• Zakłady
  • Na żywo
  • Promocje
  • totalizator
Zarejestruj się

Lista wygranych w konkursie

 arche**
 Mrow**
 Fragles1**
 Longer8**
 Simir**

Nagrody w postaci biletów zostały już dostarczone do zwycięzców. Gratulujemy!


REGULAMIN PROMOCJI

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia promocji („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest spółka BEM Operations Limited z siedzibą przy Level 3, Tagliaferro Business Center, Gaiety Lane, Sliema SLM1551, Malta, wpisana do Maltańskiego Rejestru Spółek pod numerem C70387, o kapitale zakładowym 800.000,00 EUR ("Betclic").

3. Betclic przeprowadza Promocje za pośrednictwem serwisu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. Promocja trwa od dnia 17 lipca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja skierowana jest do użytkowników Serwisu zainteresowanych rejestracją konta na stronie internetowej www.betclic.pl („Uczestnik”), którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

3. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien spełnić poniższe warunki:

a) zarejestrować za pośrednictwem Serwisu konto na stronie internetowej www.betclic.pl („Konto”) lub w trakcie rejestracji Konta wpisać w polu „Kod promocyjny” kod bonusowy wskazany w Serwisie;

b) dokonać pełnej weryfikacji Konta;

c) dokonać wpłaty depozytu na Konto oraz dokonać zawarcia i rozliczenia zakładu pojedynczego lub wielokrotnego za minimalną stawkę 60,00 zł („Zakład Kwalifikowany”). 

4. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy dokonają zawarcia i rozliczenia wygranego Zakładu Kwalifikowanego z najwyższym kursem końcowym.

5. Zakład Kwalifikowany musi zostać rozliczony nie później niż do końca dnia 7 sierpnia 2019 r. w przypadku nagród w postaci biletów i do końca dnia 31 sierpnia 2019 r. w przypadku nagród w postaci koszulek.

6. Zakłady anulowane lub rozliczone przy użyciu opcji Cash-out oraz rozliczone w części lub całości jako zwrot nie wliczają się do Promocji.

7. Udział w Promocji oznacza akceptację przez Uczestnika Promocji niniejszego regulaminu, potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji oraz wyrażenie zgody na przesyłanie drogą mailową informacji przez Betclic, w przypadku wygrania nagrody przez Uczestnika.

 

§3

NAGRODY

1. Betclic przyzna 11 Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki wskazane w §2 powyżej, nagrodę rzeczową w postaci podwójnych biletów na mecz Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn lub koszulki meczowej Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) 5 Uczestników z najwyższymi kursami rozliczonych i wygranych Zakładów Kwalifikowanych w okresie od 17.07.2019 roku do 07.08.2019 roku otrzyma podwójny bilet na mecz Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn podczas turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio2020, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-11 sierpnia 2019 roku;

b) 6 Uczestników z najwyższymi kursami rozliczonych i wygranych Zakładów Kwalifikowanych w okresie od 08.08.2019 roku do 31.08.2019 roku otrzyma koszulkę meczową Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn

2. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w Serwisie oraz na stronie internetowej www.betclic.pl („Strona”) najpóźniej 48 godzin po wyłonieniu zwycięzców.

3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie do 1 dnia (w przypadku biletów) oraz do 14 dni (w przypadku koszulek) od daty wyłonienia każdego zwycięzcy.

4. W celu przyznania nagrody, Betclic skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Uczestnik może dokonać zawarcia i rozliczenia dowolnej ilości Zakładów Kwalifikowanych, lecz przysługuje mu prawo wyłącznie do jednej nagrody.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia przyznanej nagrody na osobę trzecią.

7. Nagroda nie może zostać zwrócona ani zamieniona na inne przedmioty lub usługi, niezależnie od jej wartości, a także nie może zostać przedmiotem przyznania ekwiwalentu finansowego.

8. W przypadku, gdy Uczestnik nie zamierza lub nie może wejść w posiadanie nagrody, nie będzie mu przysługiwać rekompensata.

9. Żadna forma rekompensaty nie przysługuje w przypadku, gdy nagrody nie mogą zostać dostarczone z przyczyn obiektywnych.

10. Wydatki osobiste, koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp., które nie zostały jednoznacznie uwzględnione w ramach nagrody, obciążają wyłącznie Uczestników w przypadku, gdy nagroda bądź jej odbiór pociągają za sobą konieczność podróży.

11. Wszelkie uczestnictwo niezgodne z niniejszym regulaminem nie zostanie uwzględnione i pociągnie za sobą jego unieważnienie, a w konsekwencji anulowanie przyznania ewentualnej nagrody.

 

§4

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać drogą elektroniczną na adres email: pomoc@betclic.pl w terminie 14 dni od momentu publikacji listy zwycięzców na Stronie.

2. Uczestnik składa reklamację z podaniem imienia, nazwiska, nazwy konta/loginu na stronie internetowej www.betclic.pl oraz powodu reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 21 dni od daty jej wniesienia przez Uczestnika, a Uczestnik powiadamiany jest o decyzji Betclic w związku ze złożoną reklamacją drogą elektroniczną na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

§5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności przyznania nagrody. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez Betclic wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji i wyłonienia zwycięzców.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Betclic. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Uczestnikom dostępne są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.betclic.pl.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegóły Promocji dostępne są w Serwisie przez cały okres trwania Promocji.

2. Zabrania się udziału w Promocji w imieniu osób trzecich.

3. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ważność i poprawność podanych przez nich danych osobowych.

4. Zastrzega się prawo do tymczasowego zawieszenia Promocji, jeżeli Betclic lub jego ewentualni usługodawcy nie są w stanie zapewnić ciągłości usługi koniecznej do jego prawidłowego przebiegu. Zastrzega się także prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z niniejszym regulaminem promocji, dobrymi obyczajami lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Betclic nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, w tym między innymi powstałej wskutek uczestnictwa w Promocji, bądź wadliwej mechaniki Promocji, niezależnie od jej rodzaju i przyczyny lub też wskutek użytkowania nagrody.

6. Betclic nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, zdarzenia siły wyższej, w tym zdarzenia, które wpływają na prawidłowy przebieg Promocji, wymuszają jego modyfikacje, pozbawiają częściowo lub całkowicie zwycięzców korzyści w postaci nagrody, wydłużają okres przekazania nagrody lub powodują utratę lub pogorszenie stanu nagrody.

7. Udział w promocji przysługuje na jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe, jeden adres IP, jedno urządzenie, jedną metodę płatności.

Korzystając z tej strony, oświadczasz że akceptujesz pliki cookies. Więcej informacji o naszej stronie znajdziesz tutaj.