianie oraz kiedy wszyscy wymienienie zawodnicy wezmą udział w biegu. Jeżeli doszło do jakiejkolwiek personalnej zmiany, zakłady zostaną anulowane. W przypadku zakładów na zwycięstwo w biegu pomiędzy drużynami, zakłady pozostają ważne bez względu na skład biegu.

  Bieg – H2H: Zakład na to, który z zawodników zajmie wyższą pozycję w danym biegu. W przypadku zmiany jednego z zawodników wystepujących w pojedynku, stawki zostaną zwrócone.

 • Wszystkie zasady odnoszą się do zakładów na żywo i przedmeczowych.

  Wszystkie zakłady na mecz, którego wynik nie zostanie rozstrzygnięty, zostaną anulowane.

  Wszystkie zakłady na zwycięzcę ostatecznego obejmują fazę play-off, jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej.

 • Jeżeli obiekt zostanie zmieniony, wszystkie zakłady pozostaną ważne.

  Zakłady na zwycięzcę. Zakłady pozostaną ważne bez względu na to, czy zawodnik lub zespół wezmą udział w wyścigu.

  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników czasowych.

  Zakłady head-to-head. Obaj zawodnicy lub zespoły muszą wystartować, aby zakłady pozostały ważne.

  Zakłady zostaną rozliczane na podstawie wyników prezentowanych na podium, bez względu na późniejsze zmiany punktacji dokonane przez oficjalne organy, apelacje czy dyskwalifikacje. Jeśli nie będzie ceremonii dekoracji, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników czasowych.

 • Zasady Sportów Zimowych dotyczą wymienionych poniżej sportów:

  Narciarstwo alpejskie, Biathlon, Bobsleje, Biegi narciarskie, Curling, Łyżwiarstwo figurowe, Narciarstwo dowolne, Saneczkarstwo, Kombinacja norweska, Łyżwiarstwo szybkie, Skeleton, Snowboard, Skoki narciarskie.

  Ostateczny zwycięzca. Zakłady pozostaną ważne, bez względu na to czy zawodnik weźmie udział w zawodach, czy też nie.

  Zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników przedstawionych przez FIS (International Ski Federation), ISU (International Skating Union), IBU (International Biathlon Union), Oficjalny Komitet Olimpijski lub inny odpowiedni organ. Zakłady mogą podlegać zasadzie 4.


  W wypadku przełożenia terminu zawodów, zawody pozostaną ważne do momentu zakończenia, oficjalnego anulowania zawodów lub po upłynięciu 7 dni. W wypadku Mistrzostw Świata oraz Olimpiady, zakłady pozostaną ważne bez znaczenia czy zostały przesunięte o ponad 7 dni, usunięcie nastąpi jedynie w wypadku oficjalnego anulowania zawodów.

  Jeżeli konkurencja odbędzie się w innym miejscu lub na innym dystansie, zakłady pozostaną ważne tak długo jak długo wynik będzie oficjalnie uznawany
  Zakłady na zwycięzcę – Zawodnik musi przekroczyć linię startu/rozpocząć zjazd aby zakłady pozostały ważne. W innym przypadku zakłady zostaną anulowane.
  Zakłady na mecz/Head-to-head – obie drużyny/obaj zawodnicy muszą rozpocząć zawody oraz przynajmniej jedna drużyna / jeden zawodnik ukończyć zawody aby zakłady pozostały ważne. Do rozliczenia zakładów medale drużynowe zostaną liczone się jako jeden.

  Zakłady na kwalifikacje do zawodów są ważne, jeżeli kwalifikacje zostaną zamienione na prolog lub trzecią serię treningową.

  Skoki narciarskie – jeden skok w serii głównej zostanie uznany za wystarczający aby skoczek uzyskał rezultat w zawodach. Jedna zakończona seria skoków zostanie uznana za wystarczająca aby ustalić, że zawody się odbyły. W zakładach „najlepszy Polak”, „najlepszy Niemiec” etc. wszyscy zawodnicy wymienieni w opisie zakładu muszą wystąpić w konkursie głównym, aby zakład pozostał ważny. W przypadku równej liczby punktów zawodników obowiązuje zasada „dead heat”.

  Zakłady na mecz/ Head to head - obaj zawodnicy/drużyny muszą rozpocząć udział w zawodach. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną anulowane. Do rozliczenia zakładów medal drużyny zostanie liczony jako tylko jeden medal.
  Kombinacja norweska: obaj zawodnicy muszą wystartować w obu częściach wydarzenia (skoki narciarskie i cross country) i co najmniej jeden z nich musi osiągnąć wynik (np. ukończyć zawody), aby zakłady pozostały ważne.


  Dyskwalifikacja zawodnika z powodu naruszenia przepisów FIS (problemy sprzętowe) - zarówno przed oddaniem skoku jak i po jego oddaniu - nie ma wpływu na ważność zakładu. Zgodnie z protokołem FIS uznaje się wówczas, że zawodnik wziął udział w zawodach.


  Biatlon powyżej/poniżej (liczba udanych strzałów) – zakład ten umożliwia postawienie czy liczba celnych strzałów biatlonisty będzie powyżej / poniżej ustalonej linii. Jeżeli biatlonista rozpocznie wyścig jednak nie uda mu się go dokończyć – zakłady zostaną anulowane. Zakłady zostaną rozliczone według oficjalnych wyników.


  Zasady obstawiania curlingu:

  Mecz musi zostać zakończony lub poddany przez przegrywającą drużynę / zawodnika, aby zakłady pozostały ważne. Zespół / zawodnik przechodzący do następnej rundy lub umedalowani / pucharami zostaną uznani za zwycięzców do rozliczenia zakładów.

  Wszystkie mecze zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku po zakończeniu meczu, wliczając dodatkowe dogrywki.
  Zakończenie (Dokładny wynik): Zakład ten umożliwia postawienie na dokładny końcowy wynik. Jeśli zakład nie oferuje pustej możliwości (0-0), zakład zostanie anulowany, jeśli zdarzenie zakończy się wynikiem (0-0).
  Zwycięzca: Zakład ten umożliwia postawienie na zwycięzcę zdarzenia, które musi zostać w pełni zakończone, aby zakład pozostał ważny.

 • Wszystkie zasady odnoszą się do zakładów pre-live i zakładów na żywo.

  Zakłady na zwycięzcę. Aby zakład został rozliczony, wszyscy wymienieni zawodnicy muszą wziąć udział w turnieju.

  Wszystkie odwołane, przełożone lub anulowane mecze muszą zostać wznowione w ciągu 48 godzin od oficjalnego momentu ich rozpoczęcia. w przeciwnym wypadku, wszystkie zakłady zostaną anulowane, za wyjątkiem zakładów, w których wynik został już ogłoszony.

  Zwycięzca meczu. Zakłady zostaną rozliczone na podstawie wyniku, z włączeniem dogrywki oraz rzutów karnych.

  Wynik meczu. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się dogrywki, ani rzutów karnych.

  Liczba goli. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się dogrywki, ani rzutów karnych.

  Wynik handicap. Do rozliczenia zakładu nie wlicza się dogrywki, ani rzutów karnych.

  Zakłady na kwarty i Sumę goli w kwarcie - kwarty i czas doliczony odnoszą się tylko do określonej kwarty i czasu doliczonego. 4. kwarta nie obejmuje czasu doliczonego. W przypadku nieukończonej określonej kwarty lub czasu doliczonego, zakłady zostaną anulowane.

  Liczba goli parzysta/nieparzysta. Dla potrzeb rozliczenia zakładów, brak goli (zero) zostanie uznany za liczbę parzystą.

  Zakłady olimpijskie
  Jeżeli inne zasady odnoszące się do poszczególnych dyscyplin sportowych, nie wskazują inaczej, zastosowanie znajdują poniższe zasady:

  Zakłady na zwycięzcę – zostanie uznane za ‘all-in, run or not’.

  Zakłady na zdobywców medali – zostanie uznane za ‘non-runner, no bet’.

  Zakłady Head-to-Head: Jeżeli nie padnie remis lub nie zostanie przyznana nagroda w wyniku remisu, wszystkie zakłady zostaną anulowane. Obaj zawodnicy muszą rozpocząć mecz lub zakłady zostaną anulowane.

  Finałowa klasyfikacja medalowa. Finałowa tabela medalowa ogłoszona przez organ zarządzający na zakończenie wydarzenia będzie stosowana do rozliczenia zakładów na ilość medali zdobytych przez zawodnika lub kraj. Wszelkie późniejsze zmiany w tablicy medalowej nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów.

  Medale drużynowe dla celów związanych z zakładami liczone są jako jeden medal.

  Wyniki: wszystkie wyścigi/wydarzenia zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych wyników IOC, a wszelkie późniejsze dyskwalifikacje nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów. Zawodnicy, którzy podczas oficjalnego ceremonii medalowej otrzymają Złoty, Srebrny i Brązowy medal zostaną uznani za zdobywców odpowiednio 1., 2., i 3. miejsca. Jeżeli w danym wydarzeniu nie odbędzie się ceremonia medalowa z podium, zakłady rozliczone zostaną na podstawie decyzji właściwego organu zarządzającego Wszelkie dalsze zmiany nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów.

  W przypadku, gdy mecz nie odbędzie się, gracz/drużyna otrzyma walkower, a zakłady na ten mecz zostaną anulowane.

  Najlepsza końcowa 3/Podium - zakłady rozliczone zostaną na podstawie wyników całej serii/konkurencji. Zawodnicy, którzy uplasują się w pierwszej trójce, zostaną uznani za zwycięzców do rozliczenia zakładów. Jeżeli wyniki w najlepszej trójce zostaną określone w sposób nieścisły, obowiązywać będą zasady "Dead-Heat".

  Zasady Dead-Heat mogą zostać zastosowanie również dla sytuacji, w której wystąpi remis.

 • 1. Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie oficjalnej strony organizatora.

  2. Jeśli uczestnik lub drużyna nie weźmie udziału w meczu, zakłady postawione na tego uczestnika lub drużynę zostaną unieważnione.

  3. Jeśli uczestnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana lub wycofa się z meczu, zakłady postawione na tego uczestnika lub drużynę na tym rynku będą ważne.

  4. Jeśli nastąpi zmiana zaplanowanej liczby uczestników w meczu, zakłady postawione na ten rynek będą ważne.

  5. Jeśli dodatkowy uczestnik lub drużyna weźmie udział w wydarzeniu w dowolnym momencie, zakłady postawione na uczestników i zespoły biorące już udział w wydarzeniu pozostają ważne.

  6. Jeśli mecz/walka zakończy się jako nieodbyty lub remisem, zakłady zostaną unieważnione.

  7. Jeśli zostanie ogłoszonych kilku zwycięzców obowiązują zasady dead heat.

  8. Rozliczenie zakładów nastąpi po zakończeniu wydarzenia.Jakiekolwiek późniejsze zmiany wyniku nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów.

 • Wszelkie inne dyscypliny sportowe nie uwzględnione w niniejszych ogólnych zasadach tj.: łucznictwo, kajak, nurkowanie, jeździectwo, gimnastyka, pięciobój nowoczesny, strzelanie, pływanie, pływanie synchroniczne, triatlon, podnoszenie ciężarów, żeglarstwo, zostaną rozliczone zgodnie z następującymi zasadami:

  Aby zakład pozostał ważny, uczestnicy, konkurenci, zespoły muszą wziąć udział w określonym wydarzeniu. Do rozliczenia zakładów uwzględnia się prezentację podium. Na rozliczenie zakładów nie będą miały wpływu ewentualne późniejsze dyskwalifikacje i/lub odwołania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, zdarzenie nie zostanie ukończone w całości, wówczas wszystkie zakłady pozostaną nieważne.

  Zakłady meczowe – wszystkie mecze muszą zostać rozegrane w pełnym czasie aby zakłady nie zostały anulowane.  Siatkówka/Siatkówka plażowa

  Wszystkie zasady odnoszą się do zakładów „pre-live" i zakładów „na żywo".

  Pełna, regulaminowa liczba punktów w secie i setów w meczu musi zostać zdobyta / rozegrana, aby zakłady pozostały ważny za wyjątkiem zakładów, dla których wynik został już ustalony, np. Zwycięzca pierwszego seta. Dla celów zakładu, wszystkie mecze zostaną rozliczone po maksymalnie pięciu setach. Do rozliczenia zakładów nie wlicza się 'Złotych setów".

  Jeżeli rezultat danego punktu lub punktów zostanie zmieniony przez decyzję sędziego, wszystkie zakłady na te punkty zostaną rozliczone według oficjalnych wyników po skorygowaniu kolejności. Jedynym wyjątkiem będą punkty których wynik był już wiadomy przed zmianą decyzji. Zakłady na wszystkie nierozegrane punkty zostaną anulowane.

  Punkty zawodników - Gracz musi rozpoczać mecz w podstawowym składzie, aby zakłady były ważne. W przypadku gdy nie pojawi się w wyjściowym składzie, zakład zostanie rozliczony jako zwrot.

  Wszystkie zakłady na ostatecznych zwycięzców obejmują fazę play-off, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

 • Wszystkie rezultaty zostaną rozliczone po zakończonym meczu. Późniejsze zażalenia / dyskwalifikacje / kary punktowe nie zostaną uwzględnione do rozliczenia zakładów.


  Jeżeli termin zawodów zostanie przesunięta na inny dzień, zakłady zostaną ważne w sytuacji ustalenia nowej data w terminie do 48 godzin od pierwotnej daty zawodów. W innym wypadku wszystkie zakłady zostaną anulowane. Mistrzostwa Świata / Zawody Grand Prix zostaną ważne, chyba że zawody zostaną anulowane lub nastąpi zmiana lokalizacji.  Zwycięzca / head-to-head

  Grand Prix lub innych indywidualnych zawodów zostanie rozliczony według oficjalnych wyników oraz zasad organizatora zawodów. Liczba punktów żużlowca zostanie rozliczona na podstawie punktów osiągniętych w głównej rundzie zawodów (20 biegów) – półfinały oraz finały nie zostaną wliczone do punktacji.  W przypadku zaliczenia zawodów przed zakończeniem pełnej fazy zasadniczej (20 biegów), wszystkie zakłady zostaną zwrócone, za wyjątkiem zakładów, których wynik został już matematycznie określony.  Pojedynki H2H: Zakład na zawodnika, który zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. W przypadku równej liczby punktów decyduje regulamin turnieju.  Zawody ligowe  Finalna klasyfikacja

  – wszystkie zakłady związane z klasyfikacją zostaną rozliczone wliczając fazę play-off.  Przynajmniej 12 biegów musi zostac ukończonych podczas spotkania aby zaklady na zwycięstwo w meczu pozostały ważne.  H2H / Liczba punktów: maksymalnie 5 pierwszych biegów zostanie wliczone do punktacji head-to-head oraz całkowitej liczby punktów. Do rozliczenia zakładów nie uwzględnia się punkty bonusowych. Aby zakłady pozostały ważne obaj żużlowcy muszą ukończyć przynajmniej jeden bieg. Jeżeli oboje zawodników uzyskają taką samą ilość punktów, zakłady zostaną anulowane.


  Dla zakładów Liczba Punktów, zawodnik musi rozpocząć przynajmniej 1 bieg (wszystkie wykluczenia / dotknięcie taśmy startowej / wypadki liczą się jako rozpoczęty bieg).  Wszystkie biegi muszą zostać ukończone aby zakłady head-to-head, liczba punktó zawodnika oraz handicap, zostały rozliczone, chyba że wynik zakładu został już ustalony z chwilą przerwania spotkania i inne biegi nie miałyby wpływu na zmianę wyniku.  Najwięcej punktów w zawodach

  – jeżeli dwóch lub więcej zawodników osiągnęło identyczną liczbę punktów, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie mniejszej ilości rozpoczętych biegów. Jeżeli na tej podstawie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, wówczas zostanie zastosowana zasada większej ilości wygranych biegów. Jeżeli na tej podstawienie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, wówczas zaklad zostanie zwrócony.


  W wypadku kiedy zawodnik z listy nie rozpocznie zawodów, wszystkie zakłady pozostaną ważne.  Zwycięzca biegu

  – zakłady pozostaną ważne jedynie jeżeli lista zawodników nie ulegnie zmianie oraz kiedy wszyscy wymienienie zawodnicy wezmą udział w biegu. Jeżeli doszło do jakiejkolwiek personalnej zmiany, zakłady zostaną anulowane. W przypadku zakładów na zwycięstwo w biegu pomiędzy drużynami, zakłady pozostają ważne bez względu na skład biegu.  Bieg – H2H:

  Zakład na to, który z zawodników zajmie wyższą pozycję w danym biegu. W przypadku zmiany jednego z zawodników wystepujących w pojedynku, stawki zostaną zwrócone.


Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.